Öňdebaryjy kärendeçi

Gökdepe etrabynyň «Ýandaklyagyz» daýhan birleşiginiň daýhanlary etrapda ilkinji bolup, pagta taýýarlamak babatdaky şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdiler. Daýhan birleşigiň bu üstünliginde pagtaçy-kärendeçi Çary Pirowyň hem saldamly goşandy bardyr. Ol 4 gektar kärende ýerinden gowaçanyň ýokary hasylyny ýygnamak bilen, tabşyryga irki möhletde hötde geldi.

Pagtaçy-kärendeçi Çary Pirowyň şu güne çenli belent harmana goşan «ak altyny» 17 tonna barabardyr. Munuň özi şertnamalaýyn borçnamada göz öňüne tutulandakysyndan ep-esli köpdür. Onuň «ak altynly» atyzlarynda heniz hasyl köp. Ol möwsümiň ahyryna çenli kärende ýeriniň her gektarynyň hasyllylygyny 45 sentnere ýetirmegi maksat edinýär.

Etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komitetiniň wekilleri gürrüňi edilýän daýhan birleşigiň öňdebaryjy pagtaçylarynyň birnäçesini iş üstünde sylaglady. Olaryň arasynda Çary Pirow hem bolup, onuň iş üstündäki duşuşykda armasy ýetirilip, iň gowy arzuwlar aýdyldy.

Nurjahan Hojaýewa, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Gökdepe etrap komitetiniň başlygy

“Ahal durmuşy” gazeti

23.11.2022 ý

TDP-niň Ahal welaýat komiteti - TDP-niň Gökdepe etrap komiteti