Komitetler

TDP-niň Aşgabat şäher komiteti

Nusgalyk taglymat dünýä nur saçýar

Hormatly Prezidentimiziň ýaýbaňlandyran ynsanperwer içeri we parahatçylyk döredijilikli daşary syýasaty, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli durmuşa geçirýän çäreleri halkymyzy maddy we ruhy taýdan galkyndyrýar, jemgyýetçilik-syýasy durmuşymyzy has-da işjeňleşdirýär. Bu gün Türkmenistanyň dünýä derejesindäki at-abraýy barha beýgelýär.

Turkmen

Ösüşler kalplary joşdurýar

Berkarar Watanymyzyň ähli ugurlar boýunça okgunly ösüşlere beslenen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly biri-biri bilen utgaşyp gelýän şatlykly wakalar bilen göwünlerimizi galkyndyrýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk senesiniň giňden bellenilip geçilmegi hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ösüş-özgerişleriň mekanyna öwrülen ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň hem-de ynsan mümkinçilikleriniň örän ýokarydygyny Ýer ýüzüne äşgär etdi.

Turkmen

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda barha belende göterilýän Watanymyzyň at­abraýy biziň her birimiziň ykbalymyzy galkyndyrýar, şanly günlerimiz dowam edip, bagtyýar pursatlar rowaçlanýar. Ykdysadyýetde, syýasatda we medeniýetde ýetilýän belent sepgitler biziň her birimizi geljege ruhlandyrýar.

Turkmen

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şöhratly ýyllary içinde galkynan Diýarymyzda “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň iň ajaýyp hem arzyly günleri dowam edýär. Munuň özi merdana milletimiziň milli derejesiniň galkynyp, eşretli durmuşyň dowamlydygyny alamatlandyrýar. Şol sanda döwletli döwrümizi we gazanylýan üstünlikleri wasp edip, dünýä ýaýýan Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň işgärleri hem döredijilik ylhamyna beslenýär.

Turkmen

BAGTYÝARLYGYŇ BINÝADY

Türkmenistanyň Konstitusiýasy döwlet jemgyýetçilik gurluşynyň köpasyrlyk tejribesine esaslanyp, adamzat paýhasynyň ösüş ýolunda ädilen möhüm ädimdir. Konstitusiýa döwletiň Esasy Kanuny bolup, beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan tapawutlylykda, ýokary hukuk güýjüne eýedir.

Turkmen

AÝDYM-SAZLY DABARA

Ýakynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäher häkimligi bilen TDP-niň Aşgabat şäher komitetiniň bilelikde guramagynda aýdym-sazly dabara geçirildi. Bu dabara «Arkadagyň bagt şäheri Aşgabat» diýen at bilen geçirilip, «Aşgabat» monumentiniň öňündäki meýdançada ýaýbaňlandyryldy. Oňa TDP-niň Aşgabat şäher komitetiniň, Türkmen halysynyň milli muzeýiniň wekilleri, Türkmenistanyň Medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň aýdymçylary, bilim işgärleri, ýazyjy-şahyrlar, sungat ussatlary gatnaşdylar. 
Turkmen

ÜLKÄME BAHAR GELENDE

Pasyllaryň soltany bolan bahar paslynda döwlet derejesinde il agzybirliginde we jebislikde toýlanylýan Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni bezeýän şanly seneleriň biridir.

Turkmen

Поздравительная Акция

В честь Международного женского дня Ашхабадский городской комитет Демократический партии Туркменистана организовал поздравительную акцию. В малом зале Центра общественных организаций Туркменистана собрались активисты первичных партийных организаций столицы. В своих трудовых коллективах они ведут большую работу по пропаганде, разъяснению и претворению в жизнь мудрой внутренней и внешней политики уважаемого Президента Туркменистана, по повышению патриотических настроений в обществе.

Turkmen

MÄHRIBANLYKDAN DÖREÝÄN GUDRAT

Her bir güni toýdur baýramlara, taryhy wakalara beslenýän eziz Diýarymyza bahar paslynyň gelmegi bilen daş-töweregimiz gülzarlyga beslendi. Şeýle owadan hem ýakymly pursatlarda Halkara zenanlar gününiň giňden bellenilmegi olara goýulýan sarpanyň uludygyny görkezýär. Bu günki gün bahar bägülleri ýaly owadan hem näzik zenanlarymyz dürli pudaklarda zähmet çekýärler. Olar erkek adamlar bilen bir hatarda ýurdumyzyň ösmegine saldamly goşant goşýarlar.

Turkmen

GÖZELLIGIŇ NUSGASYDYR AŞGABAT

Döwletli, döwranly zamanamyzda ýurdumyzyň paýtagtyny görmäge göz gerek. Bu günki Aşgabat gözelligi bilen görenleri haýrana goýýar. Başlary asmana sary uzaýan belent binalarynyň barha artmagy bilen ajap keşbe eýe bolýar. Gahryman Arkadagymyzyň yhlasy netijesinde dünýäde iň owadan şäherleriň birine öwrülen paýtagtymyzyň at-owazy dünýä dolýar.

Turkmen

Pages