Çäreler

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli, «Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow parahatçylygy we ynanyşmagy dörediji milli Liderdir»  atly maslahat geçirildi.

DAÝHANLAR HÖWESLENDIRILDI

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda bol däne hasylyny ösdürip ýetişdiren edermen gallaçylarymyzyň şu günlerki zähmet görkezijileri has-da guwandyryjy.

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň welaýatlarynda amala aşyran iş saparlarynyň jemlerine bagyşlap Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy  goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar  syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde “Adam hakyndaky alada hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr”  atly maslahat geçirildi.

GALLAÇYLARYŇ ZÄHMET EDERMENLIGI

Döwletli Diýarymyzda gazanylýan üstünliklere özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýan Wekilbazar etrabynyň Jumadurdy Atajanow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçileri üstümizdäki ýylda gallanyň bol hasylyny ýetişdirdiler. Olar 1280 gektar ýerde ekilen bugdaý hasyl yna gowy ideg edişleri ýaly galla oragyna hem ilkinjileriň hatarynda girişdiler. Hojalygyň kärendeçileri häzire çenli 2550 tonna derek 3000 tonna guşgursak däne taýýarladylar.

ÇEKSEŇ ZÄHMET ÝAGAR REHNET

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe oba hojalyk işgärleriniň arman-ýadaman işlemekleri üçin ähli aladalar edilýär. Şu günler ýerlerde gyzgalaňly orak möwsümi dowam edýär. Gallanyň wagtynda ýygnalmagy üçin hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlardan alyp berýän kuwwatly kombaýnlaryna daýanylýar.

«YLYM GARAŞSYZ, BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ÖSÜŞLERINIŇ GÖZBAŞY» ATLY MASLAHAT

Mähriban Arkadag Prezidentimiziň öňdengörüjilikli, parasatly baştutanlygynda Watanymyzyň her bir güni taryhy üstünliklere, halkymyzyň bagtyýar durmuşa bolan synmaz ynamyny has-da berkidýän möhüm ähmiýetli şanly wakalara beslenýär.

MILLI DÖWLETLILIGIŇ BERK BINÝADY

Golaýda Garagum etrabyndaky «Bagtyýar türkmen» toý mekanynda «Konstitusion özgertmeler — milli döwletliligiň berk binýady» atly dabaraly maslahat geçirildi. Garagum etrap häkimliginiň. TDP-niň Garagum etrap komitetiniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda geçirilen dabara bilim we medeniýet ulgamlarynyň işgärleri. ýaşuly nesliň wekilleri, dürli edara-kärhanalarda zähmet çekýän ýaşlar, ilkinji partiýa guramalarynyň işjeň agzalary gatnaşdylar.

«HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ SAGDYN JEMGYÝET SYÝASATYNYŇ ÄHLUMUMY DABARALANMASY» ATLY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde Bütindünýä welosiped güni mynasybetli «Hormatly Prezidentimiziň sagdyn jemgyýet syýasatynyň ählumumy dabaralanmasy» atly maslahat geçirildi.

SAGDYN JEMGYÝET – BAGTYÝAR DURMUŞYŇ KEPILI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň bilelikde guramaklarynda “Sagdyn jemgyýet – bagtyýar durmuşyň kepili”  atly maslahat geçirildi.

DABARALY MASLAHAT

Türkmen bedewiniň milli baýramçylygynyň öňýanynda BM-Gniň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab kwartirasynda Türkmenistanyň BMG-niň ýene iki düzümiň—Ykdysady we durmuş Geňeşiniň edaralarynyň düzümine girýän durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2021 — 2025-nji ýyllar döwri üçin we ösüşiň bähbidine Ylym we tehnika boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2021 — 2024-nji ýyllar döwri üçin saýlanandygy barada hoş habar gelip gowuşdy.

Pages