Komitetler

TDP-niň Aşgabat şäher komiteti

Поздравительная Акция

В честь Международного женского дня Ашхабадский городской комитет Демократический партии Туркменистана организовал поздравительную акцию. В малом зале Центра общественных организаций Туркменистана собрались активисты первичных партийных организаций столицы. В своих трудовых коллективах они ведут большую работу по пропаганде, разъяснению и претворению в жизнь мудрой внутренней и внешней политики уважаемого Президента Туркменистана, по повышению патриотических настроений в обществе.

Turkmen

MÄHRIBANLYKDAN DÖREÝÄN GUDRAT

Her bir güni toýdur baýramlara, taryhy wakalara beslenýän eziz Diýarymyza bahar paslynyň gelmegi bilen daş-töweregimiz gülzarlyga beslendi. Şeýle owadan hem ýakymly pursatlarda Halkara zenanlar gününiň giňden bellenilmegi olara goýulýan sarpanyň uludygyny görkezýär. Bu günki gün bahar bägülleri ýaly owadan hem näzik zenanlarymyz dürli pudaklarda zähmet çekýärler. Olar erkek adamlar bilen bir hatarda ýurdumyzyň ösmegine saldamly goşant goşýarlar.

Turkmen

GÖZELLIGIŇ NUSGASYDYR AŞGABAT

Döwletli, döwranly zamanamyzda ýurdumyzyň paýtagtyny görmäge göz gerek. Bu günki Aşgabat gözelligi bilen görenleri haýrana goýýar. Başlary asmana sary uzaýan belent binalarynyň barha artmagy bilen ajap keşbe eýe bolýar. Gahryman Arkadagymyzyň yhlasy netijesinde dünýäde iň owadan şäherleriň birine öwrülen paýtagtymyzyň at-owazy dünýä dolýar.

Turkmen

AK MERMERDEN GURULÝAN BAGT ŞÄHERI AŞGABAT

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ilkinji günleri şowly ädimler bilen başlanyp, tutuş ýylyň dowamynda uly üstünlikleriň gazanyljakdygyndan habar berýär. Munuň şeýledigini Gahryman Arkadagymyzyň Lebap welaýatyna bolan iş saparynyň üstünlikli tamamlanyp, ýurdumyza hem halkymyza, galybersede, goňşy döwletlere bähbitli işlere badalga berilmegi tassyklaýar. Golaýda bolsa ýurt Baştutanymyz paýtagtymyz boýunça iş saparlaryny amala aşyryp, baş şäherimizde gurulýan binalardyr desgalarda gurluşyk işleriniň barşy bilen ýakyndan tanyşdy.

Turkmen

TÄSIRLI DABARALAR

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde TDP-niň Aşgabat şäher komitetiniň guramagynda baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýy mynasybetli «Arkadag göreldämiz, sagdyn durmuş ýörelgämiz» atly aýdym-sazly, baýramçylyk wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Turkmen

GÜL GÖRKÜŇ BAGTYŇ NYŞANY

Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramynyň bosagasynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Aşgabat şäherini ösdürmegiň nobatdaky 16-njy tapgyrynyň çäginde durmuş maksatly binalar toplumynyň açylmagy ähli halkymyzyň göwün guşuna ganat baglady. Gün-günden gözelleşýän paýtagtymyzy, gül açýan oba-şäherlerimizi synlanymyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň we baky Bitaraplygymyzyň halkymyza eçilen eşretleriniň many-mazmunyna has aýdyň göz ýetirýäris.

Turkmen

BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ BEÝIK BAÝRAMY

Halkymyzyň alnyndan bagt kuýaşy bolup dogan beýik Garaşsyzlygymyzyň hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda uludan toýlanan 29 ýyllyk şanly baýramy döwletli Diýarymyzyň asudalygynyň, abadançylygynyň, parahatçylyk söýüji, zähmetsöýer, merdana halkymyzyň agzybirliginiň, jebisliginiň ýene bir ýola aýdyň ýüze çykmasy bolup, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna barýan Arkadagly Watanymyzyň bedew batly ösüşlerini täze many-mazmun bilen baýlaşdyrdy. 

Turkmen

NESILLERE NUSGALYK ESER

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň dabaralara beslenýän günlerinde hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň neşir edilmegi bütin halkymyzda, aýratyn hem bilim ojagymyzyň professor-mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň buýsanjyny artdyrdy. 

Turkmen

DÖWRÜŇ DÖWLETLILIK TAGLYMATY

Il-günümiziň döwletli-döwranda Watan mukaddesligine sygnyp, uly toýy — Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramyny döredijilik üstünlikleri we zähmet ýeňişleri bilen garşylamaga taýýarlanýan günlerinde hormatly Prezidentimiziň döwet galamyndan kemal tapan «Türkmenm döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň elimize gowuşmagy ählimiziň göwnümizi ganatlandyryp, başymyzy Göge ýetirdi.

Turkmen

AJAP EÝÝAMYŇ AJAÝYP ŞÄHERI

Aşgabat diňe gözelligiň we söýginiň däl, bagtyýarlygyň hem merjen şäheridir. Çünki ak şäherimiz özünde bagtyýar halkymyzyň çäksiz söýgüsini we egsilmez buýsanjyny jemleýär. Bagtyýar türkmenistanlylar Arkadag Prezidentimiziň tagallasy bilen gün-günden gözelleşýän ak şäherine — bagt şäherine buýsanýarlar.

Turkmen

Pages