Çäreler

MERTLIK MEKDEBI

Hormatly Prezidentimiz 1941 — 1945 nji ýyllarda Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan weteranlary, urşa gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlaryny hem-de uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken weteranlary «1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna» ýubileý medaly bilen sylaglamak hakyndaky Permana gol çekdi. 

GIŇ GOLDAWA EÝE BOLÝAR

TDP-niň Döwletli etrap komitetiniň guramagynda etrapdaky 1-nji orta mekdepde «Esasy Kanunymyz — abadançylygyň kepili» atly maslahat geçirildi. Maslahata mekdebiň mugallymlary, işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

Baýramaly etrap merkezi kitaphanasynda TDP-niň Baýramaly etrap komitetiniň, TKA-nyň Baýramaly etrap birleşmesiniň etrap medeniýet bölümi bilen bilelikde guramagynda «Türkmenistanyň Konstitusiýa syna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasyny wagyz nesihat etmek boýunça alnyp barylýan işlere we öňde duran möhüm wezipelere bagyşlanyp maslahat geçirildi.

NEBITÇILERIŇ ARASYNDA

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Burnebitgaz hyzmat» müdirliginiň Tehniki hyzmat ediş we durmuş maksatly merkezinde wagyz-ündew maslahaty geçirildi. 

HALK BÄHBITLI IŞLER

Milli Liderimiziň sargytlaryndan ugur alnyp, ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, sagdyn durmuşy hem milli däp dessurlarymyzy wagyz nesihat etmek boýunça toplumlaýyn işler geçirilýär. 

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Ýakynda TDP-niň Aşgabat şäher Bagtyýarlyk etrap komiteti TMÝG-niň Bagtyýarlyk etrap geňeşi we 2-nji saglyk öýi bilen bilelikde paýtagtymyzyň 140-njy orta mekdebinde 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanan aýdym sazly baýramçylyk dabarasyny geçirdi. 

«TÜRKMENISTAN – RUHUBELENTLIGIŇ WE SAGDYNLYGYŇ ÝURDY» ATLY ХI SPORT ÝARYŞLARY TAMAMLANDY

Şu gün  (06.05.2020) hormatly Prezidentimiziň 2009-njy ýylyň 12-nji noýabrynda yglan eden «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly ХI sport ýaryşlarynyň ýapylyş dabarasy Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde guramaklarynda geçirildi.

“BAKY PARAHATÇYLYGYŇ HATYRASYNA WATANY GORAN GAHRYMANLARA ŞÖHRAT” ATLY BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Şu gün Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň bilelikde guramaklarynda Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlap “Baky parahatçylygyň hatyrasyna Watany goran gahrymanlara şöhrat” atly baýramçylyk dabarasy dabarasy geçirildi.

TÜRKMENISTAN – BMG: YGTYBARLY HYZMATDAŞLYGYŇ ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Şeýle buýsançly şygar bilen golaýda Türkmen oba hojalyk institutynyň medeniýet merkezinde dabaraly maslahat geçirildi. 

«Türkmenistan – BMG: strategiki hyzmatdaşlygyň täze belentlikleri» atly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistan – BMG: strategiki hyzmatdaşlygyň täze belentlikleri» atly maslahat geçirildi. 

Pages