Döwrüň derwaýys wezipeleri

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan çuňňur oýlanyşykly döwlet syýasaty we üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli maksatnamalar Watanymyzyň berkararlygyny, halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde 20-nji aprelde geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisi hem täze taryhy eýýamda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyndaky möhüm wakalaryň biri boldy. Gahryman Arkadagymyz mejlisde eden çuňňur mazmunly çykyşynda döwlet häkimiýet edaralarynyň we halkyň saýlanan wekilleriniň öňünde durýan wezipeleri kesgitledi.

Gahryman Arkadagymyzyň: «Ýurdumyzda kabul edilen Maksatnamalarda göz öňünde tutulan ägirt uly özgertmeleriň hukuk esasyny döretmek, bazar ykdysadyýeti şertlerinde pudaklaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga, olaryň dünýä ykdysady giňişligine işjeň goşulmagyna gönükdirilen täze kanunçylyk namalaryny kabul etmek hem-de kanunlary yzygiderli kämilleşdirmek Türkmenistanyň Mejlisiniň ilkinji nobatdaky örän möhüm wezipesidir» diýen sözleri ýurdumyzyň kanun çykaryjylyk ulgamynyň esasy wezipelerini aýan edýär.

Taryhy ähmiýetli mejlisde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hemişelik hereket edýän Prezidiumynyň döredilmegi diýseň derwaýys çözgütdir. Täze edara ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde, kanunyň hökmürowanlygynyň üpjün edilmeginde, jemgyýetde abadançylygyň we agzybirligiň pugtalandyrylmagynda möhüm orna eýedir.

Jemgyýetiň, onuň aýry-aýry durmuş gatlaklarynyň we şahslarynyň bähbitleriniň sazlaşmagy kanunçylygy pugtalandyrmagyň möhüm şertidir. Häzirki döwürde ýurdumyzda amala aşyrylýan kanunçylyk özgertmeleri Esasy Kanunymyza, halkara hukuk kadalaryna hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalara esaslanýar. Kanun çykaryjylyk işiniň kämilleşdirilmegi raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň kepillikleriniň güýçlendirilmegine, döwletiň, jemgyýetiň we raýatyň bähbitleriniň sazlaşygyna oňyn täsirini ýetirýär.

Ýurdumyzda her bir şahsyýetiň bähbitlerini nazara alyp, milli kanun çykaryjylyk ulgamyny döwrüň talaplaryna laýyk kämilleşdirmek üçin giň şertler we mümkinçilikler döredilýär. Halkymyzyň asuda, abadan we eşretli durmuşyny üpjün etmek ugrunda beýik işleri amala aşyrýan hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýürekden arzuw edýäris.

Soltanmyrat Ýazmyradow, TDP-niň Aşgabat şäher komitetiniň başlygy

“Watan” gazeti

13.05.2023 ý

 

TDP-niň Aşgabat şäher komiteti -