Bäsleşik

“ARKADAGYŇ AK ŞÄHERI – AŞGABAT” ATLY DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmen döwlet neşirýat gullugy, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly baýramçylygy mynasybetli “Arkadagyň ak şäheri – Aşgabat” atly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

“MIRASYMYZ – BUÝSANJYMYZ”, “MUKADDESLIKLERE SARPA”, HEM-DE “GARAŞSYZLYK, BITARAPLYK – KALBYMYZYŇ JOŞGUNY” ATLY DÖREDIJILIK BÄSLEŞIKLERI

Turkmen

Ýakynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, “Edebiýat we sungat” gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde yglan edilen “Mirasymyz – buýsanjymyz”, “Mukaddesliklere sarpa”, hem-de “Garaşsyzlyk, Bitaraplyk – kalbymyzyň joşguny” atly döredijilik bäsleşikleriniň jemlerini jemlemek dabarasy geçirildi.

«Parahatlyk ýürek aýdymy – Türkmenistan dostluk mekany» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygar bilen atlandyrylmagy mynasybetli ýurdumyzyň talyp ýaşlarynyň arasynda yglan edilen «Parahatlyk ýürek aýdymy – Türkmenistan dostluk mekany» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerine, bäsleşigi gurnaýjylar tarapyn

«Parahatlyk mekany – Bitarap Türkmenistan» atly döredijilik bäsleşigi

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi bilen bilelikde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli yglan edilen «Parahatlyk mekany – Bitarap Türkmenistan» atly döredijilik bäsleşiginiň jemini jemlemek we döredijilik sergisi geçirildi. Döwrümiziň waspyny ýetirýän «Parahatlyk mekany – Bitarap Türkmenistan» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerine Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi tarapyndan sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

AGRONOM GYZ hekaýa

Okuwyny üstünlikli tamamlap, agronomlyk hünärine eýe bolan Güljanyň begenjinden ýaňa aýagy ýere degmeýän ýalydy. Ol ýokary okuw mekdebini tamamlap, öýlerine barýardy...

Güljan uçar menzilinden çykanynda, özüne garaşyp duran ata-enesini görüp, has-da begendi. Olar bilen mähirli salamlaşdy. Annagül daýza gyzyny bagryna basyp, maňlaýyndan öpdi. Oraz aga-da daýhançylykda bekän berdaşly gollary bilen gyzynyň elini gysyp, oňa bolan buýsanjyny dile getirdi:

Turkmen

TÜRKMENISTAN GÖZEL DIÝAR

Hormatly Prezidentimiziň belläp geçişi ýaly, hemişelik Bitaraplyk — bu biziň bütin dünýäde parahatçylygy ündeýän, halklary bagtyýarlyga çagyrýan hem-de ynsanperwerligi wagyz edýän ýörelgelerimizi dünýä ýaýýan taglymatdyr.

Turkmen

ARKADAGYŇ SAÝASYNDA BAGTYÝARDYR ILIMIZ

«Bagtyýar ile toýlar goşa-goşadan gelýär» diýlişi ýaly, arassa asmanyň astynda, parahat, asuda Zeminiň üstünde, mähriban Arkadagymyzyň saýasynda beýik ösüşler bilen öňe barýan eziz Watanymyzyň bagtyýar gujagynda bellenilýän toýlarymyz toýa ulaşýar.

Turkmen

ZÄHMETDEN BAGT TAPAN

«Ýurdumyzyň oba hojalygynda durmuşa geçirilýän täze özgertmelerden gaýratlanyp, Hak nazary düşen gadymy türkmen topragyndan bol hasyl öndürmekde, sähralarymyzyň berekedini has-da artdyrmakda siziň agzybir zähmetiňiziň ähmiýeti çäksizdir».

Turkmen

BAGTYÝARLYGYŇ WE DOST-DOGANLYGYŇ ÝURDY

Ýokary depginli ösüşlere beslenýän 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde maslahatlar, aýdym-sazly dabaralar giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar. Türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň daşyna jebis bolup, ösüşiň täze belentliklerine tarap barýar.

Turkmen

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!

«Türkmen gündogary» welaýat gazetiniň redaksiýasynyň we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň bilelikde guramagynda 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli ata Watanymyzyň hoşniýetli goňşuçylyk, deňhukukly we özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanyp alyp barýan oýlanyşykly içeri we daşary syýasatyny, umumadamzat bähbitli halkara başlangyçlaryny giňden wagyz etmek, 

Turkmen

Pages