TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASYNYŇ DÖREDILMEGINIŇ 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI DABARALY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň foýesinde gurnalan amaly-haşam eserleriniň sergileri, medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary dabaranyň şatlygyny artdyrdy. Dabaraly maslahatyň başynda Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli iberen Gutlagy uly ruhubelentlik bilen okaldy.

Maslahatyň barşynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda gurnalan monitorynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwürnde hormatly Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda gazanylan üstünlikleri beýan edýän wideo rolik görkezildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilýän dabaraly maslahata gatnaşýan wekilleriň baýramçylyk gutlag çykyşlary dabaraly maslahatyň mazmunyny artdyrdy. Soňra partiýanyň işjeň agzalaryny Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň Hormat haty we gymmat bahaly sowgatlary bilen sylaglamak dabarasy boldy.

Dabaraly maslahatyň dowamynda Medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary dabaranyň şatlygyny goşalandyrdy. Dabaraly maslahatyň ahyrynda dabaraly maslahata gatnaşyjylaryň adyndan Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul edildi.