Çäreler

Golaýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň, Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda «Türkmenistanyň Halk Maslahaty: döwletiň syýasy-jemgyýetçilik ulgamyny kämilleşdirmekde täze badalga» atly maslahat geçirildi.

ПРИЧАСТНОСТЬ К ВАЖНОМУ ДЕЛУ

Как известно, в сентябре в нашей стране стало традицией проводить масштабные мероприятия по безопасности на дорогах. В них  активное  участие принимают члены общественных организаций, в том числе и нашего Фарабского этрапского комитета Демократической партии Туркменистана.

Russian

GURAMAÇYLYKLY IŞLÄRIS

Hormatly Prezidentimiz 30-njy awgustda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň edermen gallaçylaryna şu ýylyň 4-nji sentýabryndan başlap bugdaý ekişine guramaçylykly girişmäge ak pata berdi. Şu mynasybetli Boldumsaz etrap häkimliginiň etrabyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda gallaçy daýhanlar bilen duşuşyk geçirildi.

Turkmen

Ýakynda TDP niň Ýolöten etrap komiteti etrap prokuraturasy, TAP-nyň Ýolöten etrap komiteti, TKA-nyň etrap birleşmesi bilen bilelikde «Halal zähmet — döwletiň başy» atly wagyz nesihat çäresini geçirdi.

Sarahs etrabynyň medeniýet öýünde «Türkmenistanyň Halk Maslahaty: Demokratik ýörelgeleriň dabaralanmagy» diýen şygar astynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli Gumdag şäheriniň «Bagt mekany» toý jaýynda TDP-niň işjeň agzalarynyň gatnaşmaklarynda baýramçylyk söhbetdeşligi geçirildi.

TDP-niň Kerki etrap komitetiniň we etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda «Ýüreklerde Arkadaga alkyş bar» diýen at bilen maslahat geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz 30-njy awgustda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň edermen gallaçylaryna şu ýylyň 4-nji sentýabryndan başlap bugdaý ekişine guramaçylykly girişmäge ak pata berdi.

Täze okuw ýylynyň öň ýanyndaky günlerde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guramagynda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim özgertmeleri» atly ylmy maslahat geçirildi. Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçirilen maslahata ýurdumyzyň bilim, ylym ulgamynyň wekilleri we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň işjeň agzalary gatnaşdylar.

ÖZGERIŞLERIŇ ÝURDY

TDP-niň Kerki etrap komitetiniň we etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamagynda “Ýüreklerde Arkadaga alkyş bar” diýen at bilen maslahat geçirildi.

Turkmen

Pages