Çäreler

«TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNA 30 ÝYL: TÄZE TARYHY EÝÝAM WE KANUNÇYKARYJYLYK IŞINIŇ HÄZIRKI ZAMAN TEJRIBESI» ATLY YLMY-AMALY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasy we jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen bilelikde «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna 30 ýyl: Täze taryhy eýýam we kanunçykaryjylyk işiniň häzirki zaman tejribesi» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

 

«Ömrümiň manysy» atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Oňa Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, işgärleri şeýle-de ylym, bilim, saglygy goraýyş edaralarynyň wekilleri  gatnaşdylar.

“Sagdyn jemgyýet – Berkarar döwlet” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamaklarynda “Sagdyn jemgyýet – Berkarar döwlet” atly maslahat geçirildi.

 

“Täze eýýamda durmuş-ykdysady ösüşiň häzirki zaman şertleri we sanly ulgamlaryň mümkinçilikleri” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň  Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň,  jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamaklarynda “Täze eýýamda durmuş-ykdysady ösüşiň häzirki zaman şertleri we sanly ulgamlaryň mümkinçilikleri” atly maslahat geçirildi.

 

Hoşallyk maslahaty

Undefined

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, syýasy partiýalar,  jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamaklarynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasy tarapyndan Aşgabat şäherine “Şäherlerdäki baglar” atly başlangyja goşan goşandy üçin halkara güwänamasynyň berilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.

“Ösüşli ýollarymyzyň nyşany ahalteke bedewleri halkymyzyň buýsanjy we milli mirasydyr” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamaklarynda “Ösüşli ýollarymyzyň nyşany ahalteke bedewleri halkymyzyň buýsanjy we milli mirasydyr” atly maslahat geçirildi.

 

«Sagdyn durmuş – Halkyň Arkadagly zamanasynyň baş ýörelgesi» atly maslahat

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen “Sagdyn durmuş – Halkyň Arkadagly zamanasynyň baş ýörelgesi” atly maslahat geçirildi.

“HALK. DÖWLET. PREZIDENT: DEMOKRATIÝA, PARAHATÇYLYK SÖÝÜJILIK, DÖREDIJILIK WE ÖSÜŞ ÝOLY BILEN BELENT MAKSATLARA TARAP” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Halk. Döwlet. Prezident: demokratiýa, parahatçylyk söýüjilik, döredijilik we ösüş ýoly bilen belent maksatlara tarap” atly maslahat geçirildi. Ol ýurdumyzyň taryhy ösüşiniň täze tapgyry hökmünde badalga berlen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe öňde goýlan belent maksatlary amala aşyrmak hem-de 25-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça kesgitlenen wezipelere bagyşlanyldy.

Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi

Turkmen

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär. Dalaşgärler ýurdumyzyň her welaýatyna baranlarynda, wagyz işlerini geçirmek üçin Saýlaw kodeksine laýyklykda özlerine berlen deň mümkinçiliklerden we hukuklardan peýdalanyp, saýlawçylar bilen duşuşyklarda, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler. Munuň özi demokratik ýörelgeleriň dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň syýasy partiýalaryň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň düzüminde zähmet çekýän zenan gyz-gelinlere Hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Pages