Çäreler

“Türkmenistan – bagtyýar çagalaryň mekany” atly maslahat

Turkmen

2021-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň,  Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramaklarynda “Türkmenistan – bagtyýar çagalaryň mekany” atly maslahat geçirildi.

 

“ARKADAG BILEN ÖZGERÝÄN WE GÜLLÄP ÖSÝÄN AŞGABAT” ATLY DABARALY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli «Arkadag bilen özgerýän we gülläp ösýän Aşgabat» atly dabaraly maslahat geçirildi.

ADAM HUKUKLARY BOÝUNÇA HEREKETLERIŇ MILLI MEÝILNAMASYNY DURMUŞA GEÇIRMEK ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

Turkmen

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasynyň” ýerine ýetirilmegine bagyşlanan maslahat geçirildi.

“ADAM HAKDAKY ALADA DÖWLET SYÝASATYNYŇ BAŞ UGRYDYR” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda “Adam hakdaky alada döwlet syýasatynyň baş ugrydyr” atly maslahat geçirildi.

“Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Döwlet baýdagy: Döwletlilik, kanunçylyk we adalatlylyk” atly ylmy-amaly maslahat

Turkmen

2021-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Döwlet baýdagy: Döwletlilik, kanunçylyk we adalatlylyk” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

 

“AK ŞÄHERIM AŞGABAT” ATLY TÄZE KITABYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda hormatly Prezidentimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Maslahatyň geçirilen ýerinde amaly-haşam sungatynyň eserleriniň hem-de paýtagtymyzyň geçmişini, şu gününi beýan edýän arhiw materiallarynyň sergisi we ýurdumyzyň medeniýet-sungat ussatlarynyň çykyşlary guraldy.

“HALK MASLAHATYNYŇ TARYHY MEJLISI – MILLI DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMASY” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Hormatly Arkadag Prezidentimiziň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň ajaýyp binasynyň dabaraly ýagdaýda açylmagy hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň ilkinji mejlisinde milli Liderimiziň Halk Maslahatynyň başlyklygyna saýlanmagy hakykatdan-da Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk şanly baýramyna barýan berkarar Türkmen döwletiniň geljekde-de gülläp ösjekdigini, şan-şöhratynyň asyrlara ýaň saljakdygyny görkezen ýatdan çykmajak taryhy waka boldy.

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI ROWAÇLANÝAR” ATLY MASLAHAT

Turkmen

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni taryhy wakalara, şanly senelere beslenýär. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda 2021-nji,  “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylymyzyň günleri ýatdan çykmajak wakalara beslenip ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda birnäçe belent sepgitlere ýetilýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” Döwlet Maksatnamasy we ony ýerine ýetirmekligiň 2021-2025-nji ýyllar üçin meýilnamasy hereketde atly aýdym-sazly dabaraly maslahat

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň  Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň,  Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň guramaklarynda “Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” Döwlet Maksatnamasy we ony ýerine ýetirmekligiň 2021-2025-nji ýyllar üç

«IKI PALATALY PARLAMENT ULGAMY – DÖWLET ESASLARYNY PUGTALANDYRMAGYŇ KEPILI» ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda “Iki  palataly  parlament  ulgamy – döwlet  esaslaryny pugtalandyrmagyň  kepili” atly maslahat geçirildi.

Pages