August 2022

Dost-doganlyk gatnaşyklary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzda bolup geçýän taryhy wakalar Gahryman Arkadagymyzyň kemala getiren, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän döwletlilik ýolunyň halkara ähmiýetini barha giňden açyp görkezýär. Il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli bu wakalar döwletimiziň, halkymyzyň ynamly şu güni, ygtybarly geljegi üçin alnyp barylýan syýasatyň nusgalyk ýollarynyň we tejribesiniň düýp mazmunyny salgy berýär.

Turkmen

«Pederleriň mukaddes ýoly nesilleriň aýdyň ýörelgesidir» atly maslahat

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamagynda «Pederleriň mukaddes ýoly nesilleriň aýdyň ýörelgesidir» atly maslahat duşuşygy geçirildi. 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Turkmen

Şu gün Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi hem-de käbir meselelere garaldy.

Harby-Deňiz Güýçleri eziz Watanymyzyň mukaddes serhetleriniň goragynda

Turkmen

Şu gün Balkan welaýatynda zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow günbatar sebitimizde ýerleşýän Harby-Deňiz Güýçleriniň “Garşy” deňiz birikmesine geldi hem-de bu ýerde “Deňiz han” atly korwet kysymly harby gämi bilen tanyşdy.

Sogap işe badalga

Türkmene gurmak ýaraşýar. Ata-babalarymyzdan bize miras galyp, juda çuň hem giň mana eýe bolan bu jümle «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda özüniň iş ýüzündäki döwrebap dowamatyny tapýar.

Turkmen

Rowaç gadamlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda döwlet durmuşynyň ähli ugurlarynda gazanylýan guwandyryjy netijeler, ýetilýän belent sepgitler bilen şöhratlanýan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Garaşsyzlygymyzyň taryhyny bezär. Çünki döwlet durmuşynyň islendik ugry boýunça gazanylýan üstünliklerdir ýeňişler bize şeýle diýmäge doly esas berýär.

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

Turkmen

Şu gün Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ulag düzüminiň ýene bir möhüm desgasynyň — Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedine çenli barýan awtomobil ýolunyň ugrunda Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hazar deňziniň kenary boýunça gezelenç hem-de welosipedli ýöriş etdi

Turkmen

Şu gün zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ogly Kerimguly bilen ir säherde Hazaryň kenaryna çykyp, birsellem gezelenç edip, welosipedli ýörişi amala aşyrdy, şeýle-de sport maşklaryny ýerine ýetirdi.

Galla — rysgal çeşmesi

Guşgursak ak bugdaý halkymyzyň rysgal çeşmesidir, bereket başydyr. Şoňa görä-de, ak bugdaýyň asyl mekany hasaplanýan güneşli Diýarymyzda dänäniň ýokary hasylyny ýetişdirmäge, ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmaga uly üns gönükdirilýär. Şeýle ünsüň netijesinde janypkeş daýhanlarymyzyň yhlas-azaby bilen sahabatly topragymyzda ýylyň-ýylynda ak ekiniň bol hasyly öndürilýär.

Turkmen

Galla — rysgal çeşmesi

Guşgursak ak bugdaý halkymyzyň rysgal çeşmesidir, bereket başydyr. Şoňa görä-de, ak bugdaýyň asyl mekany hasaplanýan güneşli Diýarymyzda dänäniň ýokary hasylyny ýetişdirmäge, ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmaga uly üns gönükdirilýär. Şeýle ünsüň netijesinde janypkeş daýhanlarymyzyň yhlas-azaby bilen sahabatly topragymyzda ýylyň-ýylynda ak ekiniň bol hasyly öndürilýär.

Turkmen

Daýhandan hereket — ýerden bereket

«Ýeňiş» daýhan birleşiginiň agzybir daýhanlary diňe bir Hojambaz etrabynda bolman, eýsem, Lebap welaýatynda hem öňe saýlanýar. Daýhan birleşigiň gallaçylary galla oragy möwsüminde ýetişdirilen hasyly çalt we ýitgisiz ýygnap ýurdumyzyň edermen gallaçylarynyň gazanan ýeňşine — 1 million 500 müň tonna golaý ýetilen belent sepgide mynasyp goşant goşdylar.

Turkmen

Daýhandan hereket — ýerden bereket

«Ýeňiş» daýhan birleşiginiň agzybir daýhanlary diňe bir Hojambaz etrabynda bolman, eýsem, Lebap welaýatynda hem öňe saýlanýar. Daýhan birleşigiň gallaçylary galla oragy möwsüminde ýetişdirilen hasyly çalt we ýitgisiz ýygnap ýurdumyzyň edermen gallaçylarynyň gazanan ýeňşine — 1 million 500 müň tonna golaý ýetilen belent sepgide mynasyp goşant goşdylar. Häzirki wagtda bolsa hojalygyň daýhanlary pagtanyň bol hasylyny kemala getirmek ugrunda zähmet çekýärler. Bu işde Gaýgysyz Pirimkulow ýolbaşçylyk edýän 4-nji kärendeçiler toparynyň agzybir kärendeçileri yhlas edýärler.

Turkmen

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow deňiz kenaryndaky täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Turkmen

Şu gün zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Hazar deňziniň kenarynda täze döwrebap “Rowaç” kottejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Bu toplum «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň dynç alyş-şypahana düzüminiň üstüni ýetirdi.