Makalalar

2023-NJI «ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR» ÝYLY
19.10.2022
304

Ösüşleriň gözbaşy — Watana söýgi

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda halkymyz uly joşgun, ruhubelentlik bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk şanly baýramyny belläp geçdi. Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda geçirilen Döwlet Maslahatynda çykyş eden hormatly Prezidentimiz: «Garaşsyzlyk ýyllarynda biziň halkymyzyň ýüreginde Watana bolan...

12.10.2022
65

Baýramçylyk dabarasy

Öňňin ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni dabaraly bellenip geçildi. Bu sene mynasybetli biziň welaýatymyzda hem saglygy goraýyş we derman senagaty pudagynyň işgärleriniň gatnaşmagynda baýramçylyk çäreleri giň gerimde ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we...

06.10.2022
143

MILLI MAKSATNAMALAR — RÖWŞEN GELJEGIŇ AÝDYŇ ÝOLY

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz Türkmenistanda durmuşa geçirilýän, halk hojalygynyň ähli pudaklaryny gurşap alan giň gerimli özgertmeler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe oňyn netijeleri bilen watandaşlarymyzyň her birini guwandyrýar....

06.10.2022
108

Sebitleýin hyzmatdaşlygyň aýdyň ykrarnamasy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän beýik işler diňe bir halkymyzyň däl, eýsem, umumadamzat bähbitlerini hem araýar. Munuň şeýledigi hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji...

05.10.2022
157

Täze kitap bilen tanyşdyryldy

Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Derweze döwlet elektrik stansiýasynyň dolandyryş binasynyň mejlisler jaýynda Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ony Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ak bugdaý etrap komiteti hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: