March 2022

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda döwlet durmuşyna degişli wajyp meselelere we milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudaklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilen resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Alkyşlara beslenen ak arzuwlar

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzda bolup geçýän şanly wakalara bagtyýar raýatlarymyzyň buýsanjynyň egsilmezdigine geçirilýän dürli çäreleriň mysalynda göz ýetirmek bolýar. Welaýat kitaphanasy bilen bilelikde bu medeni ojakda geçiren maslahatymyzam şeýle çäreleriň biri bolup, ol «Ýoluňyz ak, işleriňiz rowaç bolsun!» diýlip atlandyryldy.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda paýtagtymyzy we sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmegiň wajyp meselelerine garaldy.

“HALK. DÖWLET. PREZIDENT: DEMOKRATIÝA, PARAHATÇYLYK SÖÝÜJILIK, DÖREDIJILIK WE ÖSÜŞ ÝOLY BILEN BELENT MAKSATLARA TARAP” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Halk. Döwlet. Prezident: demokratiýa, parahatçylyk söýüjilik, döredijilik we ösüş ýoly bilen belent maksatlara tarap” atly maslahat geçirildi. Ol ýurdumyzyň taryhy ösüşiniň täze tapgyry hökmünde badalga berlen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe öňde goýlan belent maksatlary amala aşyrmak hem-de 25-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça kesgitlenen wezipelere bagyşlanyldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda Ministrler Kabinetiniň täze düzümini düzmek bilen bagly meselelere hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi. Şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz nobatdaky ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyşyna gatnaşdy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine gatnaşdy

Turkmen

Şu gün ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine badalga berildi. Köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek boýunça tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan dabara halkymyzyň mähriban toprak baradaky aladany esasy ugur edinýän ruhy gymmatlyklarymyza, ýagşy dessurlarymyza bolan ygrarlylygyny alamatlandyrýar.

 

Gelse Nowruz äleme...

Her bir güni toý-baýramlara beslenýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda türkmen ili ýene bir şanly senäni — Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz gününi garşy alýar. Bu baýram ýurdumyzyň ähli künjeginde şatlyk-şagalaň bilen, ýokary ruhubelentlikde bellenilip geçilýär. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň «Gelse Nowruz äleme, reň kylar jahan peýda» diýip belleýşi ýaly, berkarar Watanymyzda baharyň gelmegi bilen, Gün özüniň ýagty şöhlesi bilen älem-jahany nurlandyrýar. Ene toprak janlanyp, al-ýaşyl öwsüp başlaýar.

Turkmen

Şatlyk-şowhuna beslenýär

Eziz Diýarymyzda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda bagtyýar halkymyzyň her bir güni toý-baýramlara beslenip, kalplara şatlyk paýlaýar. Ine-de, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyza ajaýyp günleriň biri bolan Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni geldi. Ol ata-babalarymyzyň köňül buýsanjyna, göwün şatlygyna öwrülen, olaryň ömür sallarynyň iň şatlykly pursatlaryny özüne siňdiren, dünýäni al-ýaşyl güllere büreýän Nowruz baýramydyr.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipä girişmegi mynasybetli dabara

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň saýlanan Prezidentiniň wezipä girişmegi mynasybetli dabara geçirildi.

Milli demokratiýanyň aýdyň dabaralanmagy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýatdan çykmajak şanly wakalarynyň biri boldy. Bu syýasy waka her bir türkmenistanlynyň kalbynda müdimilik galar. Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary halkymyzyň agzybirlikde gatnaşmagynda guramaçylykly, demokratik-hukuk esaslary ýagdaýynda geçirildi.

Turkmen

Prezident saýlawlarynyň jemleri

Turkmen

2022-nji ýylyň 12-nji martynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary guramaçylykly, toý-dabara, şatlyk-şowhun bilen we ruhubelentlikde geçirildi. Saýlawlar güni sagat 07:00-dan 19:00 çenli saýlaw hukukly raýatlar işjeňlik bilen ses bermäge gatnaşdylar. Ýurt boýunça hasaba alnan 3.460.080 saýlawçydan 3.362.052-si ses berip, 97,17% gatnaşyk boldy. Demokratik şertlerde geçirilen saýlawlarda dalaşgärleriň jemi 9-sy bäsleşdi. Bu barada Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar habar berýär.

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda geçirilen möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakanyň — bäsdeşlik esasynda guralan Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň netijelerine garaldy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident saýlawlarynda ses bermäge gatnaşdy

Turkmen

Şu gün milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna gatnaşyp, iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň birine ses berdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly ulgam arkaly bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işlerine we beýleki birnäçe meselelere garaldy.

Milli synçylar saýlaw möwsümine syn edýärler

Turkmen

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6-njy maddasyna laýyklykda, ýurdumyzda 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlary boýunça milli synçylaryň jemi 2726-sy Merkezi saýlaw toparynda bellige alyndy.

Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi

Turkmen

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär. Dalaşgärler ýurdumyzyň her welaýatyna baranlarynda, wagyz işlerini geçirmek üçin Saýlaw kodeksine laýyklykda özlerine berlen deň mümkinçiliklerden we hukuklardan peýdalanyp, saýlawçylar bilen duşuşyklarda, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler. Munuň özi demokratik ýörelgeleriň dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen iki aýynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, degişli ýolbaşçylaryň hasabatlary diňlenildi hem-de döwlet durmuşyna degişli beýleki birnäçe möhüm meselelere garaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň Ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa Germany kabul etdi.

8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň syýasy partiýalaryň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň düzüminde zähmet çekýän zenan gyz-gelinlere Hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek başlandy

Turkmen

2022-nji ýylyň 12-nji martynda boljak Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we guramaçylykly geçirmek, Türkmenistanyň raýatlarynyň saýlawlara gatnaşmak hukuklaryny üpjün etmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär.  

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek 2022-nji ýylyň 2-nji martyndan başlanýar. Öňünden ses bermek her gün sagat 08:00-dan 18:00-a çenli geçirilýär.

Mary welaýatynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi

Turkmen

Şu gün Mary welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan dalaşgär — Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda 2022-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine türkmen döwletiniň howpsuzlygyny üpjün etmek, harby düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadynyň has-da pugtalandyrylmagy we işiniň kämilleşdirilmegi bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

«Türkmenistan – BMG: dünýäde parahatçylygy we hyzmatdaşlygy üpjün etmek ugrunda hyzmatdaşlyk» atly maslahat

Turkmen

Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan «Türkmenistan – BMG: dünýäde parahatçylygy we hyzmatdaşlygy üpjün etmek ugrunda hyzmatdaşlyk» atly maslahat geçirildi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary bilen duşuşdy

Turkmen

Şu gün Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidenti, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň agzalary we Mejlisiň deputatlary bilen duşuşygy boldy. Duşuşygyň barşynda Garaşsyz türkmen döwletiniň ösüşiniň nobatdaky tapgyrynda parlamentarileriň öňünde durýan möhüm wezipeler kesgitlendi we onuň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Berkararlygyň täze eýýamy

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly we oýlanyşykly strategiýasy ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni, durmuş we beýleki ulgamlarynyň ösüşiniň ýokary derejesini üpjün etdi. Durmuşa geçirilýän çäreleriň netijesinde ykdysadyýetiň pudaklarynda oňyn görkezijiler gazanyldy. «Özbaşdak ösüşiň ýolunda her gün, her aý we her ýyl aýdyň, şöhratly, taryhy ähmiýetli, syýasy, ykdysady hem-de medeni wakalara baý boldy» diýip, milli Liderimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde eden çykyşynda belläp geçdi.

Turkmen