Activities calendar

01 July 2021

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ GALLA SYÝASATY – HALKYMYZYŇ RYSGAL – BEREKETI” ATLY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, syýasy partiýalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda  “Hormatly Prezidentimiziň galla syýasaty – halkymyzyň rysgal –  bereketi” atly maslahat geçirildi.

Mekdebe çenli bilim edaralarynyň ulgamy giňeýär

Ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde mekdebe çenli bilim edaralarynyň ulgamy barha giňeýär. Şu günler Daşoguz şäheriniň Şagadam köçesiniň ugrunda döredilýän täze ýaşaýyş toplumynda olaryň ýene biri gurulýar. 240 çaga niýetlenen täze binany “Daşoguznebitgazgurluşyk” trestiniň tehniki üpjünçilik boýunça önümçilik müdirliginiň hünärmenleri gurýarlar. Häzir bu ýerde iki gatly binanyň otaglarynyň we daşarda ýerleşýän tomus telärleriniň diwarlary timarlanýar, howly meýdany abadanlaşdyrylýar.