September 2020

«Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk we ösüş ýoly bilen» atly maslahat

Turkmen

Şu gün Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy jemlerine, şeýle hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllyk baýramy mynasybetli bolup geçen wakalara bagyşlanyp Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde «Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk we ösüş ýoly bilen» atly maslahat geçirildi.

BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ BEÝIK BAÝRAMY

Halkymyzyň alnyndan bagt kuýaşy bolup dogan beýik Garaşsyzlygymyzyň hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda uludan toýlanan 29 ýyllyk şanly baýramy döwletli Diýarymyzyň asudalygynyň, abadançylygynyň, parahatçylyk söýüji, zähmetsöýer, merdana halkymyzyň agzybirliginiň, jebisliginiň ýene bir ýola aýdyň ýüze çykmasy bolup, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna barýan Arkadagly Watanymyzyň bedew batly ösüşlerini täze many-mazmun bilen baýlaşdyrdy. 

Turkmen

PAGTA HARMANY BEÝGELÝÄR

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň bereketli gowaça hasylyny ýygnap almak möwsümine ýokary guramaçylykly girişen Sarahs etrabynyň edermen pagtaçy babadaýhanlary atyzlardan hasyly gysga möhletde ýygnap almagyň aladasy bilen işleýärler. Hasyl ussatlary hormatly Prezidentimiziň daýhanlar üçin döredip beren giň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanyp, ýygymyň her gününi üstünliklere besleýärler.

Turkmen

DÖWLETLI MASLAHATYŇ ŞUGLASY

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi taryhy ähmiýetliligi bilen alamatlandy. Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda geçirilen bu taryhy maslahata gatnaşan ildeşlerimiziň birnäçesiniň ýürek buýsanjyny okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaralar geçirildi.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabaralar

Turkmen

Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döredijilik, ösüş we abadançylyk ýoly bilen ynamly öňe barýan Watanymyzyň taryhynda şanly sene — Garaşsyzlyk güni giňden bellenilýär.

GEŇEŞLI IL — DÖWLETLI IL

— Milli Liderimiziň baştutanlygynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahaty taryhy özgertmelere baý boldy. Hususan-da, Esasy Kanunymyz boýunça özgertmeler has kämil kanunçylyk esaslaryny emele getirdi. 

Turkmen

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

Turkmen

Şu gün Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.

DABARALY ÇÄRE

Ýakynda TDP-niň welaýat komitetinde dabaraly çäre geçirildi. Çäräni TDP-niň welaýat komitetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Kakageldi Gurbanow açyp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllygyny mynasyp garşylamak boýunça TDP-niň welaýat, şäher, etrap komitetleriniň, ilkinji guramalarynyň alyp barýan işleri barada giňişleýin durup geçdi.

Turkmen

MILLETIŇ MYNASYP MERTEBESI

Şanly baýramymyz bolan Garaşsyzlyk günümiziň öňüsyrasynda Gahryman Arkadagymyzyň döwet galamyndan, ýiti zehininden, jöwher paýhasyndan kemala gelen «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyny okanyňda özüňe, öz häsiýetleriňe täzeden bir göz gezdirýärsiň.

Turkmen

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy.

ARKADAG TAGLYMATY

Bitaraplyk syýasaty dünýä ýalkym saçyp dur,

Arkadagyň taglymaty biziň baş ýörelgämiz.

Bagtyýarlyk zamanasy kalbymyza çaýyp nur,

Arkadagyň taglymaty biziň baş ýörelgämiz.

 

Öňe sary urýas gadam, belent tutup başymyz,

Topragymda bereket bar, boldur nan-u-aşymyz,

Turkmen

SAGDYN DURMUŞYŇ GÖNEZLIGI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde raýatlaryň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegini gazanmaga, ilaty köpçülikleýin bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga giňden çekmäge aýratyn üns berilýär. Ol döwlet syýasatynda möhüm ähmiýetli meseleleriň biridir.

Turkmen

JOGAPKÄRLI MÖWSÜMIŇ GYZGALAŇLY IŞLERI

Jomart topragyň güýzde eçilýän nygmatlarynyň içinde halkymyzyň baýlygyna deňelýän pagta aýratyn orun eýeleýär.

Turkmen

GARAŞSYZLYK BAGTY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda berkarar döwletimiz gün-günden gülläp ösýär we bedew bady bilen okgunly öňe barýar. Parahatçylyk dörediji ýurdumyzyň ähli pudaklarynda düýpli öňegidişlikler gazanylýar. «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelge esasynda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanyp, adamlaryň ähli arzuw-islegleri hasyl bolýar.

Turkmen

BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ KANUNÇYLYK BINÝADYNY BERKITJEK DÖWLETLI MASLAHATA BARÝARYS

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň dünýä ösüşi bilen aýakdaş gitmegini üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri giňden ýaýbaňlandyrdy. Bu özgertmeler bolsa iňňän oýlanyşykly syýasaty ýöretmegi talap edýär. Şonuň üçin hormatly Prezidentimiz her bir tutumly işiň başyny başlanda halkymyzyň baý durmuş tejribesine daýanmaga uly ähmiýet berýär.

Turkmen

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

«AK KERWEN» ÜSTÜNLIKLERIŇ BADALGASY

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary, parasatly başlangyçlary netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen birlikde obasenagat toplumynda hem giň gerimli özgertmeler durmuşa geçirilýär. 

Turkmen

GÖWÜNLER GANATLANDY

Halkymyzyň milli gymmatlyklaryny we ýörelgelerini geljek nesillere miras goýmaga hem-de bütin dünýäde giňden wagyz etmäge aýratyn ähmiýet berýän hormatly Prezidentimiz bu ugurda birnäçe gymmatly eserleri ýazyp, halkymyza peşgeş berdi. Alym Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan kemal bolan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly eseri hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň hem-de hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda agzybir halkymyz üçin uly sowgat boldy.

Turkmen

KÖŇÜLLERE NUR ÇAÝAN KITAP

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda bagtyýar zamanamyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şanly wakalara beslenip, taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylýar.

Turkmen

MILLI GYMMATLYKLARYŇ GÖZBAŞY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary bilen geçýän ýylda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň çap edilmegi we okyjylara ýetirilmegi bagtyýar halkymyza Arkadagymyz tarapyndan ajaýyp sowgat boldy. 

Turkmen

NESILLERE NUSGALYK ESER

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň dabaralara beslenýän günlerinde hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň neşir edilmegi bütin halkymyzda, aýratyn hem bilim ojagymyzyň professor-mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň buýsanjyny artdyrdy. 

Turkmen

DÖWRÜŇ DÖWLETLILIK TAGLYMATY

Il-günümiziň döwletli-döwranda Watan mukaddesligine sygnyp, uly toýy — Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramyny döredijilik üstünlikleri we zähmet ýeňişleri bilen garşylamaga taýýarlanýan günlerinde hormatly Prezidentimiziň döwet galamyndan kemal tapan «Türkmenm döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň elimize gowuşmagy ählimiziň göwnümizi ganatlandyryp, başymyzy Göge ýetirdi.

Turkmen

DEMOKRATIK ÝÖRELGELER

Gahryman Arkadagymyzyň taryhy başlangyçlary bilen, eziz Diýarymyzyň syýasy we jemgyýetçilik durmuşynyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmaga, döwleti dolandyrmagyň demokratik ýörelgelerini mundan beýläk hem kämilleşdirmäge aýratyn üns berilýär.

Turkmen

MIZEMEZ DOSTLUK DÄPLERINE EÝERIP

Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ähli ugurlarda batly gadamlar bilen ösüşleriň täze belentliklerine barýar. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň Halkara baýramy hökmünde ýokary derejede belleniljek 2020-nji ýylyň hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýlip atlandyrylmagyndan ruhlanan halkymyz Gahryman Arkadagymyzyň daşyna has hem jebisleşip, uly ruhubelentlik bilen zähmet çekýär.

Turkmen

Konstitusion özgertmeler durmuşa geçirilýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz ynamly öňe barýar.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

HEMIŞELIK BITARAPLYGYŇ ÜSTÜNLIKLERI

Bilşimiz ýaly, Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde wise-başlyklyga saýlandy. 

Turkmen

ROWAÇLYGYŇ RÖWŞEN ÝOLUNDA

Ösüş-özgerişleriň rowaç gadamlary bilen nurana geljege barýan Watanymyzda Gahryman Arkadagymyzyň jemgyýeti işjeňleşdirmek we döwlet häkimiýetiniň kanun çykaryjylyk işini demokratiýalaşdyrmak boýunça öňe sürýän başlangyçlary halkymyzyň gyzgyn goldawyna eýe bolýar.

Turkmen

BERKARARLYGYŇ BERK BINÝADY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz indi ýigrimi dokuz ýyl bäri dünýäniň çalt ösýän, asuda, parahat döwleti hökmünde özüniň täze taryhynyň şöhratly ýoluny dowam etdirip gelýär Hormatly Prezidentimiz alyp barýan döwlet syýasatynyň binýadynda türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän beýik taryhyny, millet derejesinde döreden gymmatly milli mirasyny, durmuş ýörelgelerini goýmak bilen, «Watan» diýen düşünjäni has belende galdyrdy. 

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow NGIZT-de täze desgalaryň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

Turkmen

Şu gün ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň (TNGIZT) täze energiýa desgalarynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ “TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI” ATLY KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

Turkmen

Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy  geçirildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. 

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi.

ÝERALMA — ÖZBOLUŞLY NYGMAT

Arkadag Prezidentimiziň şu ýylyň orak möwsüminde gojaman Lebap topragynda bolup, ýeralma ýetişdirýän oba adamlary bilen duşuşmagy, olaryň hal-ahwalyny sorap, daýhançylyk barada peder paýhasly maslahatlaryny we öwüt-nesihatlaryny, nakyllardyr atalar sözlerini aýdyp bermegi bagtyýar daýhanlarymyzy zähmetsöýerlige, maňlaý derini siňdirip ýetişdiren hasylynyň rehnetini görüp, bagtyýar ýaşamaga ruhlandyrdy.

Turkmen

PARAHATÇYLYK, ABADANÇYLYK WE DOST-DOGANLYK BERKEÝÄR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda uly ösüşlere, özgerişlere beslenýän Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýokary halkara abraýynyň hem-de ýurdumyzyň öňe sürýän netijeli başlangyçlarynyň ählumumy ykrarnama eýe bolmagy halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrýar.

Turkmen

DÖWLETIŇ JEMGYÝETÇILIK-SYÝASY GÜÝJI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyryjy hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ata Watanymyzy ýokary derejede ösdürmek boýunça ýurdumyzda kabul edilen maksatnamalar, öňe sürlen başlangyçlar üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sport ulgamynyň täze desgalarynyň açylyşyna gatnaşdy

Turkmen

Şu gün, Bilimler we talyp ýaşlar gününde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň edara binasy hem-de Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy.