Activities calendar

04 May 2022

Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekilini kabul etdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili hanym Teri Hakalany kabul etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Askar Tažibaýewi kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Döwletlilik ýörelgeleriniň gözbaşlary

«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip at berlen döwrüň ösüş hereketiniň hakyky ýagdaýyny seljeren wagtymyz türkmen halkynyň parasatlylygy, Gahryman Arkadagymyzyň berkiden, ösdüren, kämilleşdiren döwletiniň sarsmaz kuwwaty, mizemez esaslary äşgär ýüze çykýar. Bu beýik hakykat halkyň dünýäde ykrar edilen döwletlilik ýolunyň gözbaşlarynyň durmuşa, adamlaryň kalbyna haýran galdyrýan ýakynlygyny görkezýär.

Turkmen