November 2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Biziň sebitimiz - dünýä ähmiýetli energetika we ulag-üstaşyr merkezi

Turkmen

Özbegistan Respublikasynda iş sapary bilen bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Daşkent şäherinde geçirilýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň ikinji Konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy.

Türkmen-özbek gatnaşyklary — hoşniýetli goňşuçylygyň we netijeli hyzmatdaşlygyň nusgasy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. Saparyň dowamynda netijeli türkmen-özbek gatnaşyklaryny mundan beýläk-de işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylar, şeýle hem milli Liderimiz Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň ikinji konsultatiw duşuşygyna gatnaşar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde resminamalaryň taýýarlanylan taslamalaryna garaldy, şeýle hem döwlet syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

BELENT SEPGITLERI NAZARLAP

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny has-da şöhratlandyrmak, Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysadyýetde, syýasatda, medeniýetde belent sepgitleri eýelemek, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ugrunda gazanylan üstünlikleri, ýurdumyzyň öňe sürýän başlangyçlarynyň umumadamzat ähmiýetini giňden dünýä ýaýmak boýunça tutumly işler alnyp barylýar.

Turkmen

RUHUBELENTLIGE BESLENDI

Ýakynda Tagtabazar etrabyndaky 20-nji orta mekdepde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçen duşuşyga TDP-niň Tagtabazar etrap komitetiniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri bilen birlikde ýaşuly nesliň wekilleri hem gatnaşyp, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyzda gazanylýan üstünlikler, toplumlaýyn amala aşyrylýan dünýä nusgalyk beýik işler barada buýsanç bilen gürrüň edildi.

Turkmen

SAGDYN DURMUŞ BAGTYÝARLYK

TDP-niň Türkmenbaşy etrap komitetiniň guramagynda «Sagdyn durmuş — bagtyýar jemgyýet» atly maslahat geçirildi we onda Arkadag Liderimiziň saglygy goraýyş ulgamy boýunça nusgalyk ýörelgeleri wagyz-nesihat edildi. 

Turkmen

ÝAŞLAR BILEN DUŞUŞYK

TDP-niň Büzmeýin etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda geçirilen wagyz nesihat çäresi «Ýaş nesli döwrebap terbiýelemekde hukuk sowatlylygynyň ähmiýeti» diýlip atlandyryldy.

Turkmen

ÇEKELEŞIKLI ÝARYŞ

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda sporty ösdürmek, ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgelerine gönükdirmek babatda öňde goýýan wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen, etrap möçberinde sport çärelerini geçirmäge aýratyn üns berilýär.

Turkmen

TASIRLI GEÇEN MASLAHAT

Golaýda TDP-niň S.A.Nyýazow adyndaky etrap komitetiniň guramagynda etrap häkimliginde hemişelik Bitaraplygymyzyň 24 ýyllygyna bagyşlanylyp geçirilen dabaraly maslahat täsirliligi bilen tapawutlandy. TDP-niň etrap komitetiniň işgärleriniň we onuň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň gatnaşmagynda geçirilen maslahat «Bitaraplyk biziň buýsanjymyzdyr, biziň bagtly ykbalymyzdyr» diýlip atlandyryldy.

Turkmen

MEDENI MIRASYMYZ BILEN TANYŞLYK

TDP-niň Babadaýhan etrap komiteti etrap häkimligi hem-de medeniýet bölümi bilen bilelikde etrabyň Täze ýol obasynda ýerleşýän Berdimuhamet Annaýew adyndaky muzeýe ýaşlaryň gezelenjini gurady. 

Turkmen

BITARAPLYGYŇ ŞUGLASY DÜNÝÄ NUR SAÇÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ähli ugurlarda alyp barýan beýik işleri halkara derejesinde uly gyzyklanma döredip, dünýä bilermenleriniň üns merkezide durýar. Döwletimiz geoykdysady ýagdaýyndan we hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk derejesinden ýerlikli peýdalanýar.

Turkmen

KONSTITUSIÝA — BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI

Aziýanyň merjen şäheri, ýurdumyzyň gözel paýtagty Aşgabatda şu ýylyň sentýabr aýynda bolup geçen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde Gahryman Arkadagymyzyň taryhy çykyşy halkymyzda uly ruhubelentlik döretdi. 

Turkmen

DÖWRÜŇ SESINE SES GOŞUP

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat, şäher, etrap komitetleri we ilkinji partiýa guramalary milli Liderimiziň il-ýurt bähbitli, bütin adamzat ähmiýetli tutumly işlerini, täze başlangyçlaryny durmuşa geçirmek we giň halk köpçüligine düşündirmek, wagyz-nesihat etmek, sagdyn, ruhubelent jemgyýeti kemala getirmek ugrunda maksadalaýyk iş alyp barýarlar. 

Turkmen

GÜL DIÝARDA BAKY BAGTA ÝETILÝÄR

Berkarar  döwletiň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanda zenanlara goýulýan ýokary hormat, olaryň hukuk taýdan goraglylygy, ykdysady, durmuş-syýasy ýagdaýlarynyň, jemgyýetdäki we maşgaladaky mynasyp orunlarynyň kesgitlenmegi mukaddesliklerimize, türkmeniň däp-dessurlaryna esaslanýar. 

Turkmen

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi. Onda pudakdaky işleriň ýagdaýyna seljerme berildi, ýer-suw serişdeleriniň ulanylyşynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga, geçirilýän özgertmeleriň depginini güýçlendirmäge degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, oba zähmetkeşleriniň öňünde durýan wezipeler kesgitlenildi.

ÝAŞLAR-ÝURDUŇ GELJEGI

Ýurdumyzda ýetilýän sepgitler, beýik özgertmeler halkymyzy täze üstünliklere ruhlandyrýar. Gahryman Arkadagymyzyň her bir tutumly işi halkymyzyň abadan durmuşynyň bähbidine gönükdürilendir. 

Turkmen

BEÝIK IŞLERIŇ BEÝANY

Bitarap Watanymyzyň dowamaty bolan ýaşlary bagtyýarlyk zamanamyzyň ruhuna laýyklykda terbiýelemek, olarda halallygy, ruhy päkligi, ahlaklylygy, watançylygy, zähmetsöýerligi, sagdyn durmuşa höwesi kemala getirmek maksady bilen, TDP-niň işjeň agzalary bolup düşündiriş, wagyz nesihat çärelerini yzygiderli geçirip, bu ugurda alnyp barylýan işleri ýerli jemgyýetçilik guramalary, häkimlikler, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş edaralary bilen bilelikde utgaşykly amala aşyrýarys.

Turkmen

IŞJEŇLIK ARTDYRYLÝAR

Golaýda TDP-niň Farap etrap komitetiniň guramagynda maslahat geçirilip, onuň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 14-nji fewralynda jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşygynda beren tabşyryklarynyň etrap partiýa komitetinde ýerine ýetirilişine garaldy.

Turkmen

SAGDYN DURMUŞ WAGYZ EDILDI

TDP-niň Tejen şäher komiteti şäher hassahanasynda raýat jemgyýetimiziň sagdyn durmuş ýörelgesini has-da pugtalandyrmak maksady bilen, partiýanyň işjeň agzalarynyň maslahatyny geçirdi.

Turkmen

GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI

TDP-niň Ruhubelent etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary, hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. 

Turkmen

UTGAŞYKLY ÇÄRELER

Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Ol ýaşlaryň maşgala terbiýesine bagyşlandy we onda milli däp-dessurlarymyza laýyklykda, türkmeniň edep kadalaryny dogry berjaý etme giň ýollary barada giňişleýin gürrüň edildi.

Turkmen

ENE TOPRAGA BELENT SÖÝGI

Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly garamak, onuň baýlyklaryny geljekki nesiller üçin aýawly saklamak hemmämiziň mukaddes borjumyzdyr. Bagtyýar durmuşymyzyň möhüm şertleriniň biri bolsa ekologiýa abadançylygydyr. Goýry baglar bereketli topragymyzyň gaýtalanmajak gözelliginiň hem-de halkymyzyň döredijilikli zähmetiniň, eziz Watanymyzyň täze taryhy eýýamda gazanan üstünlikleriniň miwesi bolup ömrümize şugla saçýar.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti senagat - kommunikasiýa toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň senagat we kommunikasiýa toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi. 

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi. Onda nebitgaz toplumynyň işini has-da kämilleşdirmek, ýurdumyzyň energetika syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny göz öňünde tutup, pudagyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine paýtagtymyzy we ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, welaýatlaryň durmuş düzümlerini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek meseleleri girizildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň on aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine hem-de geljek ýyl üçin Döwlet býujetiniň we taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Şeýle hem mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri we daşary syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

YKRARY DÜNÝÄ ÝAÝYLAN GYMMATLYK

Bitaraplyk hukuk derejesi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň okgunly ösüşine täze bir öwüşgin çaýdy. Bitaraplyk halkymyzy ajap eýýama, döwletli döwrana ýetirdi. 

Turkmen

DÜNÝÄMIZE NUR ÇAÝÝAN ESERLER

«Ýürekden çykan söz ýürege ýeter» diýlişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ýiti paýhasyndan dörän ajaýyp eserlerini, olardaky çuň manyly sözleri okanyňda, türkmeniň milliligi, medeniýeti, taryhy bilen baglanyşykly ýakymly wakalar bilen tanyş bolmak mümkinçiligine eýe bolýarsyň.

Turkmen

TARYHY EÝÝAMYŇ BEDEW BADY

Iň şanly hem şatlykly günlere beslenip, halkymyzyň kalbyny buýsanç şuglasy bilen ganatlandyrýan «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda güneşli Diýarymyzyň ähli ugurlar boýunça gazanýan üstünliklerinde täze taryhy eýýamyň bedew bady, ýurdumyz daky agzybirligiň, jebisligiň ygtybarly güýji aýdyň duýul ýar. Bu ruhy güýç bagtyýarlyk döwrüniň eşretleriniň has art ýandygyny, döwletli ojaklara rysgal bereket eçilýändigini, gözel eýýama buýsançdyr-söý giniň çuňlaşýandygyny anyk görkezýär.

Turkmen

MASLAHAT GEÇIRILDI

Gubadag etrap medeniýet öýünde etrap häkimligi we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Maslahata etrap partiýa komitetiniň işjeň agzalary, orta mekdepleriň mugallymlary, ýokary synp okuwçylary gatnaşdylar.

Turkmen

HALKARA HYZMATDAŞLYGY

TDP-niň Esenguly etrap komitetiniň etrap häkimliginde, Çeperçilik haly kärhanasynda we Çekişler obasynda geçiren wagyz-nesihat çäreleri hormatly Prezidentimiziň Ýaponiýa hem-de Azerbaýjan Respublikasyna amala aşyran iş saparlarynyň, Italiýa Respublikasyna resmi saparynyň we Malaýziýanyň Premýer-ministriniň ýurdumyza bolan resmi saparynyň taryhy ähmiýetini watandaşlarymyza düşündirmekden we ile ýaýmakdan ybarat boldy.

Turkmen

RUHUBELENTLIGE BESLENDI

Ýakynda Tagtabazar etrabynda TDP-niň Tagtabazar etrap komitetiniň etrap häkimligi we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda aýdym sazly medeni çäre geçirildi. 

Turkmen

MILLI ÝÖRELGELERIMIZ ROWAÇLANÝAR

TDP-niň Bäherden etrap komiteti Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy çözgütlerini wagyz-nesihat etmek boýunça ýerli edara-kärhanalarda, obalarda, daýhan birleşiklerinde il arasynda yzygiderli çäreleri geçirýär. Golaýda şeýle çäreler etrabymyzyň Bäherden we Kelete sement zawodlarynda, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Dokma we ýüplük fabriginde, Arçman oba medeniýet öýünde guramaçylykly geçirildi.

Turkmen

Ýurdumyzda giňden bellenilip geçilen Hasyl toýunyň öň ýanynda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň bilelikde guramaklarynda «Berkarar döwletimiziň bereketli topragy» atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabaranyň guralan ýerinde ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň önümleriniň sergisi giňden ýaýbaňlandyrylyp, ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň ýerine ýetirmeginde aýdym-sazyň owazy belentden ýaňlandy.

DÖWLETLI IŞLERIŇ BAŞYNDA

Bagtyýarlyk zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasy we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde berkarar döwletimiz dünýäde agzybirligiň hem-de ruhubelentligiň ýurdy hökmünde giňden tanalýar we gün-günden gülläp ösýär.

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bag ekmek möwsümine girişmek dabarasyna gatnaşdy

Turkmen

Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek dabarasyna badalga berildi. Tutuş ýurdumyz boýunça geçirilen ählihalk bag ekmek dabarasy watandaşlarymyzyň joşgunly zähmetiniň hakyky baýramçylygyna, milli Liderimiziň döredijilikli başlangyçlaryny durmuşa geçirmekde türkmen halkynyň ruhubelentliginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna hem-de türkmenistanlylaryň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri we daşary syýasatyň käbir meselelerine garaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna resmi sapary

Turkmen

Düýn resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Italiýanyň Premýer-ministri Juzeppe Konte, şeýle hem bu ýurduň Prezidenti Serjio Mattarella bilen gepleşikler geçirdi.

Hasyl toýy mynasybetli «Berkarar döwletmiziň bereketli topragy» atly sergi we maslahat

Turkmen

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň bilelikde gurnamaklarynda ýurdumyzda agzybirlikde bellenilýän berekediň we bolçulygyň baýramy bolan Hasyl toýy mynasybetli «Berkarar döwletmiziň bereketli topragy» atly dabaraly maslahaty geçirildi.

ALABAÝYŇ WEPADARLYGY

Küren obanyň dowaryny köp ýyllap mal yzynda gezen Oraz atly çopan bakýardy. Ol her gün iňrik garalyberende mallary obanyň çetindäki agyla getirerdi. Şol ýerde oba ilaty goýun-geçilerini sagardy. Olar ir säherden ene mallary owlak-guzularyndan aýryp, çekene çopanyna tabşyrardylar.

Turkmen

HALKARA ÄHMIÝETLI BAŞLANGYÇLAR BARHA DABARALANÝAR

Şol gün adaty endigimize görä «Watan» habarlar gepleşigine tomaşa edip otyrkak hormatly Prezidentimiziň halkymyza ýe tiren hoş habarlary bizi diýseň begendirdi. 

Turkmen

Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hukuk ýagdaýynyň kämilleşdirilmegi raýat jemgyýetini gurmakda täze ädimdir» atly maslahat geçirildi. Oňa syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, edara kärhanalaryň, ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşdylar.

PAGTAÇY KÄRENDEÇILERIŇ ZÄHMET ÝEŇŞI

Arkadagymyzyň ajap eýýamynyň dünýä nusgalyk beýik özgertmelerinden we bedew batly ösüşlerinden ruhlanyp zähmet çekýän Mary welaýatynyň pagtaçy-kärendeçileri «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyzda giňden bellenilip geçiljek Hasyl toýunyň öňüsyrasynda pagta hasylyny ýygnamak boýunça döwlet tabşyrygyny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Welaýatymyzyň zähmet ussatlary Watan harmanyna 313 müň tonnadan gowrak «ak altyn» tabşyryp, ajaýyp ýeňiş gazandylar.

Turkmen

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

TÜRKMENISTAN — YNSANPERWERLIGIŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ ÝURDY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda, ýurdumyz gün-günden gülläp ösýär. Döwletimiz bedew bady bilen okgunly öňe barýar. Parahatçylyk dörediji ýurdumyzyň ykdysadyýetinde düýpli öňegidişlikler gazanylýar. Mähriban Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi esasynda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanyp, ýurdumyzy depginli ösüş-özgeriş, ruhubelentlik hem belent maksatly beýik işler gurşap alýar.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryny we Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek, şanly senelere taýýarlyk bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

HALK MASLAHATYNDAN GELIP ÇYKÝAN WEZIPELER

Türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň parasatly Baştutanlygynda beýik özgertmeleriň oňyn netijelerine buýsanyp ýaşaýar. Bagtyýarlyk zamanasynda hakymyzyň aň-düşünjesinde, medeni we ruhy durmuşynda ägirt uly özgertmeler bolup geçdi. 

Turkmen

Hormatly Arkadag Prezidentimiziň parasatly, öňdengörüjilikli  ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň konstitusion gurluşyny kämilleşdirmek, döwletiň we jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmak, häkimiýet edaralarynyň ulgamyny has-da kämilleşdirmek, raýat jemgyýetiniň institutlaryny berkarar etmek hem-de ösdürmek boýunça taryhy işler durmuşa geçirilýär.