Komitetler

TDP-niň Ak bugdaý etrap komiteti

ÝURT GARŞY ALSYN!

Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary bilen barha gülläp ösýän Diýarymyzyň her bir güni şanly wakalara, beýik üstünliklere beslenip gelýär. Ynha, şeýle bagtyýarlyga beslenen günlerde Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly geňeşliginiň Garaşsyzlyk ýaşaýyş toplumynda Türkmenistanyň Içeri işler edaralarynyň işgärleri üçin 4 gatly 48 öýli ýaşaýyş jaýy açylyp, ulanylmaga berildi.

Turkmen

ARKADAGYMYZYŇ TÄZE KITAPLARY halkymyz üçin bahasyz gymmatlykdyr

Şu günler welaýatymyzyň şäherdir etraplarynda, edara-kärhanalarynda, guramalarynda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň, şeýle-de «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabynyň ХIII jildiniň tanyşdyrylyş dabaralary giň gerimde geçirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň şanly ýylymyzyň taryhy günlerinde ildeşlerimize sowgat eden täze ajaýyp kitaplarynyň tanyşdyrylyş dabaralary uly ruhubelentlige beslenýär.

Turkmen

GARAŞSYZLYK — DÖWRÜMIZIŇ GANATY

Merdana halkymyzyň mizemez bagtyna öwrülen, döwrümiziň goşa ganaty hasaplanýan hemişelik Bitaraplyk we şanly Garaşsyzlyk şuglasy bu günki gün ata Watanymyza bagtyýarlyk nuruny çaýýar. Şu ýyl eziz Diýarymyz Türkmenistan Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýuny toýlaýar.

Turkmen

GARAŞSYZLYK — DÖWRÜMIZIŇ GANATY

Merdana halkymyzyň mizemez bagty, döwrümiziň goşa ganaty baky Bitaraplygymyzyň we mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şuglasy bu günki gün eziz Diýarymyza bagtyýarlyk nuruny çaýýar.

Turkmen

GURSAGY HYJUWLY TÜRKMEN DAÝHANY

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz ösüşleriň täze belentliklerine tarap gadam urýar. Şeýle ösüşli, özgertmeli döwrümizde gadymy we baý ekerançylyk medeniýetiniň ýurdy bolan ata Watanymyzda bereketli topragymyza yhlasly garamagyň däpleri täze mazmuna eýe bolýar. Daýhanlara deňi-taýy bolmadyk ýeňillikler berilýär, pudagy tehniki taýdan enjamlaşdyrmak işleri okgunly dowam edýär, täze tehnologiýalar we ylmy tejribelerdir taslamalar işjeň ornaşdyrylýar.

Turkmen

ÜSTÜNLIKLERE BESLENEN ÝYL

Ak bugdaý etrabynyň oba zähmetkeşleri «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny ýokary görkezijiler bilen jemleýärler. Tamamlanyp barýan şanly ýylymyzda etrabyň pagtaçylarydyr däneçileri, gök ekerançylary özleriniň öňünde duran meýilnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý etdiler. Etrabyň «ak altyn» ussatlary 22 müň 400 gektar meýdanda gowaça ýetişdirip, ondan pagta harmanyna hasylyň 43 müň 250 tonnadan gowragyny goşdular. Gallaçy daýhanlar bolsa, däne ýetişdirilen 31 müň gektar meýdandan hasylyň 69 müň tonnadan gowragyny ýygnap, döwlete tabşyrdylar.

Turkmen

HALKYŇ SAGLYGY — ÝURDUŇ BAÝLYGY

Häzirki döwürde howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan artmagy, şeýle-de howanyň sowamagy bilen baglanyşykly döräp biläýjek keselleriň öňüni almak maksady bilen, welaýatymyzyň çägindäki edara-kärhanalaryň zähmet toparlarynyň, obadyr şäherçe geňeşlikleriniň ýaşaýjylarynyň arasynda wagyz-nesihat işleri giň gerimde geçirilýär. Jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň we saglygy goraýyş edaralarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda geçirilýän bu işleriň netijeliligi gazanylýar.

Turkmen

SAG BAŞYM – SOLTAN BAŞYM

Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen halkymyzyň eline gowşan «Paýhas çeşmesi» kitabynda saglyk bilen bagly ençeme nakyllar bar. «Akyldan artyk baýlyk ýok, saglykdan gymmat zat ýok», «Bar zadyň sakasy saglyk», «Saglyk – baýlyk», «Saglyk isleseň – köp iýme, hormat isleseň – köp diýme» ýaly nakyllary döreden ata-babalarymyz her kimiň öz saglygy barada çynlakaý alada etmelidigini ündäpdirler.

Turkmen

BAGTYÝARLYGYŇ SAKASY

Howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan artmagy, şeýle-de howanyň sowamagy bilen baglanyşykly döräp biläýjek keselleriň öňüni almak maksady bilen, şu günler welaýatymyzyň edara-kärhanalarynyň zähmet toparlarynyň, obadyr şäherçe geňeşlikleriniň ýaşaýjylarynyň arasynda wagyz-nesihat işleri giň gerimde geçirilýär. Ýörite meýilnama esasynda, jemgyýetçilik guramalarynyň we saglygy goraýyş edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilýän bu işleriň netijeliligini gazanmak babatda işjeň tagallalar edilýär.

Turkmen

EKINIŇ IDEGI ÝETIRILÝÄR

Geljek ýylyň hasyly üçin güýzlük däne ekişini üstünlikli tamamlan Ak bugdaý etrabynyň gallaçy daýhanlary häzirki günlerde ekiniň idegini birkemsiz ýerine ýetirýärler. Etrap boýunça däne ekilen 31 müň gektardan bol hasyl almak üçin ýer eýeleri kadaly gögeriş gazanylan meýdanlara suw tutmak we beýleki işleri ylmyň gazananlary, agrotehnikanyň kadalary esasynda alyp barmaga uly ähmiýet berýärler.

Turkmen

Pages