Çäreler

«BEDEW BADY BILEN ÖŇE BARÝAR ARKADAGLY DIÝARYM» ATLY MASLAHAT

Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan «Bedew bady bilen öňe barýar Arkadagly diýarym» atly maslahat duşuşygy geçirildi.

«Halkara Nowruz baýramy – parahatçylygyň we ynanyşmagyň baýramy» atly maslahat

Milli bahar baýramy Halkara nowruz güni hem-de Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýyly mynasybetli Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýeti bilen bilelikde «Halkara Nowruz baýramy – parahatçylygyň we ynanyşmagyň baýramy» atly maslahat duşuşygy geçirildi.

«HALKYŇ ABADAN DURMUŞY HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ SYÝASATYNYŇ BAŞ UGRUDYR» ATLY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramaklarynda «Halkyň abadan durmuşy hormatly Prezidentimiziň syýasatynyň Baş ugrudyr» atly maslahat geçirildi.

«HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ SPORT SYÝASATY: MAKSATLAÝYN ÄDIMLER, TARYHY ÖSÜŞLER» ATLY MASLAHAT

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýakynda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde Hormatly Arkadag Prezidentimiziň gatnaşmagynda geçirilen türkmen türgeni Ýulduz Jumabaýewanyň Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda gazanan ýokary sylagyny gowşurmak dabarasynyň jemlerine bagyşlanyp Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde «Hormatly Prezidentimiziň sport syýasaty: maksatlaýyn ädimler, taryhy ösüşler» atly maslahat ge

Halkara zenanlar güni mynasybetli

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň syýasy partiýalaryň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň düzüminde zähmet çekýän zenan gyz-gelinlere Hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Dabaranyň dowamynda  Türkmenistanyň syýasy partiýalaryň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary Hormatly Prezidentimiziň adyndan gyz-gelinleri baýramçylyk gutlaglary bilen olara dabaraly ýagdaýda sowgat gowşurylyş çäresi geçirildi.

“TÜRKMENISTAN – BMG: DURNUKLY ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEK UGRUNDA HYZMATDAŞLYK” ATLY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň, syýasy partiýalaryň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda “Türkmenistan – BMG: durnukly ösüşi üpjün etmek ugrunda hyzmatdaşlyk” atly maslahat geçirildi. Bu maslahat Türkmenistanyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmeginiň 29 ýyllygyna bagyşlanyp geçirildi.

«HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ HUKUK ÖZGERTMELERI GELJEKKI ÖSÜŞLERE BADALGA» ATLY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen geçiren duşuşygynyň ähmiýetine bagyşlanyp «Hormatly Prezidentimiziň hukuk özgertmeleri geljekki ösüşlere badalga» atly maslahat geçirildi.

«Parahatlyk ýürek aýdymy – Türkmenistan dostluk mekany» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Şu gün Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygar bilen atlandyrylmagy mynasybetli ýurdumyzyň talyp ýaşlarynyň arasynda yglan edilen «Parahatlyk ýürek aýdymy – Türkmenistan dostluk mekany» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerine, bäsleşigi gurnaýjylar tarapyn

«HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ SAGDYN JEMGYÝET SYÝASATY – BERKARAR DÖWLETIŇ ESASY» ATLY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň,  Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň  Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň bilelikde guramaklarynda «Hormatly Prezidentimiziň sagdyn jemgyýet syýasaty – Berkarar döwletiň esasy» atly maslahat duşuşygy geçirildi.

«PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESIDIR» ATLY MASLAHAT

Türkmenistanyň Mejlisiniň guramagynda ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda «Parahatçylyk we ynanyşmak türkmeniň döwletlilik ýörelgesidir» atly maslahat geçirildi. Oňa Mejlisiň Başlygy, deputatlar, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, «Türkmendemirýollary» agentliginiň hünärmenleri hem-de köpçülikleýin habar beriş seriş deleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Pages