December 2021

Halkyň Arkadagly zamanasy Täze, 2022-nji ýyla şuglasyny saçýar

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş arçasynda guralan Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy we “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň ýanyndaky meýdançada baýramçylyk çärelerine gatnaşyjylaryň şatlyklaryna goşuldy.

“Halkyň Arkadagly zamanasy — agzybirligiň, jebisligiň, döwletliligiň, adalatyň we ösüşiň dabaralanmasy” atly maslahat

Turkmen

Şu gün ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamagynda “Halkyň Arkadagly zamanasy — agzybirligiň, jebisligiň, döwletliligiň, adalatyň we ösüşiň dabaralanmasy” atly maslahat geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna iş saparyna ugrady. Milli Liderimiz Sankt-Peterburgda geçirilýän GDA ýurtlarynyň Liderleriniň resmi däl sammitine gatnaşdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tamamlanyp barýan ýylda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasyndaky jemleýji bilelikdäki mejlisini geçirdi. Oňa Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri hem çagyryldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýeti hemmetaraplaýyn ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Ekologiýa ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk ählumumy möhüm wezipedir

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda şu ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda üstünlikli geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitiniň barşynda häzirki wagtda ählumumy gün tertibinde durýan howanyň üýtgemegi, ekologiýa, daşky gurşawy goramak ýaly möhüm meselä aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, hususan-da, ekologiýa taýdan arassa energiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmakda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen bilelikdäki hereketler ylalaşyldy. Soňky döwürde bu babatda kabul edilen halkara resminamalar bar bolan gurallary pugtalandyrmaga ýardam eder.

Üstünliklere beslenen taryhy ýyl

Tamamlanyp barýan 2021-nji ýyl özboluşly wakalar bilen şöhratlandy. Şeýlelikde, ol taryhy ýyl bolup, aňymyza ornaşdy. Ilki bilen, bu ýylyň hormatly Prezidentimiziň makullamagy bilen, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylmagynyň diýseň buýsançly wakadygyny bellemek gerek. Çünki parahatçylyk bilen ynanyşmagyň bar ýerinde asudalygyň, jebisligiň, bagtyýarlygyň hem ösüşiň bardygy hemmelere aýdyň hakykat. Şeýle hakykata düşünip, joşgunly zähmet çekýän merdana halkymyz döwranly döwrüň eşretli durmuşynyň hözirini görüp ýaşaýar.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti daşary syýasy strategiýanyň amala aşyrylyşy boýunça iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow bilen iş maslahatyny geçirdi. Onda Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan ugur alnyp durmuşa geçirilýän daşary syýasat ýörelgelerine laýyklykda, birnäçe hyzmatdaş döwletler bilen özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek bilen bagly meselelere garaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň başlygynyň orunbasary Ç.Amanowyň, Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy N.Atagaraýewiň hem-de Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri bilen sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, paýtagtymyzyň abadanlaşdyrylyşy, Täze ýyly garşylamaga taýýarlyk görlüşi baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli demokratiýanyň, agzybirligiň we döredijilikli zähmetiň güýji

Düýn ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiziň bu şanly sene mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň agzalaryna Gutlagy okaldy. Milli Liderimiziň Gutlagy uly ruhubelentlik, çuňňur hoşallyk bilen garşylandy.

Turkmen

Dabaraly maslahat geçirildi

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesindäki Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdepde dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň hem-de welaýat Baş bilim müdirliginiň bilelikde guramagynda bolan dabaraly maslahat Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Oňa partiýanyň işjeň agzalary hem-de bilim işgärleri gatnaşdy.

Turkmen

Belent maksatly ýollarda

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň taryhy günlerinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmegine 30 ýyl doldy. Hormatly Prezidentimiziň şu ajaýyp waka mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň agzalaryna Gutlagy ählimiziň şatlygymyzy goşalandyryp, watançylyk ruhumyzy has belende göterdi.

Turkmen

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň halkymyzyň abadançylygynyň we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen içeri we daşary syýasatynyň käbir meselelerine hem-de resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASYNYŇ DÖREDILMEGINIŇ 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI DABARALY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň foýesinde gurnalan amaly-haşam eserleriniň sergileri, medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary dabaranyň şatlygyny artdyrdy.

“Arkadagyň Bitaraplyk taglymaty – milli ýol-ýörelgeleriň, dost-doganlygyň, parahatçylygyň, ynanyşmagyň nusgasy” atly maslahat

Turkmen

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda “Arkadagyň Bitaraplyk taglymaty – milli ýol-ýörelgeleriň, dost-doganlygyň, parahatçylygyň, ynanyşmagyň nusgasy” atly maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Turkmen

Şu gün türkmenistanlylar Halkara Bitaraplyk gününi hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky Kararnamasyny kabul etmeginiň 26 ýyllygyny belleýärler. Bu şanly baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinde we paýtagtymyzda baýramçylyk dabaralary ýaýbaňlandyryldy. Baş şäherimizde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda halkymyzyň belent binýatlaýyn ýörelgeleriniň — parahatçylyk söýüjiligiň, hoşmeýilliligiň hem-de ynsanperwerligiň dabaralanmagynyň nyşanyna öwrülen Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasy boldy.

Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty halkara parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmegiň esasydyr Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahata gatnaşdy

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzyň Maslahatlar merkezinde “Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady” atly halkara maslahat geçirildi. Onuň dabaraly umumy mejlisine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow, däp bolşy ýaly, Täze ýylyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik we konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de beýleki käbir ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine döwletimiziň alyp barýan daşary we içeri syýasaty bilen bagly käbir meseleler girizildi.

Bitarap Türkmenistanyň gazananlary — halkara sergide

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzda Bitarap Watanymyza we ýylyň “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygaryna bagyşlanan “Baky Bitarap Türkmenistan” atly halkara wirtual sergi we maslahat açyldy. Bu dabaraly çäreler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.

Nusgalyk taglymat dünýä nur saçýar

Hormatly Prezidentimiziň ýaýbaňlandyran ynsanperwer içeri we parahatçylyk döredijilikli daşary syýasaty, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli durmuşa geçirýän çäreleri halkymyzy maddy we ruhy taýdan galkyndyrýar, jemgyýetçilik-syýasy durmuşymyzy has-da işjeňleşdirýär. Bu gün Türkmenistanyň dünýä derejesindäki at-abraýy barha beýgelýär.

Turkmen

Bagtyýarlygymyzy wagyz etmek bagty

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyzda syýasy ulgamyň işjeňligini, onuň amala aşyrýan gündelik işleriniň döwrebaplygyny ýokarlandyrmaga, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli taraplaryny demokratiýalaşdyrmaga uly üns berilýär. Bu gün dünýä bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolmak bilen, ata Watanymyz demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak, döwrüň ösen talaplaryna kybap alyp barmak babatynda netijeli işleri durmuşa geçirýär.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatoryny kabul etdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkini kabul etdi.

Goşa toýuň dabarasy

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Diýarymyzyň ähli pudaklarynda, ylymda, bilimde, medeniýetde, oba hojalygynda, şeýle hem daşary syýasatda belent sepgitlere ýetilýär.

Turkmen

MUKADDES GARAŞSYZLYGYMYZ BILEN ÝAŞYTDAŞ

TDP-niň döredilmeginiň 30 ýyllygyna

Döwlet bilen halkyň, jemgyýet bilen raýatyň berk sazlaşygy demokratik ösüşiň esasy binýadydyr. Gahryman Arkadagymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň şan-şöhratynyň Ýer ýüzünde has-da belende galmagynyň hatyrasyna jemgyýetde wagyz-nesihat, terbiýeçilik we ideologiýa işini alyp barmakda Türkmenistanyň Demokratik partiýasyna we beýleki syýasy partiýalara, jemgyýetçilik guramalaryna uly ynam bildirýär.

Turkmen

Demokratik ýörelgeler

Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan içeri we daşary syýasaty, Watanymyzyň, halkymyzyň abadançylygy hakynda edýän bimöçber aladalary özüniň ajaýyp miwelerini berýär. Ýurdumyz gysga wagtyň içinde dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşuldy, at-abraýy dünýä doldy. Halkyň ýaşaýyş derejesi, durmuş üpjünçiligi has-da gowulandy.

Turkmen

Toýlara beslenýän Diýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Watanymyz ajaýyp wakalara, dabaraly toýlara beslenýär. Ýakynda şanly Garaşsyzlygymyzyň toýuny toýlan ilimiz Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygynyň baýramyny halkara derejesinde belläp geçer. Goşa ganatymyza öwrülen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň hem-de Bitaraplygymyzyň mähriban halkymyza beren bagtyýarlygynyň waspçysy bolan Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygynyň toýuny mynasyp garşylamaga taýýarlyk görülýär.

Turkmen

Dost-doganlygyň mekany

Hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk baýramynyň dabaralaryna beslenýän günlerinde eziz Diýarymyzda ýaşaýan ildeşlerimiziň kalplary Watanymyzyň üstünliklerine bolan buýsançdan pürepürlenýär.

Allambergen BERDIŞUKUROW,
TDP-niň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň bölüm müdiri:

Turkmen

Ýürekleriň aýdymy

Halkymyzyň öňden gelýän milli däpleriniň düýp mazmuny we häzirkizaman aňlatmasy bolan türkmen Bitaraplygy parahatçylyksöýüjilikli we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine ygrarly bolan Türkmenistany sebitde we dünýäde möhüm syýasy merkeze öwürdi. Hormatly Prezidentimiziň durnukly ösüşiň we oňyn özara hyzmatdaşlygyň ýörelgelerine esaslanyp öňe sürýän ilhalar başlangyçlary-da ýurdumyzyň dünýä jemgyýetçiligindäki syýasy işjeňligini artdyrmaga giň mümkinçilikleri açdy.

Turkmen

“Türkmen Bitaraplygy: milli tejribe we dünýä ösüşi” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleri, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda “Türkmen Bitaraplygy: milli tejribe we dünýä ösüşi” atly maslahat geçirildi.

Baky bagtyýarlygyň Diýary

Milli Liderimiziň daşyna berk jebisleşen halkymyz ýene-de bir ajaýyp senäni — ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 26 ýyllygyny, Halkara Bitaraplyk gününi uludan belläp geçýär. Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň şanyna toýlanylýan bu sene her birimiz üçin aýratyn ähmiýete we many-mazmuna eýedir. Hormatly Prezidentimiziň aýdyşy ýaly, Bitaraplyk biziň bütindünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen beýik gymmatlygymyzdyr. Parahatçylygy we dostlugy, ynsanperwerligi hem-de hoşniýetliligi, hyzmatdaşlygy we ösüşi dabaralandyrýan taglymatymyzdyr.

Turkmen

Rowaç syýasatyň wagyzçysy

Milli Liderimiziň gurmak, döretmek, bagtyýar ýaşaýşy üpjün etmek baradaky tagallalary bütin halkymyzy bagtyýarlyga eýe edýär. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan beýik işlerini wagyz-nesihat etmekde, olaryň düýp mazmunyny halka düşündirmekde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ähmiýeti uludyr.

Turkmen

Ösüşlere tarap ygtybarly ýol

Taryh — dünýäniň hakykaty. Hakykat bolsa elmydama özüne çekýär. Adamlary ýüz ýyl, müň ýyl mundan öňki ýagdaýlar hemişe gyzyklandyrýar. Geçmişi öwrenmegiň birnäçe ugurlary bar. Arheologiýa, etnografiýa, etimologiýa, antropologiýa we beýleki birnäçe ylmy ugurlarda toplanan maglumatlarda müňýyllyklaryň dowamynda umumadamzat ösüşiniň ýagdaýlary aýnada görlen ýaly aýdyň bolýar. Şol maglumatlar seljerilende adamzat ýaşaýşynyň, dünýäniň jemgyýetçilik durmuşynyň hemişe ösüşde bolandygyny görmek bolýar.

Turkmen

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem döwletimiziň halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşynyň berkidilmegine gönükdirilen içeri hem-de daşary syýasatynyň möhüm meselelerine garaldy.

Bitaraplyk — milli mukaddeslik

Taryhy wakalara baý bolan 2021-nji, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli, oýlanyşykly alyp barýan içeri we daşary syýasaty netijesinde ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly üstünlikler gazanyldy. Ýurdumyzda asudalygyň, abadanlygyň höküm sürmegi, halkara we sebit ähmiýetli amala aşyrylýan taslamalar, öňe sürülýän başlangyçlar Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň at-abraýyny dünýä ýaýdy.

Turkmen

Ösüşiň demokratik ýoly bilen

Eziz Watanymyzyň täze taryhy eýýamynda gazanylýan üstünlikleriň ählisi mukaddes Garaşsyzlygymyzdan gözbaş alýar. Taryh üçin onçakly uzak bolmadyk döwürde Diýarymyz ösüşiň demokratik ýoluna gyşarnyksyz eýermek bilen, dünýä jemgyýetçiligine özüniň deňhukuklylyga, dostlukly gatnaşyklara, özara bähbitli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny doly subut etdi we sanlyja ýylyň içinde halkara jemgyýetçiliginiň deňhukukly agzasyna öwrüldi.

Turkmen

Makalalar toplumy

Daşoguz habarlary

02.12.2021 ý

Turkmen

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, olaryň işini kämilleşdirmek, maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hem-de harby özgertmeleriň durmuş meseleleri girizildi.

Ýeňişli menzilleriň senesi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Arkadag Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, Bitarap döwletimiz ösüş-özgerişleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylyny uly üstünlikler, belent sepgitler bilen şöhratlandyrýan türkmen halky bagtyýar ertirine barýar. Üstümizdäki ýylyň sözüň doly manysynda taryhy wakalaryň ýyly bolýandygyny ýatlamak guwanç duýgusyny döredýär.

Turkmen

TDP-niň döredilmeginiň 30 ýyllygyna

Arkadagyň ak ýoly bilen

Türkmenistanyň Demokratik partiýasy döredilen ilkinji günlerinden özüniň Maksatnamasyna we Tertipnamasyna laýyklykda ähli syýasy-guramaçylyk işlerini Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny berkitmäge, ýurtda agzybirligi, jebisligi pugtalandyrmaga gönükdirdi. Garaşsyzlygyň ähli döwürlerinde ýurt Baştutanymyzyň alyp barýan parasatly içeri we daşary syýasatlaryny halk köpçüligine düşündirmek işleri giňden ýaýbaňlandyryldy.

Turkmen

Şanly ýylyň ruhy joşguny

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň şanyna welaýatymyzda geçirilýän çäreleriň her biri baý many-mazmuna eýe bolup, ildeşlerimiziň watançylyk ruhunyň has-da belende göterilmegine itergi berýär. Änew şäherindäki Medeniýet öýüniň mejlisler jaýynda geçirilen dabaraly maslahat hem munuň şeýledigine aýdyňlygy bilen göz ýetirmäge mümkinçilik berdi. Bu maslahat Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komiteti tarapyndan guralyp, oňa partiýa işgärleri we işjeň agzalary gatnaşdy.

Turkmen