Çäreler

RUHUBELENTLIKDE GEÇÝÄR

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzyň her bir güni, ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, Dänew etrabymyzda hem ruhubelentlige beslenýär. Şu günler etrabymyzyň edara-kärhanalarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda sportuň küşt, stol tennisi, futbol, gandbol, şaşka, woleýbol, dzýudo görnüşleri boýunça ýaryşlar guramaçylykly geçirilýär.

IŞJEŇ HÄSIÝETE EÝE BOLDY

Ýaşlaryň arasynda ruhy ahlak we medeni gymmatlyklarymyzy, hususan-da, sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmengala etrap Geňeşiniň we TDP-niň etrap komitetiniň «Ahlaklylyk sagdyn jemgyýetiň gözbaşydyr» ady bilen etrapdaky 2-nji orta mekdepde geçiren wagyz-nesihat duşuşygyna hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, saglygy goraýyş we bilim edaralarynyň işgärleri hem işjeň gatnaşdylar. 

SAGDYN NESIL — BAGTYÝAR GELJEK

Ýakynda TDP-niň Serdar şäher komiteti etrap häkimligi, ýerli jemgyýetçilik guramalary we hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde «Sagdynlyk — baş gymmatlyk» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi. 

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYKLARY

TDP-niň Kaka etrap komiteti beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde etrabyň bilim işgärleriniň we mekdep okuwçylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşyklaryny geçirdi. 

EZBERLER ÖNE SAÝLANDY

Golaýda Mary etrabynyň 39-njy orta mekdebinde «Sagdynlyk — ruhubelentlik» diýen at bilen sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi. Etrabyň edara kärhanalaryndan gelen ýygyndy toparlar küşt, şaşka, tennis, woleýbol boýunça bäsleşip, öz ezberliklerini görkezdiler.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasyny hem-de Konstitusion özgertmeleriň ähmiýetini halk köpçüliginiň arasynda wagyz nesihat etmek boýunça Köneürgenç şäherindäki 9-njy orta mekdepde maslahat geçirildi.

KIÇI FUTBOL ÝARYŞY

Saýat etrabynyň Sakar şäherindäki 2-nji sport mekdebinde TDP-niň Saýat etrap komitetiniň, etrap bilim bölüminiň, etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde guramaklarynda «Saglygym bar — baýlygym bar» ady bilen ýetginjekleriň arasynda kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi. Ýaryşda ýetginjekler toparlary bäsleşdiler. Bäsleşikde öňe saýlananlara TDP-niň Saýat etrap komiteti tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

WAGYZ-ÜNDEW DUŞUŞYGY

Ýakynda Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda wagyz ündew duşuşygy geçirildi. TDP-niň Türkmenbaşy şäher komitetiniň we Türkmen başy şäher häkimliginiň bilelikde guramagynda geçirilen wagyz ündew duşuşygynda ata Watanymyzyň belent sepgitleri eýeläp, bedew bady bilen öňe barýandygy buýsanç bilen bellenilip, şeýle ajaýyp zamanaň gadyryny bilip, ýurdumyzyň dünýä nusgalyk ösüş özgerişlerine mynasyp goşandyňy goşup ýaşamagyň parz işdigi, raýatlyk borç dugy aýratyn nygtaldy.

ÖSÜŞLERIŇ NURANA ÝOLY

Babadaýhan etrabynyň «Ak altyn» geňeşli ginde ýurdumyzda alnyp barylýan konstitusion özgertmeleriň many mazmunyny oba ýaşaýjylaryna düşündirmek maksady bilen, wagyz nesihat maslahaty geçirildi.

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ ABADANÇYLYGYŇ WE BAGTYÝAR DURMUŞYŇ HATYRASYNA OŇYN BAŞLANGYÇLARY” ATLY MASLAHAT

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Hormatly Arkadag Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda şu ýylyň maý aýynyň 5-ine geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinden gelip çykýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak we durmuşa geçirmek maksady bilen  Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde “Hormatly Prezidentimiziň abadançylygyň we bagtyýar durmuşyň hatyrasyna oňyn başlangyçlary” atly maslahat geçirildi.

Pages