Activities calendar

15 June 2022

“Halkyň Arkadagly zamanasy ýyly: Parahatçylykly ösüş we nesilleriň bagtyýar durmuşy” atly maslahat

Turkmen

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan oňyn Bitaraplyk hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirip, dünýä döwletleri bilen goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýar, abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär. Ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik başlangyçlaryň her birinde adamlaryň bähbitleri, olaryň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrundaky wezipelere aýratyn ähmiýet berilýär.

Prezidentler Serdar Berdimuhamedowyň we Seýed Ebrahim Raisiniň arasyndaky gepleşikler

Turkmen

Şu gün Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagtynda bu ýurda resmi sapar bilen gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň goňşy döwletiň ýolbaşçy düzümleri bilen ýokary derejedäki gepleşikleri geçirildi. Olaryň gün tertibine tagallalary birleşdirmegiň täze mümkinçiliklerini açýan döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary, sebitara we halkara syýasatyň möhüm meseleleri girizildi.