Çäreler

«Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Daşoguzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi

Turkmen

Şu gün Daşoguz welaýatynyň häkimliginiň mejlisler zalynda Demokratik partiýa tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär görkezilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi.

«Zähmetsöýerlik biziň döwletliligimiz we bagtyýarlygymyzdyr!» atly maslahat

Turkmen

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda «Zähmetsöýerlik biziň döwletliligimiz we bagtyýarlygymyzdyr!» atly maslahat geçirildi.

 

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary IX gurultaýy

Turkmen

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary IX gurultaýy geçirildi. Ýurdumyzyň iri syýasy guramalarynyň biri bolan Demokratik partiýadan Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgäri hödürlemek gurultaýyň gün tertibiniň esasy meselesi boldy.

«HALK MASLAHATY – DEMOKRATIÝANYŇ MILLI NUSGASY» ATLY MASLAHAT

Turkmen

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda “Halk maslahaty – demokratiýanyň milli nusgasy” atly maslahat geçirildi.

«Beýik döwlet, eziz ülke, dogduk depe, asly mekan, Ählijesi seniň özüň, jan Watanym Türkmenistan!» atly maslahat

Undefined

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Beýik döwlet, eziz ülke, dogduk depe, asly mekan, Ählijesi seniň özüň, jan Watanym Türkmenistan!» atly maslahat geçirildi. Döwlet Baştutanymyzyň «Jan Watanym Türkmenistan!» atly täze şygryna bagyşlanan çärä Milli Geňeşiň palatalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de syýasy partiýalaryň, bilim we ylym ulgamynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar.

“Halkyň Arkadagly zamanasy — agzybirligiň, jebisligiň, döwletliligiň, adalatyň we ösüşiň dabaralanmasy” atly maslahat

Turkmen

Şu gün ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamagynda “Halkyň Arkadagly zamanasy — agzybirligiň, jebisligiň, döwletliligiň, adalatyň we ösüşiň dabaralanmasy” atly maslahat geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASYNYŇ DÖREDILMEGINIŇ 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI DABARALY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň foýesinde gurnalan amaly-haşam eserleriniň sergileri, medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary dabaranyň şatlygyny artdyrdy.

“Arkadagyň Bitaraplyk taglymaty – milli ýol-ýörelgeleriň, dost-doganlygyň, parahatçylygyň, ynanyşmagyň nusgasy” atly maslahat

Turkmen

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda “Arkadagyň Bitaraplyk taglymaty – milli ýol-ýörelgeleriň, dost-doganlygyň, parahatçylygyň, ynanyşmagyň nusgasy” atly maslahat geçirildi.

“Türkmen Bitaraplygy: milli tejribe we dünýä ösüşi” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleri, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda “Türkmen Bitaraplygy: milli tejribe we dünýä ösüşi” atly maslahat geçirildi.

Pages