September 2019

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň ýolbaşçysynyň hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

“Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň çözgütleri: anyk wezipeler, aýdyň maksatlar” atly maslahat

Turkmen

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen ýurdumyzda halk häkimiýetini ýaýbaňlandyrmak, halkyň döwleti dolandyrmaklygyna gatnaşmaklygyny üpjün etmek üçin giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Milli Li­de­ri­miz ata-babalarymyzyň baý tejribelerine hormat goýmak, ýaşuly neslimize sala salmak, halk bilen maslahat geçirmek ýaly däplere hemişe eýerýär. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň çözgütlerine bagyşlanyp maslahatlar, duşuşyklar yzygiderli geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow atçylyk sport toplumynda baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Turkmen

Şu gün Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabaralarynyň çäklerinde Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda şowhunly çäreleriň biri bolan ahalteke bedewleriniň çapyşyklary geçirildi.

Mukaddes Garaşsyzlygyň 28 ýyllygy mynasybetli dabaralar

Turkmen

Şu gün döwletimiziň we halkymyzyň taryhynda ykbal çözüji sene bolan Garaşsyzlyk güni giňden baýram edilýär. Indi 28 ýyl bäri ýurdumyz özüniň saýlap alan we şöhratly pederlerimiziň Watany, parahatçylygy, ylalaşygy hem-de milletiň bitewüligini goramak ýaly köpasyrlyk arzuwlarynyň wysalyna öwrülen ýoly bilen ynamly gadam urýar. Häzirki döwürde ýurdumyz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Watanymyzyň şöhratly işler, beýik başlangyçlar, ýetilen sepgitler we uly üstünlikler bilen beslenen täze taryhyny ýazýar.

GARAŞSYZLYK — ARKADAGLY WATANYMYZYŇ GANATY

Bagtyýarlyga beslenýän döwrümizde hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli baştutanlygynda gazanylýan üstünlikler, ýetilýän belent sepgitler buýsanjyňa buýsanç, guwanjyňa guwanç goşýar. 

Turkmen

OKUW MASLAHATY

Güýzlük bugdaý ekişiniň başlanmagy mynasybetli Murgap etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginde etrap häkim likleriniň wekilleriniň, etraplaryň jemgyýetçilik guramalarynyň jogapkär işgärleriniň, ilkinji partiýa guramalarynyň başlyklarynyň, daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylarynyň, agronomlarynyň, mehanizatorlarynyň, gallaçy kärendeçileriniň we il sylagly ýaşulularyň gatnaşmaklarynda okuw maslahaty geçirildi.

Turkmen

AK ARZUWLAR

TDP-niň Babadaýhan etrap komiteti etrapdaky 8-nji we 15-nji orta mekdeplerde okuwçylar üçin ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmek boýunça wagyz-nesihat çärelerini geçirdi. 

Turkmen

BILELIKDÄKI ÇÄRELER

TDP-niň Balkan welaýat komitetiniň, TMÝG niň welaýat geňeşiniň hemde TKA-nyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda bu birleşigiň mejlisler otagynda, şeýle hem, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminde «Arkadagyň paýhasyndan ýollaryň rowan, Watan!», «Döwletli tutumlar bilen rowaçlanýar eziz Watanym» atly şygarlar astynda maslahatlar geçirildi.

Turkmen

GARAŞSYZLYK GUWANJYMYZDYR

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmenabat şäher komitetiniň guramagynda Türkmenabat şäheriniň «Lebap» toý mekanynda ýaşuly nesliň wekilleriniň we dürli pudaklarda zähmet çekýän işjeň partiýa agzalarynyň gatnaşmagynda aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Turkmen

HALKYMYZY JEBISLEŞDIRÝÄN GÜÝÇ

Daşoguz welaýat kitaphanasynda dürli kärde zähmet çekýän raýatlaryň arasynda, Beki Seýtäkow adyndaky Mugallymçylyk mekdebinde talyp ýaşlaryň hem-de mugallymlaryň gatnaşmaklarynda «Türkmenistanyň Halk Maslahaty halky jebisleşdirýän güýçdür» ady bilen maslahatlar geçirildi. 

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: öňde goýlan ägirt uly wezipeleriň maksady - Watanymyzyň we eziz halkymyzyň abadançylygy

Turkmen

Şu gün, Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramçylygynyň öň ýanynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.

MUKADDESLIGE BUÝSANÇ

Garaşsyzlyk Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy has-da gülledip ösdürmek we öňde goýlan belent wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda yhlas bilen zähmet çekýän halkymyzyň ruhuny belentliklere göterýär. 

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň energetika ministri M.Artykowyň hem-de «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýolbaşçysy B.Öwezowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. 

123

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow parahatçylygy we ynanyşmagy dörediji milli Liderdir» atly maslahat

Turkmen

“Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylynda Türkmenistanyň Mukaddes Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramynyň giňden bellenilýän günlerde Mähriban Arkadagymyzyň alyp barýan beýik işleriniň netijesinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynda «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamanyň kabul edilmegi, şeýle hem 2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynyň Jemleýji Beýannamasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde kabul edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda «Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow parahatçylygy we ynanyşmagy dörediji milli Liderdir» atly maslahat geçirildi.

TERBIÝE MEKDEBI

Maşgala jemgyýetiň esasy sütünleriniň biridir. Bu sütün näçe berk bolsa, millet we döwlet hem şonça sarsmaz bolar. Şol jähetden hem, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiz maşgalanyň berkligine, bagtyýarlygyna, onuň dowamlylygynyň we bakylygynyň serişdesi bolan nesil terbiýesine döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde garaýar. Şonuň esasynda-da, bu ugurda hereket edýän milli kanunçylyk binýadymyz hem yzygiderli kämilleşdirilýär.

Turkmen

Ýol çekmegi, köpri gurmagy, bina galdyrmagy öran sogap iş hasapla ýan gadymy hem müdimi halkymyz bu dessury ata baba nesilden nesle geçirip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe de bedew bady bilen dowam etdirip gelýär.

Öňňin Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň we ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň « Türkmen alabaýy» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda täze taryhy döwürde düýpli özgertmeleri has-da çuňlaşdyryp, jemgyýetçilik-syýasy, medeni durmuşyň ähli ugurlaryny yzygiderli kämilleşdirmäge, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, şeýle hem, raýatlaryň işjeňligini ýokarlandyrmaga hem-de öňde goýlan beýik maksatlara gönükdirmäge uly ähmiýet berilýär. 

GARAŞSYZLYK — BEÝIK ÖSÜŞLERIŇ ŞÖHRATLY ÝOLY

Türkmen halkynyň müňýyllyklara barabar beýik taryhynyň geçmişe hem-de geljege ýalkym saçýan altyn sahypasy Garaşsyzlykdyr. Şöhrat-şana beslenen bu döwür halkyň çuňňur milli kökleriniň kuwwatly güýjüni, özgerýän döwrüň milletiň öňünde keserdip goýýan wajyp wezipelerine paýhaslylyk, ýokary aň-düşünje, öňdengörüjilik bilen hötde gelmäge, döredijilikli ösmäge bolan çäksiz ukybyny ýüze çykardy.

Turkmen

MILLI ÝÖRELGELERDEN UGUR ALYP

Düýn paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Türkmenistanyň Hаlk Maslahaty: döwletiň syýasy-jemgyýetçilik ulgamyny kämilleşdirmekde täze badalga» atly maslahat geçirildi. 

Turkmen

IŞJEŇLIK WE JOGAPKÄRÇILIK ÜSTÜNLIGE GIŇ ÝOL AÇÝAR

Eziz Watanymyz hemmetaraplaýyn rowaçlyklara beslenýär. Türkmenistanyň abraýy dünýäde belende galýar.

Turkmen

BELENT MAKSATDAN UGUR ALYP

«Bir suprada taýýar kylynsa aşlar,

Göteriler ol ykbaly türkmeniň»

— diýip, ata-babalarymyzyň kalplaryndaky arzuwy siňen hemde hiç haçan gadyr-gymmatyny ýitirmejek dürdäne sözleri mundan ýüzlerçe ýyl ozal taraşlap, miras galdyryp giden Magtymguly atamyzyň bu setirlerindäki arzuw-isleg mukaddes Garaşsyzlyk ýyllarynda, onda-da, bu ýörelgeleriň dowamat dowam bolmagy üçin ähli şert mümkinçilikleri döredýän Gahryman Arkadagymyz tarapyndan esaslandyrylan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe aňrybaş derejede hasyl boldy.

Turkmen

“Türkmen alabaýy” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Turkmen

Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi edara binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmen alabaýy” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň özgerdiji Lideridir» atly maslahat

Turkmen

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parahatçylyk, ynsanperwerlik, döredijilik ýörelgelerinden ugur alyp, şeýle hem Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamaklarynda «Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň özgerdiji Lideridir» atly maslahatyny geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASY

Türkmenistanyň Demokratik partiýasy (TDP) Türkmenistanyň Garaşsyzlygy bilen ýaşdaş bolup, ol özüniň 1991-nji ýylyň 16-njy dekabrynda bolup geçen I Esaslandyryjy gurultaýynda döredildi.

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtyna gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň durmuşa geçirilişiniň barşyna baha berildi, hökümetiň hem-de aýry-aýry ministrlikleriň işiniň netijelerine garaldy.

I. UMUMY DÜZGÜNLER

Türkmenistan özüniň mukaddes Garaşsyzlygynyň ýyllary içinde uly ykdysady kuwwata we adam mümkinçiliklerine eýe bolan, jemgyýetiň durmuşynyň dürli ugurlarynda giň gerimli özgertmeleri üstünlikli amala aşyrýan, berk binýatly, bäsleşige ukyply döwlete öwrüldi. Türkmenistanyň Prezidentiniň öňe süren giň möçberli özgertmeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegi döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşini täze, has belent derejelere galdyrdy.

Şu Kanun Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda raýatlaryň syýasy partiýalary döretmäge bolan hukugynyň durmuşa geçirilmegi we syýasy partiýalaryň döredilmeginiň, işiniň, üýtgedilip guralmagynyň we işiniň bes edilmeginiň aýratynlyklary bilen baglanyşykda ýüze çykýan jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň durmuşa geçirilişiniň barşyna baha berildi, hökümetiň hem-de aýry-aýry ministrlikleriň işiniň netijelerine garaldy.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtyna gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi.

GARAŞSYZLYK GUDRATY

Mähriban Halkymyzyň asuda ýaşamagynyň, döretmeginiň we gurmagynyň, ösüşleriň ýolunda has belent sepgitlere ýetmeginiň baş şerti bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň toýy golaýlap gelýär. Özygtyýarlyk, erkinlik, asudalyk, parahatlyk, şu jümleleriň ählisi “Garaşsyz” diýen nurana sözden gözbaş alýar. Ýurt Garaşsyz bolanda, öz ygtyýarlyklaryny özi kesgitläp bilýär. Garaşsyz döwletiň raýatlary erkin, asuda durmuşda erkana ýaşaýar.

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýy geçirildi. Beýik Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen forumyň işine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

WAJYP IŞLER

Her  ýylyň sentýabr aýynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy”-diýen at bilen bir aýlyk giň gerim alýar.

Turkmen

ÖWÜT-ÜNDEWE BESLENDI

Golaýda “Arkadagyň ak ýollary rowana, şu günüm bagtyýar, ertäm nurana” diýen at bilen Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli etrap merkezindäki 53-nji orta mekdepde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Turkmen

ÝAŞLAR BARADAKY ALADA

Raýatlary, ylaýta-da ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgelerine gönükdirmek, sagdyn jemgyýeti berkarar etmek döwlet syýasatynda ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. 

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda bu möhüm oba hojalyk möwsümi badalga aldy. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, pagta ýygymy Daşoguz welaýatynda 18-nji sentýabrda başlanar.

Ruhubelentlik döretdi

Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda ýörite maslahat geçirildi. «Hormatly Prezidentimiziň energiýa syýasaty dabaralanýar» atly bu maslahat Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem-de Mary welaýat häkimligi tarapyndan guraldy. 

Turkmen

WAJYP IŞLER

Turkmen

Her ýylyň sentýabr aýynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» diýen at bilen geçirilýän biraýlyk giň gerim alýar.

ŞANLY SENÄ BAGYŞLANDY

Hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, sentýabr aýynyň ikinji şenbesinde ýurdumyzda ilkinji gezek Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleriniň güni giňden belleniler. Şu mynasybetli, ýakynda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň mejlisler zalynda TDP-niň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Mary welaýat häkimligi tarapyndan «Hormatly Prezidentimiziň energetika syýasaty dabaralanýar» atly maslahat geçirildi.

Turkmen

ÝAŞLAR BARADAKY ALADA

Raýatlary, ylaýta-da, ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgelerine gönükdirmek, sagdyn jemgyýeti berkarar etmek döwlet syýasatynda ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. 

Turkmen

ÖWÜT-ÜNDEWE BESLENDI

Golaýda «Arkadagyň ak ýollary rowana, şu günüm bagtyýar, ertäm nurana» diýen at bilen Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli etrap merkezindäki 53-nji orta mekdepde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Turkmen

GARAŞSYZLYK BAGTYMYZ

Ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllyk baýramy mynasybetli «Aýsenem» toý mekanynda Serdar şäher häkimliginiň we ýerli jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Turkmen

BAÝRAMÇYLYK SÖHBETI

Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde geçirilen söhbetdeşlik 25-nji sentýabrda boljak Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine bagyşlandy.

Turkmen

Golaýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň, Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda «Türkmenistanyň Halk Maslahaty: döwletiň syýasy-jemgyýetçilik ulgamyny kämilleşdirmekde täze badalga» atly maslahat geçirildi.

AZYK BOLÇULYGYNYN BINÝADY

Edermen türkmen gallaçylary «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Watan harmanyna 1 million 650 müň tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryp, ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar.

Turkmen

TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY WEKILÇILIKLI EDARASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda döwletimiz belent maksatlara tarap bedew bady bilen ynamly öňe barýar, taryhy ähmiýetli beýik işleri üstünlikli amala aşyrýar.

Turkmen

ROWAÇLYKLARYŇ AÝDYŇ ÝOLY BILEN

Türkmenlerde ýol gurmak, köpri gurmak sogap iş hasaplanýar. Ata-babalarymyz: “Ýol gurduran, köpri gurduran kişiniň alkyş-sogapdan ýüki ýetik bolarmyş” diýen jümläni biziň şu günlerimize ýöne ýerden getiren däldirler. Döwlet Baştutanymyzyň dostluk ýollaryny gurmak bilen baglanyşykly ähli başlangyçlary dünýäde doly ykrar edilýär. 

Turkmen

GURAMAÇYLYKLY IŞLÄRIS

Hormatly Prezidentimiz 30-njy awgustda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň edermen gallaçylaryna şu ýylyň 4-nji sentýabryndan başlap bugdaý ekişine guramaçylykly girişmäge ak pata berdi. Şu mynasybetli Boldumsaz etrap häkimliginiň etrabyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda gallaçy daýhanlar bilen duşuşyk geçirildi.

Turkmen

Ýakynda TDP niň Ýolöten etrap komiteti etrap prokuraturasy, TAP-nyň Ýolöten etrap komiteti, TKA-nyň etrap birleşmesi bilen bilelikde «Halal zähmet — döwletiň başy» atly wagyz nesihat çäresini geçirdi.

Sarahs etrabynyň medeniýet öýünde «Türkmenistanyň Halk Maslahaty: Demokratik ýörelgeleriň dabaralanmagy» diýen şygar astynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli Gumdag şäheriniň «Bagt mekany» toý jaýynda TDP-niň işjeň agzalarynyň gatnaşmaklarynda baýramçylyk söhbetdeşligi geçirildi.

TDP-niň Kerki etrap komitetiniň we etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda «Ýüreklerde Arkadaga alkyş bar» diýen at bilen maslahat geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz 30-njy awgustda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň edermen gallaçylaryna şu ýylyň 4-nji sentýabryndan başlap bugdaý ekişine guramaçylykly girişmäge ak pata berdi.

Täze okuw ýylynyň öň ýanyndaky günlerde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guramagynda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim özgertmeleri» atly ylmy maslahat geçirildi. Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçirilen maslahata ýurdumyzyň bilim, ylym ulgamynyň wekilleri we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň işjeň agzalary gatnaşdylar.

GARAŞSYZLYGYŇ GUDRATY

Ýene-de sanlyja günden ata Watanymyz döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 28 ýyllygyny dabaraly belläp geçer. Bitarap döwletimiziň erkinligi we parahatçylyk söýüjilik syýasaty, döredijilik kuwwaty biziň nurana geljegimizdir. 

Turkmen

ÖZGERIŞLERIŇ ÝURDY

TDP-niň Kerki etrap komitetiniň we etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamagynda “Ýüreklerde Arkadaga alkyş bar” diýen at bilen maslahat geçirildi.

Turkmen