Çäreler

TÜRKMENISTANYŇ HEMIŞELIK BITARAPLYGYNYŇ ŞANLY 25 ÝYLLYGY MYNASYBETLI «BITARAPLYK – DAŞARY SYÝASATDAKY BAŞ ÝÖRELGÄMIZ» ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy bilen bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli «Bitaraplyk – daşary syýasatdaky baş ýörelgämiz» atly maslahat geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ HEMIŞELIK BITARAPLYGYNYŇ ŞANLY 25 ÝYLLYGY MYNASYBETLI MASLAHAT GEÇIRILDI

Turkmen

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary,Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan bilelikde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň bitaraplygy – dünýäde hyzmatdaşlygy ösdürmegiň we ählumumy parahatçylygy gazanmagyň binýady» atly maslahat geçirildi.

«DÖWLETIMIZIŇ WEKILÇILIKLI EDARALARYNYŇ IŞINIŇ KÄMILLEŞDIRILMEGI MILLI DEMOKRATIÝAMYZYŇ DABARALANMAGY» ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy jemlerine bagyşlanyp Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty bilen bilelikde «Döwletimiziň wekilçilikli edaralarynyň işiniň kämilleşdirilmegi milli demokratiýamyzyň dabaralanmagy» atly maslahat geçirildi.

«ESASY KANUNYMYZA ÜÝTGETMELERIŇ WE GOŞMAÇALARYŇ GIRIZILMEGI MILLI DEMOKRATIÝAMYZYŇ DABARALANMASYDYR» ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy jemlerine, şeýle hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllyk baýramy mynasybetli bolup geçen wakalara bagyşlanyp Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty bilen bilelikde «Esasy Kanunymyza üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmegi milli demokratiýamyzyň dabaralanmasydyr» atly maslahat geçirildi.

«TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ TARYHY JEMLERI GELJEKKI ÖSÜŞLERIMIZIŇ BERK BINÝADY» ATLY MASLAHAT

Turkmen

Şu gün Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy jemlerine bagyşlanyp Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti bilen bilelikde «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy jemleri geljekki ösüşlerimiziň berk binýady» atly maslahat geçirildi.

«Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk we ösüş ýoly bilen» atly maslahat

Turkmen

Şu gün Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy jemlerine, şeýle hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllyk baýramy mynasybetli bolup geçen wakalara bagyşlanyp Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde «Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk we ösüş ýoly bilen» atly maslahat geçirildi.

DABARALY ÇÄRE

Ýakynda TDP-niň welaýat komitetinde dabaraly çäre geçirildi. Çäräni TDP-niň welaýat komitetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Kakageldi Gurbanow açyp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllygyny mynasyp garşylamak boýunça TDP-niň welaýat, şäher, etrap komitetleriniň, ilkinji guramalarynyň alyp barýan işleri barada giňişleýin durup geçdi.

Turkmen

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ “TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI” ATLY KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

Turkmen

Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy  geçirildi.

DÖWRÜŇ TALABYNDAN UGUR ALYP

Turkmen

Geçen hepdede Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň hem-de Mary welaýat, şäher, etrap komitetleriniň jogapkär işgärleriniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi.

Maslahatyň dowamynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly, öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik işler, gazanylýan üstünlikler, ýetilýän belent sepgitler barada pikir alşyldy.

NETIJELI IŞLER ALNYP BARYLÝAR

Dünýäde parahatçylygy we ýurtlaryň arasynda dostlukly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, birek-biregi goldamak gülläp ösüşlere we belent sepgitlere alyp barýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ajaýyp döwrümiziň hözirini görüp ýaşaýan mähriban halkymyzyň bu gün parahatçylyk söýüjilikli, hoşniýetli we ynsanperwer Bitaraplyk syýasatynyň nurana şuglasy dünýä ýaýylýar.

Turkmen

Pages