Çäreler

“Halkara gatnaşyklarynda bitaraplygyň taryhy tejribesi” atly duşuşyk

Şu günler Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Syýasy Geňeşinde okuw-tejribeligini geçýän Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplary bilen okuw-tejribeliligiň çäklerinde  “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynyň aprel aýynyň 21-ine Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen bilelikde Halkara ynsanperwer we ösüş uniwersitetiniň “Filosofiýa” hünäriniň talyplarynyň gatnaşmaklarynda “Halkara gatnaşyklarynda bitaraplygyň taryhy tejribesi” atly duşuşyk geçirildi.

“Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: hyzmatdaşlygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň ygtybarly binýady” atly maslahat

Geçen hepde-de paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň bilelikde geçiren maslahaty “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: hyzmatdaşlygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň ygtybarly binýady” diýlip atlandyryldy.

“Hormatly Prezidentimiziň Saglyk maksatnamasy – bagtyýar durmuşyň ak ýoly” atly maslahat

Hormatly Prezidentimiz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamaga gönükdirilen “Döwlet adam üçindir!” diýen parasatly ýörelgä esaslanýan ynsanperwer syýasaty alyp barýar. Milli Liderimiziň pähim-paýhasa ýugrulan bu ynsanperwer syýasatynda adamlaryň saglygyny goramaga ygtybarly esas döredýän ähli mümkinçilikleri emele getirmek ileri tutulýan ugurlaryň biridir.

NUSGALYK ÝÖRELGELERE EÝERIP

Ýakynda TDP-niň Ýolöten etrap komitetiniň etrap hassa hanasy we beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

ÇEKELEŞIKLI GEÇEN ÝARYŞ

Görogly etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi etrabyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI sport ýaryşlaryny geçirdi. 

ÖZGERTMELER ÝOLUNDA

TDP-niň Türkmenbaşy şäher komiteti Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda «Konstitusion özgertmeler — ösüşleriň gözbaşy» atly maslahat geçirdi.

BAGTYÝAR DURMUŞYMYZA BUÝSANÇ

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň guramagynda Türkmenabat şäherindäki 40-njy orta mekdepde işjeň partiýa agzalarynyň gatnaşmagynda konstitusion özgertmeleriň ähmiýetini halk köpçüligine düşündirmek hem-de «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanylan maslahat geçirildi.

WAGYZ-ÜNDEW DUŞUŞYGY

TDP-niň Bäherden etrap komiteti halkymyzyň milli däp-dessurlaryny, ruhy gymmatlyklaryny we şöhratly taryhyny, sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden wagyz-nesihat etmek maksady bilen ýerlerde yzygiderli duşuşyklar geçirýär.

DABARALY MASLAHAT

Geçen hepdäniň anna güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy — berkarar Watanymyzyň mertebesi, buýsanjy» atly dabaraly maslahat geçirildi. Maslahaty Aşgabat şäher häkimligi Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde gurady. Maslahata şäher häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, paýtagtymyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşdylar.

“Türkmenistanyň baky Bitaraplygy – berkarar Watanymyzyň mertebesi, buýsanjy” atly dabaraly maslahat

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda parahat, asuda, agzybir ýaşaýan, erkana işleýän, döredýän we gurýan watandaşlarymyz halkara derejesine eýe bolan bu şanly senäni — Halkara Bitaraplyk gününi ýetilen täze sepgitler, gazanylan zähmet ýeňişleri, ýatdan çykmajak pursatlar, taryhy wakalar bilen baýlaşdyrýar. 

Pages