January 2020

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler we birnäçe resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda Garaşsyz Türkmenistanda howpsuzlygy we parahatçylygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini has-da kämilleşdirmek, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça meselelere seredildi, 2020-nji ýyl üçin bu edaralaryň öňünde durýan esasy wezipeler kesgitlenildi.

Türkmenistanyň Prezidenti ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, paýtagtymyzyň we welaýatlaryň häkimleriniň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň agzalarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Konstitusion toparyň mejlisinde eden çykyşy

Turkmen

Hormatly Konstitusion toparyň agzalary!

Size mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen taryhy mejlisinde biz konstitusion özgertmeleriň täze tapgyry barada yglan etdik. Ýurdumyzyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmek boýunça başlangyjy öňe sürdük.

Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisini geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglanyşykly teklipleri işläp taýýarlamak we umumylaşdyrmak boýunça geçen ýylyň güýzünde Halk Maslahatynda kabul edilen çözgüt esasynda döredilen Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisini geçirdi.

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

TDP-niň Baýramaly etrap komitetiniň etrap häkimligi we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelik de guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp etrabyň Medeniýet öýünde geçiren wagyz-nesihat duşuşygynda ber karar döwletimizde halkymyzyň eşretli zamananyň hözirini görüp ýaşaýandygy, ata Watanymyzyň belent sepgitleri eýeläp, bedew bady bilen öňe bar ýandygy buýsanç bilen bellenilip geçildi.

Turkmen

KÄMIL KANUN—BERK BINÝAT

Geçen ýylyň 4-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça Konstitusion toparyň birinji mejlisini geçirdi. Ýurdumyzyň Esasy Kanunynyň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmegi milli kanun çykaryjylyk binýadynyň pugtalandyrylmagyna, türkmen jemgyýetiniň mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrylmagyna, ýurdumyzyň ösüş we abadançylyk ýoly bilen okgunly öňe gitmegine ýardam eder.

Turkmen

MASLAHAT GEÇIRILDI

Golaýda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gämi oba medeniýet öýünde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek, iki palataly parlamentiň işlemegine esas boljak kanunçylyk binýadyny döretmek boýunça edilýän tagallalardan ugur alnyp, wagyz-nesihat häsiýetli maslahat geçirildi. 

Turkmen

«BITARAPLYGYŇ MEKANYDYR DIÝARYM»

Şeýle şygar astynda TDP-niň S.A.Nyýazow adyndaky etrap komitetiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň, bilim, saglyk hem-de medeniýet bölümleriniň bilelikde guramagynda da baraly maslahat geçirildi. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny dabaralandyrmak maksady bilen, geçirilen maslahata edara-kärhanalarda zähmet çekýän işjeň partiýa agzalary, ýaşuly nesliň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar.

Turkmen

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ilkinji guramalarynda hasabat-saýlaw ýygnaklaryna taýýarlyk görmek we olary ýokary derejede guramaçylykly geçirmek boýunça partiýa guramalarynyň ýolbaşçylary üçin mysaly

GOLLANMA

 

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Tertipnamasyna laýyklykda, 2020-nji ýylyň fewral — mart aýlary aralygynda ilkinji partiýa guramalarynda hasabat saýlaw ýygnaklary geçiriler.

TÜRKMEN BITARAPLYGYNYŇ DÜNÝÄ YKRARNAMASY

Täze taryhy eýýamda hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan parasatly daşary syýasaty netijesinde ata Watanymyzyň halkara derejesindäki abraý-mertebesi yzygiderli ýokarlanýar. Ýurdumyzyň «Açyk gapylar» syýasaty dünýäniň islendik ýurdy bilen hoşniýetli gatnaşyklary ýola goýmaga uly mümkinçilikleri döredýär. Bitarap döwletimiziň daşary syýasat strategiýasynyň esasy maksady dünýä bileleşigi bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmeginden ybaratdyr.

Turkmen

MILLI DEMOKRATIK ÖZGERTMELER

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy ylmyň, bilimiň we medeniýetiň merkezine, abadan, eşretli durmuşyň gülleýän mekanyna öwürdi. Mähriban halkymyzyň jan aýaman yhlas bilen halal zähmet çekmegi netijesinde döwletimiz görlüp-eşidilmedik depginler bilen ösýär, berkeýär we gözümiziň alnynda düýbünden täze, ajaýyp keşbe girýär.

Turkmen

BITARAPLYK PARAHATÇYLYGYŇ WE ABADANÇYLYGYŇ ESASYDYR

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň dünýäde syýasy durnuklylygy saklamak we hemmetaraplaýyn goldamak, ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak, hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek, durnukly ösüşi üpjün etmek babatda umumadamzat ähmiýetini giňden ýaýmak, ýaş nesli Garaşsyz Watanymyza çäksiz buýsanç, söýgi we hormat goýmak ruhunda terbiýelemek hem-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramyny 2020-nji ýylda uly dabaralara besläp, giňden belläp geçmek maksady bilen 2020-nji ýyl «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýip yglan edildi.

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz medeniýet ulgamyny hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda medeniýet we sungat ulgamyny ösdürmek, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň hem-de baky Bitaraplygynyň şöhratly ýyllarynyň içinde ýurdumyzda ýetilen belent sepgitleri, Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk derejesiniň dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy pugtalandyrmakdaky ägirt uly ähmiýetini, ondan gelip çykýan umumadamzat bähbitli wezipeleri, ata-babalarymyzyň parahatçylyk söýüji ýörelgelerini wagyz-nesihat etmek, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda döwletimiziň içeri we daşary syýasatynda amala aşyrylýan beýik işlere goşant goşmak,

Turkmen

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly Baştutanlygynda Garaşsyz Diýarymyzda gysga döwrüň içinde asyrlara barabar işler amala aşyryldy. Hormatly Prezidentimiziň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagynda «2020-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky» Rezolýusiýasynyň kabul edenine 25 ýyl dolýar. Bu abraýly halkara gurama tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýymyz biziň beýik gymmatlygymyzdyr.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine paýtagtymyzy we sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm meseleleri girizildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komiteti «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň göreldeli waspçysy» atly bäsleşigi yglan edýär.

Turkmen

DABARALY ÇÄRE

Golaýda Ýolöten etrabyndaky Medeniýet öýünde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp dabaraly maslahat geçirildi. Maslahatda jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary, ýaşuly nesliň wekilleri çykyş edip, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda eýelenen belent sepgitler, gazanylan il ýurt bähbitli, taryhy ähmiýetli beýik işler hakynda aýratyn durup geçdiler.

Turkmen

TARYHY WAKALARA BAGYŞLANDY

TDP-niň Gumdag şäher komitetiniň guramagynda şäheriň medeniýet bölüminde, sport we ýaşlar syýasaty bölüminde hem-de birnäçe orta mekdeplerinde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli wagyz nesihat çäreleri geçirildi.

Turkmen

ŞANLY SENELERE TAÝÝARLYK

Sarahs etrap häkimliginiň, etrap bilim bölüminiň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda etrabyň 1-nji orta mekdebinde dabaraly maslahat geçirildi. 

Turkmen

SAGDYN DURMUŞ — YNSAN ÖMRÜNIŇ BEZEGI

Golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň, TDP-niň Daşoguz welaýat hemde şäher komitetleriniň bilelikde guramagynda «Sagdyn durmuş — ynsan ömrüniň bezegi» atly maslahat geçirildi.

Turkmen

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

TDP-niň Halaç etrap komitetiniň agzybir işgärleriniň we işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda 2020-nji — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ilkinji partiýa guramalarynyň öňünde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, okuw-maslahaty geçirildi.

Turkmen

WATANYMYZYŇ ŞAN-ŞÖHRATY ARŞA GALÝAR

Turkmen

Geçen hepde-de paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde geçiren maslahaty «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany: parahatçylyk, abadançylyk we ösüş ýoly bilen» diýlip atlandyryldy.

UMUMADAMZAT GYMMATLYGY

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi il-ulsumyzda gyzgyn goldaw hem uly ruhubelentlik döretdi.

Turkmen

ÜSTÜNLIKLERE RUHLANDYRÝAN ÖZGERTMELER

Bagtyýarlyk döwri Kaka etrabyny hem uly ösüşlere ýetirdi. Bu ýerde sanlyja ýylyň içinde edilen işler asyrlara barabardyr. Etrap merkezinde, obalarymyzda gurlan medeni durmuş maksatly täze binalar ilatymyza hyzmat edýär. Ýaşlarymyz döwrebap mekdeplerde okaýar, çagalarymyz täze çagalar baglarynda terbiýelenýär.

Turkmen

ABADANÇYLYGYŇ AÝDYŇ ÝOLY

Mälim bolşy ýaly, «Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda bagtyýar halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny halkara derejesinde giňden belläp geçer. Milli Liderimiziň ýakynda paýtagtymyzda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynda belleýşi ýaly: «Bu, hakykatdanda, wajyp senedir, türkmen döwletiniň Garaşsyzlygynyň taryhynda ähmiýetli wakadyr, onuň daşary syýasatyndaky tapgyrlaýyn sepgitdir».

Turkmen

Bäsleşik 2020-nji ýylyň “Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany” diýlip yglan edilmegi mynasybetli, çeperçilik sungatynyň dürli ugurlary boýunça bilim alýan talyplaryň we ýaşlaryň arasynda “Parahatlyk mekany Bitarap Türkmenistan” ady bilen Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi tarapyndan bilelikde guralýar.

BEÝIK IŞLERIŇ BEÝANY

Ýakynda Saýat etrabynyň Sakar şäher medeniýet öýünde etrap häkimliginiň, TDP-niň etrap komitetiniň, TMÝG-niň Saýat etrap Geňeşiniň, TKA-nyň bilelikde gurnamaklarynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. 

Turkmen

RUHUBELENTLIGE BESLENDI

TDP-niň Babadaýhan etrap komiteti etrap hassahanasynda ýerli jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli dabaraly maslahat geçirdi. 

Turkmen

BITARAPLYK — DILDE DESSAN

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara, ajaýyp zähmet üstünliklerine beslenýär. 2020-nji — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Daşoguz welaýat kitaphanasynda TDP-niň Daşoguz welaýat, şäher komitetleriniň hem-de welaýat kitaphanasynyň bilelikde guramagynda «Bitaraplyk — dilde dessan, öňe barýar Türkmenistan!» ady bilen maslahat geçirildi.

Turkmen

BITARAPLYGYŇ MEKANYDYR DIÝARYM

Ýakynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp Tagtabazar etrabyndaky Medeniýet öýünde dabaraly maslahat geçirildi. «Bitaraplygyň mekanydyr Diýarym» at bilen geçirilen maslahata jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary, ýaşuly nesliň wekilleri hemde saglygy goraýyş, bilim we medeniýet ulgamlarynyň işgärleri gatnaşdylar.

Turkmen

MILLI SUNGATYMYZYŇ DABARASY

Golaýda TDP-niň Esenguly etrap komitetiniň etrabyň Çeperçilik haly kärhanasynda geçiren wagyz-nesihat çäresi türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi baradaky taryhy waka bilen baglanyşykly boldy.

Turkmen

Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň bilelikde guramaklarynda maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň, hemişelik Bitaraplygynyň mundan beýläkde rowaçlanmagyna, berkemegine, taryhy binýat esasynda gurulýan Türkmen döwletiniň syýasy, ykdysady taýdan hasda ösmegine önjeýli goşant goşmak, ata Watanymyzyň şan-şöhratyny artdyrmak, mukaddes topragymyza guwanmak, halkymyzyň medeni mirasyny, ruhy ahlak ýörelgelerini giňişleýin wagyz-nesihat etmek, halkara abraýymyzyň nyşany bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň taryhy köklerini açyp görkezmek, ähmiýetini, many-mazmunyny halk köpçüligine ýetirmek, Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda gazanylan taryhy özgertmeleri wasp etmek we dünýä ýaýmak, şeýlede, 2020-nji, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny dabaralandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň hem-de «Galkynyş» gazetiniň we «Wozroždeniýe» žurnalynyň redaksiýasynyň 2020-nji ýylyň 8-nji ýanwaryndaky bilelikdäki mejlisiniň karary bilen okyjylaryň arasynda «Parahatlyk — ýürek baýdagy, Türkmenistan — Bitaraplyk mekany» atly makalalaryň, oçerkleriň, hekaýalaryň, goşgularyň döredijilik bäsleşigi yglan edildi.

MILLI HUKUK ÖZGERTMELERI

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde eziz Diýarymyzda milli kanunçylygyň dünýä ülňülerine laýyk kämilleşdirilmegi üçin giň mümkinçilikler döredildi. Esasy Kanunymyz bolan Türkmenistanyň Konstitusiýasynda adamyň we raýatyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda goralmagy üçin kämil kanuny esaslaryň döredilendigini bellemek örän buýsandyryjydyr.

Turkmen

KONSTITUSION ÖZGERTMELER TÄZE ÖSÜŞLERIŇ BADALGASY

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmäge, ata Watanymyzy senagat taýdan kuwwatly döwlete öwürmäge gönükdirilen giň gerimli işler yzygiderli durmuşa geçirilýär. Uly depginler bilen alnyp barylýan beýik işleriň netijesinde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlanýar.

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahaty geçirildi. Ol Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy.

DOST-DOGANLYGYŇ ÝURDY

Gahryman Arkadagymyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir täze ýyly mynasyp atlandyrmak baradaky başlangyjy ýurdumyzyň ösüşli ýollardan ynamly gadam urmagyna uly itergi berýär. 

Turkmen

SOWGATLAR GOWŞURYLDY

TDP-niň Etrek etrap komiteti etrabyň medeniýet bölümi bilen bilelikde etrap merkezindäki 8-nji orta mekdebinde gurulan etrabyň Baş arçasynyň ýanynda etrabyň çagalar baglarynyň körpeleriniň we mekdep okuwçylarynyň gatnaşmaklarynda Täze ýyl baýramçylyk çäresini geçirdi.

Turkmen

ARKADAGLY WATAN — BITARAP MEKAN

Türkmen halky bu gün Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda täze ýyla gadam basdy. Uly zähmet üstünliklerine, ajaýyp taryhy wakalara beslenip geçen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly rysgal berekediň, döwletliligiň, ynsanperwer ligiň, dost-doganlygyň ýyly hökmünde türkmeniň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyjy bilen 2020-nji ýylyň «Türkmenistan —Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi her birimiziň kalbymyzy joşa getirdi.

Turkmen

BAÝRAMÇYLYK ŞOWHUNY

Uly-kiçiniň — hemmeleriň söýgüli we eý görýän Täze ýyl baý ramynyň ýatdan çykmajak şatlyk-şowhuny we dabaralary ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, Mary welaýatynda hem dowam edýär.

Turkmen

TÄZE ÝYLYŇ ŞAT TOÝUNDA

Tejen şäheriniň medeniýet öýünde Täze, 2020-nji ýylyň — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. 

Turkmen

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny zähmet üstünlikleri we ruhubelentlik bilen garşy alan berkarar döwletimiz bedew batly ösüşlere we taryhy ähmiýetli şanly wakalara beslenýär.

BAGTYÝAR GELJEGIŇ KEPILI

Berkarar döwletimiziň bagty ýarlyk döwrüniň «Türkmenistan Bitaraplygyň mekany» ýylyna uly ösüşler bilen gadam basan gözel ýurdumyzda asyrlara barabar özgertmeler amala aşyrylýar.

Turkmen

BEÝIK ÖSÜŞLERE BESLENÝÄN DIÝAR

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkymyza Täze ýyl Gutlagynda: «..Geçip barýan ýyl mähriban halkymyzyň durmuşynda düşümli ýyllaryň biriGahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkymyza Täze ýyl Gutlagynda: «..Geçip barýan ýyl mähriban halkymyzyň durmuşynda düşümli ýyllaryň biri boldy. 

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynyň ilkinji sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk ulgamyna gözegçilik edýän orunbasary, ýurdumyzyň welaýatlarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleri gatnaşdylar.

TÄZE ÝYL SOWGADY HEKAÝA

Täze ýyl sowgatlaryna ulularam biperwaý garaýan däldir welin, çagalaryň begenjini hiç zat bilen deňär ýaly däl. Olaryň barmak büküp, günlerini sanap, Aýazbabanyň getirjek sowgatlaryna garaşyşlaryny bir görsene!

Turkmen

WATANYMYZY ROWAÇLYGA BESLÄN RÖWŞEN ÝYL

Her ýylyň özüne mahsus aýratynlyklary, şatlykly pursatlary, guwançly günleri bolýar. 2019-njy — «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly hem ýurdumyz üçin örän düşümli ýyllaryň biri boldy. 

Turkmen

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ BAŞTUTANLYGYNDA

At-abraýy dünýä dolan Arkadag Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kalbymyzda hemişelik orun alan berkarar Watanymyzyň täze eýýamda mundan beýläk-de gülläp ösmegine, ykdysady kuwwatyny berkitmäge, mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen düýpli özgertmeleri, parahatçylyk we dostluk ýörelgelerine esaslanýan içeri we daşary syýasaty, döretmek we gurmak başlangyçlary rowaçlyklara we üstünliklere beslenip, ähli watandaşlarymyzy çäksiz buýsandyrýar.

Turkmen