May 2020

BAGTYÝARLYK NYŞANY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň göwher täji hasaplanýan ak mermere beslenen gözel paýtagtymyzda giň gerimli işler üstünlikli amala aşyrylýar.

Turkmen

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

SAGDYN JEMGYÝET – BAGTYÝAR DURMUŞYŇ KEPILI

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň bilelikde guramaklarynda “Sagdyn jemgyýet – bagtyýar durmuşyň kepili”  atly maslahat geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň etegindäki kölüň kenarynda dynç alyş zolagyny döretmek başlangyjyny öňe sürdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Onuň çäklerinde ýurdumyzyň baş şäheriniň demirgazygynda ýerleşýän Gurtly kölüniň çäginde, dynç alyş maksatly binalaryň gurluşyk taslamalary bilen tanyşdy. Bu ýerde milli Liderimiziň tabşyrygyna laýyklykda, döwrebap dynç alyş düzümi kemala gelýär.

JEMGYÝETIMIZI JEBISLEŞDIRÝÄN GÜÝÇ

Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda milli atçylyk pudagy täze belentlige çykaryldy. Onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda behişdi bedewleriň arassa ganly tohum atlaryny köpeltmek boýunça uly işler alnyp barylýar.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler, şäheriň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösüşine gönükdirilen taslamalaryň amala aşyrylyşy, şeýle hem Aşgabadyň günorta künjeginde ýaýbaňlandyrylan gurluşyklarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalygyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat hem-de gurluşyk we senagat toplumlaryna gözegçilik edýän orunbasarlary E.Orazgeldiýewiň hem-de Ş.Durdylyýewiň gatnaşmaklarynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda ýurdumyzyň ilatyny türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilýän azyk önümleri bilen üpjün etmekde alnyp barylýan işler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de öňde durýan, ilkinji nobatda, amala aşyrylmaly wezipeler kesgitlenildi.

ROWAÇLYKLARYŇ ÝOLUNDA

Täze taryhy eýýamda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ähli pudaklar bilen birlikde elektroenergetika pudagyny ösdürmäge hem uly üns berilýär. Halkara hyzmatdaşlygynyň has ýygjamlaşýan häzirki döwründe Türkmenistan elektrik energiýasyny daşary döwletlere iberiji ýurt hökmünde dünýäniň energiýa bazarlarynda barha giňden tanalýar. 

Turkmen

DABARALY MASLAHAT

Türkmen bedewiniň milli baýramçylygynyň öňýanynda BM-Gniň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab kwartirasynda Türkmenistanyň BMG-niň ýene iki düzümiň—Ykdysady we durmuş Geňeşiniň edaralarynyň düzümine girýän durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2021 — 2025-nji ýyllar döwri üçin we ösüşiň bähbidine Ylym we tehnika boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2021 — 2024-nji ýyllar döwri üçin saýlanandygy barada hoş habar gelip gowuşdy.

Turkmen

RUHUBELENTLIKDE GEÇÝÄR

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzyň her bir güni, ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, Dänew etrabymyzda hem ruhubelentlige beslenýär. Şu günler etrabymyzyň edara-kärhanalarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda sportuň küşt, stol tennisi, futbol, gandbol, şaşka, woleýbol, dzýudo görnüşleri boýunça ýaryşlar guramaçylykly geçirilýär.

Turkmen

IŞJEŇ HÄSIÝETE EÝE BOLDY

Ýaşlaryň arasynda ruhy ahlak we medeni gymmatlyklarymyzy, hususan-da, sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmengala etrap Geňeşiniň we TDP-niň etrap komitetiniň «Ahlaklylyk sagdyn jemgyýetiň gözbaşydyr» ady bilen etrapdaky 2-nji orta mekdepde geçiren wagyz-nesihat duşuşygyna hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, saglygy goraýyş we bilim edaralarynyň işgärleri hem işjeň gatnaşdylar. 

Turkmen

SAGDYN NESIL — BAGTYÝAR GELJEK

Ýakynda TDP-niň Serdar şäher komiteti etrap häkimligi, ýerli jemgyýetçilik guramalary we hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde «Sagdynlyk — baş gymmatlyk» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi. 

Turkmen

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYKLARY

TDP-niň Kaka etrap komiteti beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde etrabyň bilim işgärleriniň we mekdep okuwçylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşyklaryny geçirdi. 

Turkmen

AJAP EÝÝAMYŇ AJAÝYP ŞÄHERI

Aşgabat diňe gözelligiň we söýginiň däl, bagtyýarlygyň hem merjen şäheridir. Çünki ak şäherimiz özünde bagtyýar halkymyzyň çäksiz söýgüsini we egsilmez buýsanjyny jemleýär. Bagtyýar türkmenistanlylar Arkadag Prezidentimiziň tagallasy bilen gün-günden gözelleşýän ak şäherine — bagt şäherine buýsanýarlar.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti durnukly ykdysady ösüş boýunça iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag-kommunikasiýa we maliýe-ykdysadyýet toplumlaryna gözegçilik edýän orunbasarlary B.Öwezowyň we G.Müşşikowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Mukaddes Oraza aýynyň Gadyr gijesi gününe gabat gelen iş maslahatynyň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem meýilleşdirilen baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görlüşine degişli meseleler girizildi.

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli guralan dabaralara gatnaşdy

Turkmen

Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ählihalk baýramy bolan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi giňden dabaralandyrdy. Milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän şanly sene mynasybetli paýtagtymyzda guralan dabara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

GÖWÜNLERIŇ EGSILMEJEK JOŞGUNY

Gahryman Arkadagymyzyň tutumly başlangyçlary bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda her günümiz toý-baýramlara beslenýär. Il-ulsuň saglygyny, ruhubelentligini we dünýä abatlygyny sazlaşdyryjy Gahryman Arkadagymyzyň parasatly syýasaty bilen Türkmenistan syýasatda, ykdysadyýetde, oba hojalygynda, saglygy goraýyş ulgamynda, bilimde uly ösüşleri gazandy. Döwletimiz dünýäniň durmuş-ykdysady taýdan ösen döwletleriniň hataryna goşuldy.

Turkmen

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

EZBERLER ÖNE SAÝLANDY

Golaýda Mary etrabynyň 39-njy orta mekdebinde «Sagdynlyk — ruhubelentlik» diýen at bilen sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi. Etrabyň edara kärhanalaryndan gelen ýygyndy toparlar küşt, şaşka, tennis, woleýbol boýunça bäsleşip, öz ezberliklerini görkezdiler.

Turkmen

MASLAHAT GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasyny hem-de Konstitusion özgertmeleriň ähmiýetini halk köpçüliginiň arasynda wagyz nesihat etmek boýunça Köneürgenç şäherindäki 9-njy orta mekdepde maslahat geçirildi.

Turkmen

KIÇI FUTBOL ÝARYŞY

Saýat etrabynyň Sakar şäherindäki 2-nji sport mekdebinde TDP-niň Saýat etrap komitetiniň, etrap bilim bölüminiň, etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde guramaklarynda «Saglygym bar — baýlygym bar» ady bilen ýetginjekleriň arasynda kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi. Ýaryşda ýetginjekler toparlary bäsleşdiler. Bäsleşikde öňe saýlananlara TDP-niň Saýat etrap komiteti tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Turkmen

WAGYZ-ÜNDEW DUŞUŞYGY

Ýakynda Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda wagyz ündew duşuşygy geçirildi. TDP-niň Türkmenbaşy şäher komitetiniň we Türkmen başy şäher häkimliginiň bilelikde guramagynda geçirilen wagyz ündew duşuşygynda ata Watanymyzyň belent sepgitleri eýeläp, bedew bady bilen öňe barýandygy buýsanç bilen bellenilip, şeýle ajaýyp zamanaň gadyryny bilip, ýurdumyzyň dünýä nusgalyk ösüş özgerişlerine mynasyp goşandyňy goşup ýaşamagyň parz işdigi, raýatlyk borç dugy aýratyn nygtaldy.

Turkmen

ÖSÜŞLERIŇ NURANA ÝOLY

Babadaýhan etrabynyň «Ak altyn» geňeşli ginde ýurdumyzda alnyp barylýan konstitusion özgertmeleriň many mazmunyny oba ýaşaýjylaryna düşündirmek maksady bilen, wagyz nesihat maslahaty geçirildi.

Turkmen

SAGDYN DURMUŞ SAGDYN JEMGYÝET

«Il saglygy — ýurt baýlygy» diýen pähimine eýerip, halkymy zyň saglygyny hemme zatdan ileri tutýan Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän eserleriniň aglabasynda jemgyýetiň esasy baýlygy sagdyn durmuş ýörelgesine we onuň durmuşymyza ornaşdyrylyşyna aýratyn ähmiýet berilýär. 

Turkmen

BEÝIK ÖZGERTMELERIŇ ÝOLUNDA

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň her bir güni Arkadag Prezidentimiziň parasatly, öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda beýik ýeňişlere, halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamaga bolan synmaz ynamyny has-da berkidýän wajyp ähmiýetli şanly wakalara beslenýär.

Turkmen

GARAŞSYZ DÖWLETIMIZIŇ MIZEMEZ SÜTÜNI

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda şatlyk-şowhuna, ruhubelentlige beslenýän baýramçylyklar milli senenamamyza zamanabap täze röwüş çaýyp, berkarar döwletimiziň at-abraýyny, şan-şöhratyny has-da artdyrýar. Şu günler toýlary toýa ulaşýan Arkadagly Diýarymyzda giňden bellenilip geçilýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň mysalynda hem munuň şeýledigine aýdyň göz ýetirmek bolýar.

Turkmen

ADYL KANUNLY, ÝAŞYL TUGLY BERKARAR DIÝAR

Şu günler eziz Diýarymyzda ýetip gelýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi mynasyp garşylamak boýunça dabaralar giňden ýaýbaňlandyrylýar. Bu goşa mukaddesligiň baýramynyň bir günde bellenilmeginiň uly manysy bar. 

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

BERKARARLYGYŇ WE JEBISLIGIŇ DABARALANMASY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Konstitusiýasy berkarar döwletimiziň Esasy Kanuny bolup, halkymyzyň demokratik, hukuk, dünýewi döwleti gurmak baradaky isleg-arzuwlaryny, müňýyllyklaryň dowamynda kemala gelen baý taryhy tejribesini, döwlet gurmak boýunça mirasyny, demokratik taglymatlaryny özünde jemleýär. Döwletimiziň bu möhüm resminamasy adam hukuklary we azatlyklary babatda umumy ykrar edilen halkara hukuk ýörelgelerine we kadalaryna laýyklykda hasda kämilleşdirilen mukaddes gymmatlygymyzdyr.

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatdaky we onuň töwereklerindäki täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça paýtagtymyza iş saparyny amala aşyrdy. Onuň dowamynda döwlet Baştutanymyz Aşgabady durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, şäher düzümlerini kämilleşdirmek, paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginleri bilen baglanyşykly meseleler bilen tanyşdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine seredildi.

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ ABADANÇYLYGYŇ WE BAGTYÝAR DURMUŞYŇ HATYRASYNA OŇYN BAŞLANGYÇLARY” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Hormatly Arkadag Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda şu ýylyň maý aýynyň 5-ine geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinden gelip çykýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak we durmuşa geçirmek maksady bilen  Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde “Hormatly Prezidentimiziň abadançylygyň we bagtyýar durmuşyň hatyrasyna oňyn başlangyçlary” atly maslahat geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen milli itşynaslygyň döwrebap düzümi döredilýär

Turkmen

Şu gün «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň birinji mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine guramaçylyk meseleleri, türkmen alabaýlarynyň tohumynyň seçgisi boýunça işleri giňeltmek, alabaýlaryň özboluşly tohumyny aýawly saklamak we köpeltmek, şan-şöhratyny dünýä ýaýmak maksady bilen döredilen birleşigiň öňünde durýan wezipeler girizildi.

MERTLIK MEKDEBI

Hormatly Prezidentimiz 1941 — 1945 nji ýyllarda Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan weteranlary, urşa gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlaryny hem-de uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken weteranlary «1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna» ýubileý medaly bilen sylaglamak hakyndaky Permana gol çekdi. 

Turkmen

GIŇ GOLDAWA EÝE BOLÝAR

TDP-niň Döwletli etrap komitetiniň guramagynda etrapdaky 1-nji orta mekdepde «Esasy Kanunymyz — abadançylygyň kepili» atly maslahat geçirildi. Maslahata mekdebiň mugallymlary, işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Turkmen

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

Baýramaly etrap merkezi kitaphanasynda TDP-niň Baýramaly etrap komitetiniň, TKA-nyň Baýramaly etrap birleşmesiniň etrap medeniýet bölümi bilen bilelikde guramagynda «Türkmenistanyň Konstitusiýa syna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasyny wagyz nesihat etmek boýunça alnyp barylýan işlere we öňde duran möhüm wezipelere bagyşlanyp maslahat geçirildi.

Turkmen

NEBITÇILERIŇ ARASYNDA

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Burnebitgaz hyzmat» müdirliginiň Tehniki hyzmat ediş we durmuş maksatly merkezinde wagyz-ündew maslahaty geçirildi. 

Turkmen

HALK BÄHBITLI IŞLER

Milli Liderimiziň sargytlaryndan ugur alnyp, ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, sagdyn durmuşy hem milli däp dessurlarymyzy wagyz nesihat etmek boýunça toplumlaýyn işler geçirilýär. 

Turkmen

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Ýakynda TDP-niň Aşgabat şäher Bagtyýarlyk etrap komiteti TMÝG-niň Bagtyýarlyk etrap geňeşi we 2-nji saglyk öýi bilen bilelikde paýtagtymyzyň 140-njy orta mekdebinde 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanan aýdym sazly baýramçylyk dabarasyny geçirdi. 

Turkmen

ARKADAGLY EZIZ WATAN GALKYNÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy ösdürmekde gazanylýan ajaýyp üstünlikler Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan içeri we daşary syýasaty bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Hormatly Prezidentimiz bagtyýar jemgyýeti gurmak we ýurdumyzy ösen döwletleriň hataryna goşmak ugrunda uly işleri amala aşyrýar.

Turkmen

BAGTYÝARLYGYŇ WE DOST-DOGANLYGYŇ ÝURDY

Ýokary depginli ösüşlere beslenýän 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde maslahatlar, aýdym-sazly dabaralar giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar. Türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň daşyna jebis bolup, ösüşiň täze belentliklerine tarap barýar.

Turkmen

WATANYMYZYŇ HUKUK BINÝADY

Täze taryhy eýýamda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly meseleleriň ýurdumyzyň raýatlary we jemgyýetçiligi tarapyndan giňden ara alnyp maslahatlaşylýandygy, olardan ýüzlerçe teklipleriň gelip gowuşýandygy, ol teklipleriň içgin öwrenilip, göz öňünde tutulyp taýýarlanylan «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasyny giňden ara alnyp maslahatlaşmak boýunça alnyp barylýan işler möhüm ähmiýete eýedir. 

Turkmen

TÜRKMEN ALABAÝY MILLI MIRASYMYZ

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ähli pudaklarda sazlaşykly ösüş gazanylmagynda döredilýän ähli mümkinçilikler bilen bir hatarda türkmen halkynyň gadymdan gelýän, gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan we umumadamzat gymmatlyklaryna öwrülen mukaddesliklerimiziň has-da şöhratlandyrylýanlygynyň ähmiýeti örän uludyr.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

«TÜRKMENISTAN – RUHUBELENTLIGIŇ WE SAGDYNLYGYŇ ÝURDY» ATLY ХI SPORT ÝARYŞLARY TAMAMLANDY

Turkmen

Şu gün  (06.05.2020) hormatly Prezidentimiziň 2009-njy ýylyň 12-nji noýabrynda yglan eden «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly ХI sport ýaryşlarynyň ýapylyş dabarasy Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde guramaklarynda geçirildi.

“BAKY PARAHATÇYLYGYŇ HATYRASYNA WATANY GORAN GAHRYMANLARA ŞÖHRAT” ATLY BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Turkmen

Şu gün Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň bilelikde guramaklarynda Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlap “Baky parahatçylygyň hatyrasyna Watany goran gahrymanlara şöhrat” atly baýramçylyk dabarasy dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi

Turkmen

Şu gün Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy, şeýle hem geljek üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Turkmen

Şu gün Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» Kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Mejlise gatnaşmaga Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň häkimleri, käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we beýlekiler çagyryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Goşulyşmazlyk hereketiniň ýokary derejedäki duşuşygyna gatnaşdy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Goşulyşmazlyk hereketiniň COVID-19 ýokanjyna garşy durmak boýunça Utgaşdyryjy toparyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen ýokary derejedäki duşuşygyna gatnaşdy.

TÜRKMENISTAN – BMG: YGTYBARLY HYZMATDAŞLYGYŇ ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Şeýle buýsançly şygar bilen golaýda Türkmen oba hojalyk institutynyň medeniýet merkezinde dabaraly maslahat geçirildi. 

Turkmen

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de ýurdumyzy mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna seredildi.