Çäreler

“Parahatçylyk we ynanyşmak ýyly: Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk söýüjilikli içeri we daşary syýasatynyň dabaralanmasy” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan “Parahatçylyk we ynanyşmak ýyly: Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk söýüjilikli içeri we daşary syýasatynyň dabaralanmasy” atly maslahat geçirildi.

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ ÖSÜŞLI ÝOLLARY HALKYŇ WE GELJEKKI NESILLERIŇ BAGTYÝAR DURMUŞY” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleri, Ylymlar akademiýasy hem-de ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan “Hormatly Prezidentimiziň ösüşli ýollary halkyň we geljekki nesilleriň bagtyýar durmuşy” atly maslahat geçirildi.

“Sagdyn – durmuş bagtyýarlygyň gözbaşy” atly maslahat

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde guramaklarynda “Sagdyn – durmuş bagtyýarlygyň gözbaşy” atly maslahat geçirildi.

“TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ TARYHY MEJLISI – BERKARARLYGYŇ WE JEBISLIGIŇ DABARALANMASY” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleri, Ylymlar akademiýasy hem-de ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan “Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi – berkararlygyň we jebisligiň  dabaralanmasy” atly maslahat geçirildi. Maslahatyň geçirilýän ýerinde amaly-haşam eserleriniň sergisi, sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary guraldy.

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ BEÝIK IŞLERI BERKARARLYGYŇ, BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan “Hormatly Prezidentimiziň beýik işleri berkararlygyň, bagtyýarlygyň kepili” atly maslahat geçirildi. Maslahatyň geçirilýän ýerinde amaly-haşam eserleriniň sergisi, sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary guraldy.

“MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ MEDENI-SEÝILGÄH TOPLUMY – ARKADAG PREZIDENTIMIZIŇ BEÝIK IŞLERINIŇ BEÝANY” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Mejlisi we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda “Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumy – Arkadag Prezidentimiziň beýik işleriniň beýany” atly maslahat geçirildi.

«HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ OŇYN BITARAPLYGA, PARAHATÇYLYKLY ÖSÜŞ ÝÖRELGELERINE WE HALKARA HYZMATDAŞLYGYNA ESASLANÝAN DAŞARY SYÝASAT UGRY» ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde «Hormatly Prezidentimiziň oňyn Bitaraplyga, parahatçylykly ösüş ýörelgelerine we halkara hyzmatdaşlygyna esaslanýan daşary syýasat ugry» atly maslahat geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ «TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI» ATLY KITABYNYŇ 13-NJI JILTINIŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň Dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň 13-nji jiltiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

«Hormatly Prezidentimiziň saglyk syýasaty dabaralanýar» atly maslahat

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli  Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň  Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mili Merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bilelikde gurnamaklarynda «Hormatly Prezidentimiziň saglyk syýasaty dabaralanýar» atly maslahat geçirildi.

«DÖWÜRLERE ÝÖRELGE, NESILLERE GÖRELDE SIZ ÝAŞULULAR» ATLY AÝDYM-SAZLY BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Turkmen

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamaklarynda «Döwürlere ýörelge, nesillere görelde siz ýaşulular» atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri hem-de ýaşlar gatnaşdylar.

Pages