Activities calendar

07 June 2022

Halkyň bagtyýarlygy ugrunda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň beýleki sebitleri bilen bir hatarda Ahal welaýaty hem ösýär, özgerýär. Döwlet we milli maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde welaýatyň obalary, şäherleri döwrebap keşbe girýär, nusgalyk obalar we şäherçeler peýda bolýar. Häzirki zaman iri önümçilik kärhanalary ulanylmaga berilýär. Halk hojalygynyň ähli ugurlarynda guwandyryjy üstünliklere ýetilýär.

Turkmen

“Halkyň bagtyýarlygy – ata Watanymyzyň abadançylygy” atly maslahat

Turkmen

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň içerki bazarynda haryt bolçulygyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilýän azyk önümleri bilen üpjün etmek Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik işler her bir türkmenistanlyny täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.