March 2020

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Turkmen

Şu gün, dynç güni, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmak, şol sanda at münmek hem-de döredijilik işlerine sarp etmek ýaly adaty endigine eýerip, Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna geldi. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşdy, atly gezelenç etdi hem-de döredijilik bilen meşgullandy.

Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatynyň baş metjidinde sadaka berdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, sebitiň baş metjidinde berlen sadaka gatnaşdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň derwaýys meselelerine garaldy hem-de birnäçe resminamalar kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz pudagyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz pudagynyň meseleleri boýunça orunbasary M.Meredowyň hem-de «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

MILLI KANUNÇYLYGYMYZ KÄMILLEŞDIRILÝÄR

Ýakynda TDP-niň Mary welaýat we Wekilbazar etrap komitetleriniň Wekilbazar etrap häkimligi bilen bilelikde guramagynda etrabyň Medeniýet öýünde geçirilen maslahatda milli kanunçylygymyzyň kämilleşdirilişi, ata Watanymyzyň belent sepgitleri eýeläp, bedew bady bilen öňe barýandygy buýsanç bilen nygtaldy.

Turkmen

SAGDYN JEMGYÝET — KÄMIL JEMGYÝET

Mähriban Prezidentimiz ýurdumyzyň harby-hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň öňünde möhüm wezipeleri goýmak bilen, zyýanly endikleriň ynsan saglygyna, durmuşyna we ömrüne howp salýandygyny halk köpçüligine giňişleýin düşündirmegi, wagyz-nesihat etmegi tabşyrýar. 

Turkmen

MASLAHAT GEÇIRILDI

Hojambaz etrap häkimliginiň mejlisler zalynda ýaramaz endiklere garşy wagyz-ündew maslahaty geçirildi. Oňa etrabyň saglygy goraýyş ulgamynyň we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri we ýaşlar gatnaşdylar.

Turkmen

ŞANLY SENÄ BAGYŞLANDY

Golaýda TDP-niň Türkmenbaşy şäher komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp dabaraly maslahat geçirildi. 

Turkmen

IŞJEŇ ÝAGDAÝDA GEÇDI

Babadaýhan etrap häkimliginde hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek ugrunda amala aşyrylýan hukuk özgertmelerine bagyşlanyp wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Turkmen

«BAGYM BAR, BARYM BAR»

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 31-nji ýanwarynda ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek bilen baglanyşykly Karara gol çekdi. 2020-nji ýylda ekiljek bag nahallarynyň möçberini kesgitledi. Şoňa laýyklykda, geçen şenbe güni, ýagny 21-nji martda ýurdumyzyň dürli ýerinde bag ekmek dabaralary bolup geçdi.

Turkmen

MILLI KANUNÇYLYK ÖZGERTMELERI

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda milli Liderimiziň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisinde Esasy Kanunymyza üýtgetmeler we goşma- çalar girizmek arkaly Halk Maslahatynyň hukuk derejesini kämilleşdirmek barada öňe süren ähmiýetli başlangyjyny durmuşa geçirmek boýunça möhüm işleriň başy başlandy.

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz söwdany we telekeçiligi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ç.Gylyjowyň hem-de bu topluma degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti gurluşyk we senagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak boýunça iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

SYÝASY-HUKUK ÖZGERTMELERI WE MILLI ÝÖRELGELER

Dünýä ösüşiniň häzirki pursadynda her bir döwletiň, jemgyýetiň ählumumy ösüşiň keserdip goýýan meselelerini we wezipelerini çözmekde saýlap aýan ýo/unyň näderejede talabalaýykdygyny wagt görkezýär. Döwrebaplyk çalt depginde ösmäge şertdir, mümkinçiligiň döredilmegidir diýilse, dogry bolar. 

Turkmen

SYÝASY-HUKUK ÖZGERTMELERI WE MILLI ÝÖRELGELER

Dünýä ösüşiniň häzirki pursadynda her bir döwletiň, jemgyýetiň ählumumy ösüşiň keserdip goýýan meselelerini we wezipelerini çözmekde saýlap aýan ýo/unyň näderejede talabalaýykdygyny wagt görkezýär. Döwrebaplyk çalt depginde ösmäge şertdir, mümkinçiligiň döredilmegidir diýilse, dogry bolar. 

Turkmen

TEBIGATYŇ ŞYPALY MELHEMI

Türkmenistan Diýarymyzyň daglaryny, derelerini, sähralaryny, umuman, türkmen tebigatyny üzärliksiz göz öňüne getirmek mümkin däl. Ata-babalarymyz müňýyllyklaryň dowamynda bu dermanlyk ösümligi kesel bejeriji, keseliň öňüni alyjy, howadaky kesel ýaýradyjy we göze görünmeýän howplary ýok ediji serişde hasaplapdyrlar. 

Turkmen

BAŞ KANUNYM — ÝÖRELGÄM

Golaýda Gubadag etrabynyň Medeniýet öýünde il sylagly ýaşulularyň, kümüş saçly eneleriň, jemgyýetçilik guramalarynyň, kärhanalaryň wekilleriniň we bilim işgärleriniň gatnaşmagynda «Baş Kanunym — ýörelgäm» atly dabara geçirildi.

Turkmen

TÄSIRLI GEÇEN DABARA

TDP-niň Dänew etrap komiteti bilen etrabymyzyň oba Medeniýet öýüniň bilelikde guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp wagyz-nesihat dabarasy geçirildi.

Turkmen

ÇUŇ MANYLY ÇYKYŞLAR

Golaýda TDP-niň Garagum etrap komitetiniň gurama gynda etrabyň Medeniýet merkezinde maslahat geçirildi. 

Turkmen

IŞJEŇ HÄSIÝETE BESLENDI

Ýakynda TDP-niň Türkmenbaşy etrap komiteti beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde etrabyň bilim işgärleriniň we mekdep okuwçylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi.

Turkmen

MOHUM WEZIPELERE BAGYŞLANDY

TDP-niň Babadaýhan etrap komitetiniň ilkinji partiýa guramalarynda hem şu günler hasabat saýlaw ýygnaklary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär. Geçirilýän ýygnaklarda hasabat döwründe ilkinji partiýa guramalarynyň alyp barýan işleri hakynda hasabatlar diňlenilýär. Öňde duran möhüm wezipeler kesgitlenilýär.

Turkmen

DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Büzmeýin etrap komitetiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Büzmeýin etrap geňeşiniň guramagynda Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndaky 98-nji orta mekdebiň okuwçylarynyň hem-de mugallymlarynyň arasynda «Ýaşlar — döwletiň baýdak göterijileri» atly duşuşyk geçirildi.

Turkmen

BAG EKMEK — PARZ IŞ

Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri bag ösdürip ýetişdirmekde uly tejribe toplan halkdyr. Bag ekmekde Gahryman Arkadagymyzyň görelde görkezmegi şeýle sogap işe yhlasly çemeleşmäge höwes döredýär. Hormatly Prezidentimiziň bag ekmek barada ber ýän anyk tabşyryklaryndan ugur alyp, etrabymyzyň ähli ilaty bu işe yhlas bilen girişýär.

Turkmen

ÝURDUMYZDA SANLY YKDYSADYÝET

Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny tassyklamak hakynda» gol çeken Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň innowasion ösüşine badalga berildi.

Turkmen

DÖWLETLI IŞLERIŇ BINÝADY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly welaýatymyzyň halky üçin guwandyryjy wakalara baýlygy bilen buýsandyrýar. Gahryman Arkadagymyzyň Şa gadamy welaýatymyza düşüp, halkymyz üçin bähbitli işler edilýär. Hormatly Prezidentimiziň welaýat merkezi bolan Türkme nabat şäherine gelip, welaýatyň baş metjidini açyp bermegi, şol ýerde köňül kelamyndan dörän eserleriniň galam haky serişdelerinden sadaka bermegi halkymyzy diýseň begendirdi. Hormatly Prezidentimiz welaýatymyza iş saparyny amala aşyryp, Köýtendag etrabynyň senagat düzümini ösdürmäge bagyşlanan maslahat geçirdi.

Turkmen

UMUMADAMZAT GYMMATLYGY

Täze taryhy eýýamda dünýä nusgalyk ösüş-özgerişlere beslenýän «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda agzybir, zähmetsöýer, merdana halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny halkara derejesinde giňden belläp geçer.

Turkmen

UMUMADAMZAT GYMMATLYGY

Täze taryhy eýýamda dünýä nusgalyk ösüş-özgerişlere beslenýän «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda agzybir, zähmetsöýer, merdana halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny halkara derejesinde giňden belläp geçer.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin habar beriş serişdelerini we resminama dolanyşygyny sanlylaşdyrmak boýunça iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň medeniýet we habar beriş syýasaty meselelerine gözegçilik edýän orunbasary B.Abdyýewanyň hem-de ulag we kommunikasiýa ulgamynyň işleriniň utgaşdyrylmagyna gözegçilik edýän orunbasary B.Öwezowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşdy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşmak boýunça meýilleşdirilen iş saparyny amala aşyrdy.

DOSTLUGYŇ WE HYZMATDAŞLYGYŇ ÝOLY BILEN

Oňyn bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanan daşary syýasy ugry yzygiderli alyp barmak arkaly ata Watanymyz Türkmenistan dünýäniň gyzyklanma bildirýän döwletleridir abraýly guramalar bilen özara gatnaşyklary giňeldýär. Munuň şeýledigini hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen hepde-de Azerbaýjan Respublikasyna amala aşyran resmi sapary hem-de beýleki mähüm wakalar nobatdaky gezek tassyklady.

Turkmen

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimizi mundan beýläk-de ösdürmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Amyderýa jülgesiniň senagat düzüminiň täze iri gurluşyklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şu sebitde durmuş-ykdysady taslamalaryň ilerledilişi bilen tanyşdy.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Golaýda Görogly etrap häkimliginde «Arkadagymyz, Size şan-şöhrat bolsun, Bitaraplyk ýolumyz dünýä ýaň salsyn!» atly şygar astynda TDP-niň etrap komitetiniň okuw maslahaty geçirildi.

Turkmen

WAGYZ-NESIHAT DABARASY

TDP-niň Darganata etrap komitetiniň, etrap bilim bölüminiň bilelikde guramagynda Darganata etrabynyň 2-nji orta mekdebinde geljegimiz bolan ýaş nesilleri milli ýol-ýörelgelerimize eýerýän, arassa ahlakly, watansöýüji, ylymly-bilimli, ugurtapyjy, maksadaokgunly edip terbiýelemek maksady bilen, «Ýaşlar — geljegimiziň aýdyň şuglasy» diýen şygar astynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Turkmen

BERKARARLYK BUÝSANJY

TDP-niň Tagtabazar etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanan medeni çäre geçirildi.

Turkmen

GÜLDEN GÖRKLI ZENANLAR

TDP-niň Türkmenbaşy etrap komitetiniň guramagynda etrabyň Medeniýet öýünde «Gülden görkli zenanlar» atly aýdym sazly dabara geçirildi. 

Turkmen

DÜNÝÄNIŇ GÖRKI

TDP-niň Babadaýhan etrap komitetiniň guramagynda etrabyň Medeniýet merkezinde aýdym-sazly medeni dabara geçirildi. 

Turkmen

IŞJEŇLIK BARHA ARTDYRYLÝAR

Hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygynyň dabaraly belleniljek ýylynyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy kalplary şatlykdan dolduryp, bu ýyly uly üstünliklere beslemäge has-da ruhlandyrýar. Milli Liderimiz tarapyndan şu ýylyň şygarynyň şeýle diýlip yglan edilmegi Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, onuň ýerli guramalarynyň öňlerinde uly we jogapkärli wezipeleri goýýar.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary

Turkmen

Şu gün ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň sanly wideokonferensiýasyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideokonferensiýasyny geçirdi. Onda Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň möhüm ugurlary, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, şol sanda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, ýakynlaşyp gelýän şanly senelere we beýleki dabaralara taýýarlyk görlüşi baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň iki aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli beýleki birnäçe möhüm meselelere seredildi.

Hormatly Prezidentimiz köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görlüşi hem-de täze desgalaryň birnäçesindäki işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy

Turkmen

Şu gün döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň eteginde döredilen ýaşyl zolaklary synlady. Milli Liderimiz bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň haýyşy boýunça köpçülikleýin bag ekmek dabarasy üçin niýetlenen bag nahallarynyň görnüşleri bilen tanyşdy.

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän orunbasary G.Müşşikowyň we Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzyň maliýe-bank ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça kesgitlenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

ZENAN SARPASY

Hormatly Prezidentimiziň her bir raýatyň bähbidine gönükdirilen «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi esasynda eziz Diýarymyzda beýik işler amala aşyrylýar. Ol işler zenanlaryň durmuşynda-da aýdyň şöhlelenýär. Çünki gelingyzlar buýsanjymyz bolmak bilen, döwletimiziň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyna işjeň gatnaşýarlar. Dürli pudaklarda, şol sanda telekeçilik işinde-de üstünlikli zähmet çekýärler.

Turkmen

Golaýda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, ýurdumyzyň beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň, Bilim ministrliginiň, Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti bilen bilelikde guramagynda «Döwletimiziň wekilçilikli edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň ähmiýeti we zerurlygy» atly maslahat geçirildi.

TÄSIRLI GEÇEN ÇÄRE

Golaýda Halkara zenanlar güni mynasybetli TDP-niň Boldumsaz etrap komitetiniň guramagynda ilkinji guramalaryň işjeň zenanlarynyň gatnaşmagynda etrap Medeniýet öýünde baýramçylyk çäresi geçirildi. Aýdym-sazly baýramçylyk çäresinde zenanlaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramak babatda we ýurdumyzy belent sepgitlere ýetiren Gahryman Arkadagymyzyň il-ýurt bähbitli, beýik işleri barada giňişleýin durlup geçildi.

Turkmen

AÝDYM-SAZLY DABARA

TDP-niň Magtymguly etrap komitetiniň etrabyň medeniýet bölümi bilen bilelikde geçiren aýdym-sazly dabaraly çäresi ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlandy. 

Turkmen

RUHUBELENTLIGE BESLENDI

Kerki etrap häkimligi bilen TDP-niň Kerki etrap komitetiniň bilelikde guramagynda etrabymyzyň edara-kärhanalarynda, guramalarynda, önümçilik birleşiklerinde zähmet çekýän öňdebaryjy zenanlaryň, mährem eneleriň gatnaşmagynda baýramçylyk dabarasy geçirildi. 

Turkmen

HASABAT-SAÝLAW ÝYGNAKLARY GEÇIRILÝÄR

TDP-niň Ýolöten etrap komitetiniň ilkinji partiýa guramalarynda hasabat-saýlaw ýygnaklary guramaçylykly geçirilýär. 

Turkmen

WAJYP DUŞUŞYKLAR

Gahryman Arkadagymyz bize ähli tagallalarymyzy ýaş nesilleriň beden we ruhy taýdan sagdynlygynyň sazlaşykly utgaşmagyny üpjün etmäge gönükdirmegi sargyt edýär.

Turkmen

DÖWRÜŇ TALABYNDAN UGUR ALYP

Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti Aşgabat şäher häkimligi bilen bilelikde «Konstitusion özgertmeler — döwrüň talaby» ady bilen Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça maslahat geçirdi.

Turkmen

KONSTITUSION ÖZGERTMELER — ÖSÜŞLERIŇ GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň ähli ugurlaryny sazlaşykly ösdürmekde ylmy esasda, ata-babalarymyzdan gelýän kanuny taýdan berkidilen däplere eýerip, halka sala salmak, geňeşmek ýollaryny öňe sürýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz her ýylyň başynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşýar. Şu ýylyň 11-nji fewralynda hem döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşdy.

Turkmen

SAHAWAT ŞUGLASY KALPLARY NURLANDYRÝAR

Beýik işleriň rowaç alýan hemişelik Bitarap Watanymyzda il-ýurt bähbitli üstünlikleriň, taryhy ähmiýetli belent sepgitleriň eýelenmegi Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasyndan kemal tapan giň gerimli özgertmeleriň maksadalaýyk durmuşa geçirilýändigine we şonuň netijesinde ýurdumyzyň täze belentlikleriň ýoly bilen aýdyň geljegi nazarlap, ynamly öňe barýandygyna güwä geçýär. Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzyň hem uly üstünliklere we taryhy wakalara beslenmegi halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrýar.

Turkmen

ÝÜREKLER ALKYŞDAN DOLY

Bagtyýarlyga beslenýän döwrümizde hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli baştutanlygynda gazanylýan üstünlikler, ýetilýän belent sepgitler buýsanjymyza buýsanç, guwanjymyza guwanç goşýar.

Turkmen

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!

«Türkmen gündogary» welaýat gazetiniň redaksiýasynyň we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň bilelikde guramagynda 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli ata Watanymyzyň hoşniýetli goňşuçylyk, deňhukukly we özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanyp alyp barýan oýlanyşykly içeri we daşary syýasatyny, umumadamzat bähbitli halkara başlangyçlaryny giňden wagyz etmek, 

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýewiň we “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça kesgitlenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza hem-de welaýatlara gözegçilik edýän orunbasarlarynyň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.