“Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi – milli bitewilik demokratiýasynyň dabaralanmasydyr” atly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýeti bilen bilelikde guramaklarynda Türkmenistanyň kanun çykaryjy häkimiýetiniň düzümlerini kämilleşdirmegiň möhüm wezipeleri boýunça, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatyndan gelip çykýan wezipelere bagyşlanyp Türkmenistanyň kanun çykaryjy häkimiýetiniň düzümlerini kämilleşdirmegiň möhüm wezipeleri boýunça, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatyndan gelip çykýan wezipelere bagyşlanyp “Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi – milli bitewilik demokratiýasynyň dabaralanmasydyr”  atly maslahat geçirildi.