July 2022

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Turkmen

30-njy iýulda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy, ýakyn geljek üçin ilkinji nobatdaky wezipeler kesgitlenildi. Şeýle-de mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini has-da kämilleşdirmek meseleleri girizildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri hem-de döwlet durmuşynyň beýleki käbir meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Sanly ulgam ösüş ýolunda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly sanly ykdysadyýete geçmek babatda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, sanly ykdysadyýeti kämilleşdirmek, şeýle hem ylym, bilim ulgamlarynda maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar.

Turkmen

Bähbitli tutumlar rowaç alýar

Uzak geljegi nazarlaýan hyzmatdaşlyk

Turkmen

BELENT ÜSTÜNLIKLERIŇ BEÝANY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda günsaýyn özgerýän, ösýän eziz Diýarymyz bu günki gün Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni başdan geçirýär. Täze döwre şan berýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda amala aşyrylýan işler barha rowaçlanýar, halkyň hal-ýagdaýy yzygiderli gowulandyrylyp, ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagy üpjün edilýär. Ata Watanymyz Durnukly ösüşiň maksatlaryny durmuşa geçirmek bilen, ynamly öňe barýar.

Turkmen

“Hormatly Prezidentimiziň halkara ähmiýetli başlangyçlary: ählumumy parahatçylyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk” atly maslahat

Turkmen

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalaryň, Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hem-de Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamaklarynda “Hormatly Prezidentimiziň halkara ähmiýetli başlangyçlary: ählumumy parahatçylyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk” atly maslahat duşuşygy geçirildi.

Hil nyşanly önümler

Bilşimiz ýaly, innowasiýalar, ylym we tehnologiýalar babatda alymlaryň, oýlap tapyjylaryň täze açyşlary sosial we önümçilik, medeniýet ulgamlarynda sazlaşykly ösüşe ymtylýan her bir döwlet üçin ilkinji derejeli wajyp ugur bolmagynda galýar. Ylmy-tehniki üstünlikler jemgyýetçilik ösüşiniň derwaýys gumanitar wezipelerini çözmegiň hem, sarp edijilik bazaryny ýurdumyzyň bäsdeşlige ukyply harytlary bilen doldurmagyň hem ýokary netijeli guraly hökmünde öňe çykýar.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy, Oba milli maksatnamasynda bellenilen wezipeleri durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ösüş-özgerişlikleriň ýurdy

Hormatly Prezidentimiziň ata Watanymyzy senagat taýdan ösen, kuwwatly döwlete öwürmek, halkymyzy bolelin durmuşda ýaşatmak ugrunda alyp barýan syýasaty üstümizdäki «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda-da barha rowaçlanýar. Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem amala aşyrylýan beýik işler, ýylyň-ýylyna gurlup, işe girizilýän dürli önümçilik, medeni-durmuş maksatly täze binalardyr desgalar, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary muňa doly şaýatlyk etmek bilen, döwletimiziň depginli ösüşlerini aýdyň görkezýär.

Turkmen

Ýaşlar — ýurduň daýanjy

Ata-babalarymyzyň kämil şahsyýetleri kemala getirmekdäki asylly ýörelgeleri we milli däpleri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda-da mynasyp dowam etdirilýär. Berkarar döwletimizde bagtyýar türkmen ýaşlaryny dünýäniň häzirkizaman talaplaryna laýyklykda ýaşatmak, okatmak we giň zähmet şertleri bilen üpjün etmek maksady esasynda durmuşa geçirilýän beýik işler, oňyn tutumlar-da mynasyp dowam etdirilýär. Bular dogrusynda ýakynda etrap häkimliginde geçirilen maslahatda täsirli çykyşlar diňlenildi.

Turkmen

Parahatçylykly syýasat dabaralanýar

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanymyzda Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan daşary syýasat ugry döwlet Baştutanymyzyň — Arkadagly Serdarymyzyň dowam etmeginde ösüşiň hil taýdan täze belentliklerine göterilýär. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmäge niýetlenen “Bitarap Türkmenistanyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin daşary syýasat ugrunyň, Konsepsiýasy” tassyklanyldy.

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz sebitiň döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy

Turkmen

Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş sapary bilen ugrady.

“Halkyň Arkadagly zamanasynda döwletiň ykdysady we maliýe mümkinçilikleri hem-de senagat pudaklaryny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň syýasy partiýalary, Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde gurnamaklarynda “Halkyň Arkadagly zamanasynda döwletiň ykdysady we maliýe mümkinçilikleri hem-de senagat pudaklaryny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary” atly maslahat geçirildi.

 

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze ýokary tehnologiýaly desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Geljegi röwşen diýar

Ykbaly göterilen bagtyýar türkmen halky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar, Arkadagly Serdarymyzyň daşyna mäkäm jebisleşip, döredijilikli zähmeti bilen Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrundaky tagallalara saldamly goşant goşýar.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine oba hojalygynda we ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan işler bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

“Halkyň Arkadagly zamanasy: durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentlikleri” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň syýasy partiýalary, Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilelikde gurnamaklarynda “Halkyň Arkadagly zamanasy: durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentlikleri” atly maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy. Ozal habar berlişi ýaly, düýn Daşkentde ýokary derejedäki ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi. Olaryň netijeleri boýunça gazanylan möhüm ylalaşyklar we gol çekilen resminamalaryň uly toplumy gepleşikleriň örän netijeli bolandygyna şaýatlyk edýär. Resminamalar strategik häsiýete eýe bolan netijeli döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilendir.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary başlandy

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Özbegistan Respublikasyna ugrady.

Igde ýaprak gawuny

Köneürgenç etrabynyň bakjaçylary ir, aralyk hem-de güýz aýlary sowuk urmazdan öň bişýän gawun-garpyzlaryň birnäçe görnüşleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirýärler. Daýhanlaryň zähmet siňdirip kemala getirýän bakja önümleriniň biri-de igde ýaprak gawunydyr. Onuň ady il içinde «tartary», «emiri» diýlip hem tutulýar. Bu gawunyň ekiliş usuly adaty gawunlaryň ekilişi ýaly bolýar. Irgözinden gawun ekmek üçin ýer taýýarlanylýar. Ekiljek ýer kölçelere bölünip, tekizlenýär hem-de suwdan oňat gandyrylýar.

Turkmen

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna garaldy we birnäçe möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Halkyň islegi — döwletiň islegi

Ýurdumyzda bilim ulgamyny döwrebap ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Döwletimiziň ösüşlerine mynasyp goşant goşjak ýaş nesliň kemala gelmegi üçin hormatly Prezidentimiz yzygiderli tagallalary edýär. Döwlet Baştutanymyz geçirýän her bir Hökümet mejlisinde ylmyň we bilimiň öňe gitmegimiziň we üstünliklerimiziň esasy sütünidigi barada aýdyp, degişli ýolbaşçylara tabşyryklar berýär. Gahryman Arkadagymyz şol tabşyryklardan ugur alyp, ýaşlar syýasaty boýunça milli kanunçylygy kämilleşdirmek ugrunda uly işleri durmuşa geçirýär. Ýaşlaryň kämil ylym-bilim almagy we giň dünýägaraýyşly bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär.

Turkmen

Nusgalyk ýoluň dowamy

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzyň Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligi uly şatlyk-şowhun bilen geçirildi. Medeniýetiň we sungatyň bu ajaýyp baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň Mary welaýatyna toý saparyny amala aşyryp, döwletli işlere badalga bermegi welaýatymyzyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň ruhuny göterdi.

Turkmen

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi, şonuň ýaly-da, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de şu ýylyň ikinji ýarymy üçin wezipeler kesgitlenildi. Mejlisde degişli ýolbaşçylaryň hasabatlary diňlenildi we ýerine ýetirilen işlere anyk baha berildi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekilleri, welaýatlaryň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary hem-de beýleki ýolbaşçylar çagyryldy.

«Babadaýhanyň» gaýratly perzendi

Toprak hemişe sahylygyň we jomartlygyň nusgasyna deňelipdir. Ol sepen her bir dänäňi müň edip gaýtarýar. Ene topragyň sahylygyna bil baglap, ömrüni daýhançylyga bagyşlanlaryň biri-de ussat gallaçy, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň «Babadaýhan» daýhan birleşiginiň kärendeçiler toparynyň ýolbaşçysy Arazgylyç Arazgylyjowdyr.

Turkmen

Dünýä nusgalyk döwletli tutumlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlary eziz Watanymyzy dünýäniň bäsdeşlige ukyply, ylymlara, bilimlere we ýokary tehnologiýalara, innowasion ösüşe esaslanan ykdysadyýeti bolan öňdebaryjy döwletleriniň birine öwürmeklige gönükdirilendir.

Turkmen

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy we ýakyn geljek üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak hem-de olaryň işini has-da kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan işler baradaky meselelere garalyp, öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy.

“Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti: Halkara, sebit ähmiýetli gatnaşyklary ösdürmegiň täze mümkinçilikleri” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti: Halkara, sebit ähmiýetli gatnaşyklary ösdürmegiň täze mümkinçilikleri” atly maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.