October 2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýetimiziň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine gönükdirilen birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

“MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ MEDENI-SEÝILGÄH TOPLUMY – ARKADAG PREZIDENTIMIZIŇ BEÝIK IŞLERINIŇ BEÝANY” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Mejlisi we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda “Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumy – Arkadag Prezidentimiziň beýik işleriniň beýany” atly maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň hem-de “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021” atly XXVI halkara maslahata gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň “Tatneft” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

­Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş saparyny amala aşyrdy. Onuň barşynda döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzyň soňky ýyllarda sazlaşykly ösýän günorta künjeginde bolup, bu ýerde Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň töwereginde tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Beýik akyldaryň we şahyryň hormatyna döredilýän toplumyň çäginiň abadanlaşdyrylyşy, Aşgabadyň bagy-bossanlyga bürenmegi, paýtagtymyzda ýokary ekologiýa derejesiniň saklanmagy bilen baglanyşykly meseleler milli Liderimiziň hemişe üns merkezinde durýar.

ARKADAGYMYZYŇ TÄZE KITAPLARY halkymyz üçin bahasyz gymmatlykdyr

Şu günler welaýatymyzyň şäherdir etraplarynda, edara-kärhanalarynda, guramalarynda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň, şeýle-de «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabynyň ХIII jildiniň tanyşdyrylyş dabaralary giň gerimde geçirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň şanly ýylymyzyň taryhy günlerinde ildeşlerimize sowgat eden täze ajaýyp kitaplarynyň tanyşdyrylyş dabaralary uly ruhubelentlige beslenýär.

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasyndaky gepleşikler

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda gepleşikler geçirildi.

Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy

Turkmen

Şu gün Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi.

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçeni kabul etdi.

GARAŞSYZLYK — GÜLLÄP ÖSÜŞLERIŇ GÖZBAŞY

Döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk ösüş ýoly türkmen halkynyň durmuşyna, aň-düşünjesine düýpli täsir eden, ählumumy ösüşe goşulyşmaga uly şertleri döreden taryhy döwürdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň örän oýlanyşykly, yzygiderli durmuşa geçirýän özgertmeler syýasatynyň netijesinde Türkmenistan gülläp ösýän, kuwwatly ösüş binýatlaryny kemala getiren ýurda öwrüldi.

Turkmen

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Milli Liderimiz mejlisi açyp, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol ýurdumyzyň kanun çykaryjy edarasynyň Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli durmuş-ykdysady özgertmeleriniň hukuk binýadyny pugtalandyrmak boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

«HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ OŇYN BITARAPLYGA, PARAHATÇYLYKLY ÖSÜŞ ÝÖRELGELERINE WE HALKARA HYZMATDAŞLYGYNA ESASLANÝAN DAŞARY SYÝASAT UGRY» ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde «Hormatly Prezidentimiziň oňyn Bitaraplyga, parahatçylykly ösüş ýörelgelerine we halkara hyzmatdaşlygyna esaslanýan daşary syýasat ugry» atly maslahat geçirildi.

MELHEMLER HAZYNASY

Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda ýurdumyzda ajaýyp kitaplaryň çap edilmegi bilen halkymyzyň kitaba bolan söýgüsi barha artýar. Hormatly Prezidentimiziň peşgeş berýän dürdäne eserleri bize gymmatly hazyna bolupdurýar. Gadymy hemde gymmatly hazynamyz bolan milli mirasymyz, milli ýörelgelerimiz tebigatymyzyň ümmülmez baýlygy bu günki günde hormatly Prezidentimiziň ýiti paýhasyndan nurlanan ajaýyp eserlerinde öz beýanyny tapýar.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.

Ösüşler kalplary joşdurýar

Berkarar Watanymyzyň ähli ugurlar boýunça okgunly ösüşlere beslenen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly biri-biri bilen utgaşyp gelýän şatlykly wakalar bilen göwünlerimizi galkyndyrýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk senesiniň giňden bellenilip geçilmegi hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ösüş-özgerişleriň mekanyna öwrülen ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň hem-de ynsan mümkinçilikleriniň örän ýokarydygyny Ýer ýüzüne äşgär etdi.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti “Rönesans Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.

Milli Liderimiz GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň onlaýn tertipde geçirilen mejlisine gatnaşdy.

DÖWLETLILIK ÝÖRELGÄMIZ ROWAÇ ALÝAR

Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçen aýyň 25-inde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahaty döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi. Döwletli maslahatda ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda geçen ösüş ýoly, geljekki aýdyň maksatlar we wajyp wezipeler kesgitlenildi. Milli Liderimiziň: «Türkmenistan beýik Garaşsyzlygynyň gysga taryhy döwründe bütin dünýäde belent at-abraýa we mertebä eýe bolan özbaşdak döwlete öwrüldi» diýen sözleri biziň her birimiziň ata Watanymyza bolan buýsanjymyzy has-da artdyrdy.

Turkmen

Her jümlesi bir dessanlyk

Gahryman Arkadagymyzyň ata-babalarymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda dünýäde onlarça döwletleri gurandygy baradaky buýsançly setirler bilen başlanýan “Garaşsyzlyk bagtymyz” atly kitabynda Garaşsyz döwletimize bolan çäksiz söýgi, aňyrsyna göz ýetmeýän mähir-muhabbet hem beýik buýsanç duýulýar. Kitap halkymyzyň ýüreginde asyrlap ýaşan berkarar döwletli bolmak hakyndaky arzuwynyň wysaly bolan berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň waspnamasydyr.

Turkmen

SYÝASY IŞJEŇLIK — ÖSÜŞE BADALGA

Parasatly döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan öňdengörüjilikli, parahatçylyk söýüjilikli syýasaty netijesinde dünýä nusgalyk derejede gülläp ösýän we özgerýän güneşli Diýarymyzyň zähmetsöýer halky, “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip atlandyrylan 2021-nji ýyly ýokary zähmet üstünliklerine besleýär. Toýlary-toýlara, baýramlary baýramlara ulaşýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz Gahryman Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda bedew batly ösüşlere eýe bolup, taryh üçin örän gysga döwürde görlüp eşidilmedik ösüşlere ýetdi.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna gatnaşdy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna onlaýn tertipde gatnaşdy. Bu maslahat şu gün HHR-iň paýtagty Pekin şäherinde öz işine başlady.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu düzümiň mejlisini geçirdi, ol düzümiň öňünde goýlan ileri tutulýan wezipelere bagyşlanyp, onda degişli guramaçylyk meseleleriniň hem birnäçesine garaldy.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ «TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI» ATLY KITABYNYŇ 13-NJI JILTINIŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň Dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň 13-nji jiltiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Dubaýda möhüm ähmiýetli waka gatnaşdy

Turkmen

9-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyryp, Dubaý şäherinde geçirilýän “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde guralan Türkmenistanyň milli gününe gatnaşdy.

«Hormatly Prezidentimiziň saglyk syýasaty dabaralanýar» atly maslahat

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli  Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň  Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mili Merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bilelikde gurnamaklarynda «Hormatly Prezidentimiziň saglyk syýasaty dabaralanýar» atly maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ykdysadyýetiň pudaklarynda ýubileý ýylynyň dokuz aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, Prezident Maksatnamasynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy. Hökümet agzalarynyň, beýleki degişli ýolbaşçylaryň hem-de paýtagtymyzyň we welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi, ýakyn geljek üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi.

Türkmenistanyň Prezidenti BSGG-niň Ýewropa sebit edarasynyň direktoryny kabul etdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli sanly ulgam arkaly geçirilýän “Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady” atly alym-lukmanlaryň halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen BSGG-niň Ýewropa sebit edarasynyň direktory Hans Klýugeni kabul etdi.

«TÜRKMENE AGA DIÝR ÖZBEGIŇ DILI, ÖZBEGE DOGAN DIÝR TÜRKMENIŇ DILI»

2018-nji ýylyň 23-24-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana amala aşyran resmi saparynyň çäginde guralan dostluk konsertinde ýaňlanan jemleýji aýdymdan alnan bu sözler, hakykatdan-da, türkmen we özbek halklarynyň dostlugynyň ezeldendigini subut edýär. Jeýhunyň mele suwy müňýyllyklaryň dowamynda Amyderýany ýakalap oturan bu halklaryň bagryny badaşdyrypdyr. Bagry badaşan iki halkyň saçakly gatnaşyp, birek-biregiň üstünliklerine begenip, kyn gününde goldamagy asylly däbe öwrülip gidipdir.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruben Harazýany kabul etdi. Ilçi döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy

Turkmen

Şu gün — Hatyra gününde türkmenistanlylar 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalaryny, söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlary hasrat bilen ýatlaýarlar. “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna gül goýmak hatyra çäresine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Şawkat Mirziýoýewiň arasyndaky gepleşikler

Turkmen

Şu gün Daşkentde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Ozal habar berlişi ýaly, düýn milli Liderimiz goňşy ýurda resmi sapar bilen bardy.

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy Maksat Myradowiç Ödeşow:

Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda, aýratyn hem Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlary uly ösüş-özgertmeleri başdan geçirýär. Geçen gysga döwürde ähli ulgamlarda durmuşa geçirilen işleri synlanyňda, asyrlara barabar işleriň edilendigine şaýat bolýarys.

Turkmen

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

Tahyr Öwezow, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Serdar şäher komitetiniň başlygy, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty:

Turkmen

Özbegistanyň paýtagtynda Türkmen-özbek ykdysady forumy geçirildi

Turkmen

Türkmen-özbek ykdysady forumy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna resmi saparynyň çäklerinde Daşkentde geçirildi.

Türkmenistanyň we Özbegistanyň esasy ykdysady ministrlikleriniň we müdirlikleriniň, şeýle hem telekeçilik düzümleriniň ýolbaşçylary, wekilleri iki goňşy döwletde senagat, energiýa, oba hojalygy we ulag pudagyna maýa goýmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri bedew bady bilen ynamly öňe barýan demokratik, dünýewi we hukuk döwletimiziň deňsiz-taýsyz ösüşleri gazanýan eýýamydyr. Garaşsyzlyk ýyllary içinde durmuşymyzyň ähli ugurlarynda ýaýbaňlandyrylan beýik işler, asyrlara ýaň saljak özgertmeler berkarar Watanymyzyň keşbini has-da gözelleşdirýär. Jemgyýetimiziň baş başlygy bolan adamyň ýaşaýyş-durmuş şertleri barasynda döwlet derejesi tarapyndan edilýän çäksiz aladalar mähriban halkymyzyň abadan, bolelin we bagtyýar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna resmi sapary başlandy

Turkmen

Şu gün günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Özbegistan Respublikasyna ugrady.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentliginiň sowallaryna jogap berdi

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentliginiň baş direktorynyň birinji orunbasary Mihail Gusmanyň Russiýa bilen gatnaşyklaryň dürli ugurlary baradaky sowallaryna jogap berdi, durmuş ýörelgeleri barada gürrüň berdi, şeýle hem Türkmenistanyň Owganystanyň täze hökümeti bilen hyzmatdaşlyga taýýardygy barada aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saglyk ýoluny geçdi we welosipedli gezelenç etdi

Turkmen

Dynç güni säher bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saglyk ýoluny geçip, sport maşklary bilen meşgullandy. Milli Liderimiziň nusgalyk göreldesi jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmeginde, ilat köpçüliginiň, aýratyn-da, ýaşlaryň köpçülikleýin bedenterbiýe we sport bilen işjeň meşgullanmaklarynda möhüm orun eýeleýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň eteginde guruljak athananyň taslamasy hem-de paýtagtymyzdaky myhmanhananyň gurluşygynyň tamamlaýjy tapgyry bilen tanyşdy

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň golaýynda gurulmagy meýilleşdirilýän täze athananyň bina ediljek ýerini kesgitlemek maksady bilen, Köpetdagyň ajaýyp künjekleriniň birinde boldy. Şeýle hem milli Liderimiz paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde bina edilen kaşaň “Garagum” myhmanhanasynyň gurluşygynyň tamamlaýjy tapgyrynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda barha belende göterilýän Watanymyzyň at­abraýy biziň her birimiziň ykbalymyzy galkyndyrýar, şanly günlerimiz dowam edip, bagtyýar pursatlar rowaçlanýar. Ykdysadyýetde, syýasatda we medeniýetde ýetilýän belent sepgitler biziň her birimizi geljege ruhlandyrýar.

Turkmen

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şöhratly ýyllary içinde galkynan Diýarymyzda “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň iň ajaýyp hem arzyly günleri dowam edýär. Munuň özi merdana milletimiziň milli derejesiniň galkynyp, eşretli durmuşyň dowamlydygyny alamatlandyrýar. Şol sanda döwletli döwrümizi we gazanylýan üstünlikleri wasp edip, dünýä ýaýýan Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň işgärleri hem döredijilik ylhamyna beslenýär.

Turkmen

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

Bagtyýarlygyň ýurduna öwrülen mähriban Diýarymyzyň taryhy ösüşlere beslenmegi her bir türkmen raýatynyň kalbyny joşdurýar. Arkadag Prezidentimiziň parasatly Baştutanlygynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlara beslenýän günlerinde Gahryman Arkadagymyz tarapyndan maňa hem şa serpaýynyň ýapylmagy kalbymyň joşgunyny goşalandyrdy, has-da tutanýerli we döredijilikli zähmete ruhlandyrdy.

Turkmen

«DÖWÜRLERE ÝÖRELGE, NESILLERE GÖRELDE SIZ ÝAŞULULAR» ATLY AÝDYM-SAZLY BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Turkmen

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamaklarynda «Döwürlere ýörelge, nesillere görelde siz ýaşulular» atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri hem-de ýaşlar gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýeti hemmetaraplaýyn ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.