Çäreler

“TÜRKMENISTAN – PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ WATANY” ÝYLYNYŇ BELENT MAKSATLARY

Şu gün Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, welaýat komitetleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly maslahaty duşuşygy geçirildi.

Ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” atly şygaryna bagyşlanan maslahat

Şu gün paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” atly şygarynyň yglan edilmegine bagyşlanan maslahat geçirildi. Dabaraly çärä Mejlisiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, syýasy partiýalaryň, ýokary okuw mekdepleriniň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

“TÜRKMENISTAN – BITARAPLYGYŇ MEKANY” ATLY KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda Gahryman Arkadagymyzyň hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyna gabatlap halkymyza eden ajaýyp  sowgady bolan “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. 

«TÜRKMENISTANYŇ HEMIŞELIK BITARAPLYGYNA 25 ÝYL: DÖWLETLILIK, PARAHATÇYLYK, ÖSÜŞ WE ÖZGERTMELER ÝOLY BILEN» ATLY MASLAHAT

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda «Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygyna 25 ýyl: döwletlilik, parahatçylyk, ösüş we özgertmeler ýoly bilen» atly maslahat geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ HEMIŞELIK BITARAPLYGYNYŇ ŞANLY 25 ÝYLLYGY MYNASYBETLI «BITARAPLYK – DAŞARY SYÝASATDAKY BAŞ ÝÖRELGÄMIZ» ATLY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy bilen bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli «Bitaraplyk – daşary syýasatdaky baş ýörelgämiz» atly maslahat geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ HEMIŞELIK BITARAPLYGYNYŇ ŞANLY 25 ÝYLLYGY MYNASYBETLI MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary,Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan bilelikde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň bitaraplygy – dünýäde hyzmatdaşlygy ösdürmegiň we ählumumy parahatçylygy gazanmagyň binýady» atly maslahat geçirildi.

«DÖWLETIMIZIŇ WEKILÇILIKLI EDARALARYNYŇ IŞINIŇ KÄMILLEŞDIRILMEGI MILLI DEMOKRATIÝAMYZYŇ DABARALANMAGY» ATLY MASLAHAT

Şu gün Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy jemlerine bagyşlanyp Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty bilen bilelikde «Döwletimiziň wekilçilikli edaralarynyň işiniň kämilleşdirilmegi milli demokratiýamyzyň dabaralanmagy» atly maslahat geçirildi.

«ESASY KANUNYMYZA ÜÝTGETMELERIŇ WE GOŞMAÇALARYŇ GIRIZILMEGI MILLI DEMOKRATIÝAMYZYŇ DABARALANMASYDYR» ATLY MASLAHAT

Şu gün Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy jemlerine, şeýle hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllyk baýramy mynasybetli bolup geçen wakalara bagyşlanyp Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty bilen bilelikde «Esasy Kanunymyza üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmegi milli demokratiýamyzyň dabaralanmasydyr» atly maslahat geçirildi.

«TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ TARYHY JEMLERI GELJEKKI ÖSÜŞLERIMIZIŇ BERK BINÝADY» ATLY MASLAHAT

Şu gün Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy jemlerine bagyşlanyp Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti bilen bilelikde «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy jemleri geljekki ösüşlerimiziň berk binýady» atly maslahat geçirildi.

«Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk we ösüş ýoly bilen» atly maslahat

Şu gün Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy jemlerine, şeýle hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllyk baýramy mynasybetli bolup geçen wakalara bagyşlanyp Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde «Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk we ösüş ýoly bilen» atly maslahat geçirildi.

Pages