Activities calendar

11 June 2022

“Halkyň Arkadagly zamanasynda täze syýasy ugur we ýaşlar” atly maslahat

Turkmen

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ruhy taýdan kämil, terbiýeli, ylymly-bilimli, kämil watansöýüji ýaş nesliň kemala getirilmegi Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasatynda döwlet ähmiýetli ileri tutulýan strategik wezipeleriniň biri bolup durýar. Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik işler ýaş nesli, her bir türkmenistanlyny täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Turkmen

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna hem-de başga-da birnäçe meselelere garaldy.