Çäreler

“Ösüşli ýollarymyzyň nyşany ahalteke bedewleri halkymyzyň buýsanjy we milli mirasydyr” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamaklarynda “Ösüşli ýollarymyzyň nyşany ahalteke bedewleri halkymyzyň buýsanjy we milli mirasydyr” atly maslahat geçirildi.

 

«Sagdyn durmuş – Halkyň Arkadagly zamanasynyň baş ýörelgesi» atly maslahat

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen “Sagdyn durmuş – Halkyň Arkadagly zamanasynyň baş ýörelgesi” atly maslahat geçirildi.

“HALK. DÖWLET. PREZIDENT: DEMOKRATIÝA, PARAHATÇYLYK SÖÝÜJILIK, DÖREDIJILIK WE ÖSÜŞ ÝOLY BILEN BELENT MAKSATLARA TARAP” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Halk. Döwlet. Prezident: demokratiýa, parahatçylyk söýüjilik, döredijilik we ösüş ýoly bilen belent maksatlara tarap” atly maslahat geçirildi. Ol ýurdumyzyň taryhy ösüşiniň täze tapgyry hökmünde badalga berlen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe öňde goýlan belent maksatlary amala aşyrmak hem-de 25-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça kesgitlenen wezipelere bagyşlanyldy.

Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi

Turkmen

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär. Dalaşgärler ýurdumyzyň her welaýatyna baranlarynda, wagyz işlerini geçirmek üçin Saýlaw kodeksine laýyklykda özlerine berlen deň mümkinçiliklerden we hukuklardan peýdalanyp, saýlawçylar bilen duşuşyklarda, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler. Munuň özi demokratik ýörelgeleriň dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň syýasy partiýalaryň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň düzüminde zähmet çekýän zenan gyz-gelinlere Hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Mary welaýatynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi

Turkmen

Şu gün Mary welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan dalaşgär — Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.

«Türkmenistan – BMG: dünýäde parahatçylygy we hyzmatdaşlygy üpjün etmek ugrunda hyzmatdaşlyk» atly maslahat

Turkmen

Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan «Türkmenistan – BMG: dünýäde parahatçylygy we hyzmatdaşlygy üpjün etmek ugrunda hyzmatdaşlyk» atly maslahat geçirildi.

Balkan welaýatynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi

Turkmen

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär. Dalaşgärler ýurdumyzyň her welaýatyna baranlarynda, wagyz işlerini geçirmek üçin Saýlaw kodeksine laýyklykda özlerine berlen deň mümkinçiliklerden we hukuklardan peýdalanyp, saýlawçylar bilen duşuşyklarda we köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler. Munuň özi demokratik ýörelgeleriň dabaralanmagynyň aýdyň subutnamasydyr.

Ahal welaýatynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi

Turkmen

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär. Dalaşgärler wagyz işlerini geçirmek üçin Saýlaw kodeksine laýyklykda özlerine berlen deň mümkinçiliklerden we hukuklardan peýdalanyp, saýlawçylar bilen duşuşyklarda, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler. Munuň özi demokratik ýörelgeleriň dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Lebapda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi

Turkmen

Saýlaw möwsüminiň möhüm tapgyry — Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär. Dalaşgärler ýurdumyzyň welaýatlaryna baryp, wagyz işlerini geçirmek üçin, Saýlaw kodeksine laýyklykda, özlerine berlen deň hukuklardan we mümkinçiliklerden peýdalanýarlar hem-de saýlawçylaryň öňünde çykyş edýärler. Munuň özi demokratik ýörelgeleriň dabaralanmagynyň aýdyň subutnamasydyr.

Pages