Activities calendar

07 May 2022

Milli döwletlilik nyşanlary

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň parahatçylyk söýüjilik syýasatyny, pederlerimizden miras galan däp-dessurlarymyzy we ahlak gymmatlyklarymyzy, ýurdumyzyň eýe bolan ösüşleriniň belent sepgitlerini dünýä ýaýýan baýramdyr. Her ýyl agzybirlikde we ýokary ruhubelentlikde uly dabaralara beslenip bellenilýän bu şanly sene «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan bu ýylda has-da uly ähmiýete eýedir.

Turkmen