Komitetler

TDP-niň Akdepe etrap komiteti

«Babadaýhanyň» gaýratly perzendi

Toprak hemişe sahylygyň we jomartlygyň nusgasyna deňelipdir. Ol sepen her bir dänäňi müň edip gaýtarýar. Ene topragyň sahylygyna bil baglap, ömrüni daýhançylyga bagyşlanlaryň biri-de ussat gallaçy, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň «Babadaýhan» daýhan birleşiginiň kärendeçiler toparynyň ýolbaşçysy Arazgylyç Arazgylyjowdyr.

Turkmen

EZIZ TÜRKMENISTANYM!

Belent başly daglary bar, jana şypa howasy,

Bagtyýarlyk, berkararlyk bagtly günleň güwäsi,

Goý, gülletsin gül görküňi ýüregimiň dogasy,

Garaşsyz, baky Bitarap, eziz Türkmenistanym!

 

Ymgyr sähram Garagumum durşy bilen hazyna,

Bahar gelse, gülleň ysy ýaýrar gider Zemine,

Arzuw etmiş Magtymguly, Mollanepes, Kemine,

Garaşsyz, baky Bitarap, eziz Türkmenistanym!

Turkmen

MUKADDES ÝÖRELGELERIŇ AJAP BEÝANY

Ylmyň ähli ugurlaryndan ýokary kämillik, ylahyndan zehin, akyldan umman çuňlugy berlen alym hem söz ussady bolan eziz Arkadagymyzyň elimize gowşan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitaby giň okyjylar köpçüligine – bize, hemmelere niýetlenendir. Gahryman Arkadagymyzyň galam işlediş ussatlygyna, pähim-parasat baýlygyna öňden belet okyjylary bolan biz bu mukaddesligi alnymyza togap edip, ýüzümize sylyp, çäksiz şatlyk, ýokary mertebe bilen kabul etdik.

Turkmen

ÄHLUMUMY ABADANÇYLYGYŇ BÄHBIDINE

Türkmenistan Garaşsyzlygyny gazanan ilkinji günlerinden başlap işjeň daşary syýasaty alyp barýar. Hemişelik Bitaraplyk syýasaty bolsa ýurdumyzyň dünýä giňişliginde amala aşyrýan halkara işlerinde berk esas bolup hyzmat edýär. 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy degişli Kararnama bilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny ikinji gezek tassyklady.

Turkmen

ZÄHMETDEN BAGT TAPAN

«Ýurdumyzyň oba hojalygynda durmuşa geçirilýän täze özgertmelerden gaýratlanyp, Hak nazary düşen gadymy türkmen topragyndan bol hasyl öndürmekde, sähralarymyzyň berekedini has-da artdyrmakda siziň agzybir zähmetiňiziň ähmiýeti çäksizdir».

Turkmen

ARKADAGLY EZIZ WATAN GALKYNÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy ösdürmekde gazanylýan ajaýyp üstünlikler Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan içeri we daşary syýasaty bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Hormatly Prezidentimiz bagtyýar jemgyýeti gurmak we ýurdumyzy ösen döwletleriň hataryna goşmak ugrunda uly işleri amala aşyrýar.

Turkmen

RUHUBELENTLIKDE GEÇÝÄR

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ilkinji guramalarynda dowam edýän möhüm çärä TDP-niň Akdepe etrap komitetiniň ilkinji guramalarynda taýýarlykly gelindi. 

Turkmen

ÖWÜT-ÜNDEWE BESLENDI

Golaýda “Arkadagyň ak ýollary rowana, şu günüm bagtyýar, ertäm nurana” diýen at bilen Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli etrap merkezindäki 53-nji orta mekdepde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Turkmen

ÖWÜT-ÜNDEWE BESLENDI

Golaýda «Arkadagyň ak ýollary rowana, şu günüm bagtyýar, ertäm nurana» diýen at bilen Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli etrap merkezindäki 53-nji orta mekdepde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Turkmen