Çäreler

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ BEÝIK IŞLERI BERKARARLYGYŇ, BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan “Hormatly Prezidentimiziň beýik işleri berkararlygyň, bagtyýarlygyň kepili” atly maslahat geçirildi. Maslahatyň geçirilýän ýerinde amaly-haşam eserleriniň sergisi, sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary guraldy.

“MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ MEDENI-SEÝILGÄH TOPLUMY – ARKADAG PREZIDENTIMIZIŇ BEÝIK IŞLERINIŇ BEÝANY” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Mejlisi we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda “Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumy – Arkadag Prezidentimiziň beýik işleriniň beýany” atly maslahat geçirildi.

«HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ OŇYN BITARAPLYGA, PARAHATÇYLYKLY ÖSÜŞ ÝÖRELGELERINE WE HALKARA HYZMATDAŞLYGYNA ESASLANÝAN DAŞARY SYÝASAT UGRY» ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde «Hormatly Prezidentimiziň oňyn Bitaraplyga, parahatçylykly ösüş ýörelgelerine we halkara hyzmatdaşlygyna esaslanýan daşary syýasat ugry» atly maslahat geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ «TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI» ATLY KITABYNYŇ 13-NJI JILTINIŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň Dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň 13-nji jiltiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

«Hormatly Prezidentimiziň saglyk syýasaty dabaralanýar» atly maslahat

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli  Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň  Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mili Merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bilelikde gurnamaklarynda «Hormatly Prezidentimiziň saglyk syýasaty dabaralanýar» atly maslahat geçirildi.

«DÖWÜRLERE ÝÖRELGE, NESILLERE GÖRELDE SIZ ÝAŞULULAR» ATLY AÝDYM-SAZLY BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Turkmen

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamaklarynda «Döwürlere ýörelge, nesillere görelde siz ýaşulular» atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri hem-de ýaşlar gatnaşdylar.

Milli Liderimiziň beýik baýramyň hormatyna täze kitaby

Undefined

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Garaşsyzlyk — bagtymyz” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu kitap şöhratly senä — Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan özboluşly edebi esere öwrüldi.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Halk Maslahatynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň gatnaşmagyndaky bu çäre aýratyn dabaraly ýagdaýda geçdi.

«GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTAN BAGTYÝARLYGYŇ, PARAHATÇYLYGYŇ MEKANY» ATLY MASLAHAT

Turkmen

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde guramaklarynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli «Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan bagtyýarlygyň, parahatçylygyň mekany» atly maslahaty geçirildi.

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ ÝAŞLARA SARGYTLARY – GELJEGIŇ AK ÝOLY” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Mejlisi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan Hormatly Prezidentimiziň Bilimler we talyp ýaşlar gününde talyplar we okuwçylar bilen geçiren duşuşygyna bagyşlanan “Hormatly Prezidentimiziň ýaşlara sargytlary – geljegiň ak ýoly” atly maslahat geçirildi.

“TÜRKMENISTANYŇ HALKARA BAŞLANGYÇLARY: PARAHATÇYLYK, DOSTLUK ÝÖRELGELERINIŇ DABARALANMASY” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Demokratik partiýanyň Syýasy Geňeşi, Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda “Türkmenistanyň halkara başlangyçlary: parahatçylyk, dostluk ýörelgeleriniň dabaralanmasy” atly maslahat geçirildi.

 

Pages