Çäreler

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ SEBITLEÝIN HYZMATDAŞLYK BAŞLANGYÇLARY: PARAHATÇYLYK, YNANYŞMAK, DOST-DOGANLYK ÝOLY BILEN” ATLY MASLAHAT

Hormatly Prezidentimiziň sebitiň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge gönükdirilen başlangyçlary halkara derejesinde uly goldawa eýe bolýar. Şu ýylyň awgust aýynyň başynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek halkara çäreler sebitiň döwletara gatnaşyklaryny hem-de sebitiň ýurtlarynyň arasyndaky köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläkde ösdürmäge, Türkmenistanyň öňe sürýän parahatçylyklyk, ynanyşmak, özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatynyň has-da pugtalandyrmagyna ýardam etjek möhüm waka bolar.

GARAŞSYZ DIÝAR ARKADAG BILEN ÖŇE BARÝAR, ÝURDUMYZYŇ ÖSÜŞLERDEN ÖSÜŞLERE BESLENÝÄN ÜSTÜNLIKLERI BARADA MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda “Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna 30 ýyl: ynsanperwer syýasat we durnukly ösüş” atly maslahat geçirildi.

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ BAŞLANGYÇLARY – TARYHY DÖWRÜŇ BELENT SEPGITLERI” ATLY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda  “Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary – taryhy döwrüň belent sepgitleri” atly maslahat geçirildi.

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ GALLA SYÝASATY – HALKYMYZYŇ RYSGAL – BEREKETI” ATLY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, syýasy partiýalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda  “Hormatly Prezidentimiziň galla syýasaty – halkymyzyň rysgal –  bereketi” atly maslahat geçirildi.

“TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW – DÜNÝÄDE YKRAR EDILEN LIDER” ATLY MASLAHAT

2021-nji ýylyň 25-nji iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň,  Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramaklarynda “Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow – dünýäde ykrar edilen Lider” atly aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirildi.

“Türkmenistan – bagtyýar çagalaryň mekany” atly maslahat

2021-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň,  Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramaklarynda “Türkmenistan – bagtyýar çagalaryň mekany” atly maslahat geçirildi.

 

“ARKADAG BILEN ÖZGERÝÄN WE GÜLLÄP ÖSÝÄN AŞGABAT” ATLY DABARALY MASLAHAT

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli «Arkadag bilen özgerýän we gülläp ösýän Aşgabat» atly dabaraly maslahat geçirildi.

ADAM HUKUKLARY BOÝUNÇA HEREKETLERIŇ MILLI MEÝILNAMASYNY DURMUŞA GEÇIRMEK ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasynyň” ýerine ýetirilmegine bagyşlanan maslahat geçirildi.

“ADAM HAKDAKY ALADA DÖWLET SYÝASATYNYŇ BAŞ UGRYDYR” ATLY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda “Adam hakdaky alada döwlet syýasatynyň baş ugrydyr” atly maslahat geçirildi.

“Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Döwlet baýdagy: Döwletlilik, kanunçylyk we adalatlylyk” atly ylmy-amaly maslahat

2021-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Döwlet baýdagy: Döwletlilik, kanunçylyk we adalatlylyk” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

 

Pages