Komitetler

TDP-niň Bäherden etrap komiteti

OWAZY GURSAGA MELHEM, SENEDI KALPLARA YLHAM

Dutaryň ýakymly owazyna melul bolmadygymyz ýokdur. Saz diňleseň ruhuň belent, keýpiň kök bolýar. Şonuň üçin hem il-günümiz saza kerem, dutara bolsa jadyly senet diýýändir. Aýdym-saz, dutar, gyjak agzalsa, kalba ýakyn owazlaryň şirin mukamy gulagyňda ýaňlanýar. Saz sungaty, dutaryň, gyjagyň ýürekleri heýjana salýan owazy hakda näçe aýtsaň hem aýdara zat kän. Biziň söhbetimiz hem owazy bilen ýürekleri maýyl edýän dutary ýasaýan, bu keremli senede dil bitirýän ussa hakynda. Çünki agaçdan kemal bolýan jadyly senediň ýasalyşynyň özi-de aýratyn bir sungatdyr.

Turkmen

SAZLAŞYKLY IŞLER

Ýurdumyzda adam hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmak bilen, ilatymyzyň saglygyny dürli kesellerden goramakda uly işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek, ilatymyzyň saglyk ýagdaýyny has-da gowulandyrmak, saglygy goraýyş hyzmatlaryny halkara ölçeglerine kybap ösdürmek, lukmançylyk ylmyna öňdebaryjy innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak ugrunda uly işler edilýär.

Turkmen

WAGYZ-ÜNDEW DUŞUŞYGY

TDP-niň Bäherden etrap komiteti halkymyzyň milli däp-dessurlaryny, ruhy gymmatlyklaryny we şöhratly taryhyny, sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden wagyz-nesihat etmek maksady bilen ýerlerde yzygiderli duşuşyklar geçirýär.

Turkmen

BAGTYÝAR GELJEGIŇ KEPILI

Berkarar döwletimiziň bagty ýarlyk döwrüniň «Türkmenistan Bitaraplygyň mekany» ýylyna uly ösüşler bilen gadam basan gözel ýurdumyzda asyrlara barabar özgertmeler amala aşyrylýar.

Turkmen

HALKYMYZYŇ GOLDAWY

TDP-niň Bäherden etrap komiteti döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň kanun çykaryjy häkimiýet edaralarynyň düzümini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, milli Parlamentiň işini jemgyýetimiziň ösüşiniň häzirki talaplaryna laýyk getirmek, jemgyýetçilik-syýasy gatnaşyklaryny tapgyrma-tapgyr ösdürmegi üpjün etmek, şeýle hem, döwlet-hukuk edaralarynyň işini baýlaşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hukuk ýagdaýyny üýtgetmegi maksadalaýyk hasaplaýandygyny, kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli döwlet häkimiýet edarasyny iki palataly edara öwürmek baradaky tekliplerini goldap, bu ugurda degişli çäreleri guramaçylykly geçirýär. 

Turkmen

MILLI ÝÖRELGELERIMIZ ROWAÇLANÝAR

TDP-niň Bäherden etrap komiteti Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy çözgütlerini wagyz-nesihat etmek boýunça ýerli edara-kärhanalarda, obalarda, daýhan birleşiklerinde il arasynda yzygiderli çäreleri geçirýär. Golaýda şeýle çäreler etrabymyzyň Bäherden we Kelete sement zawodlarynda, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Dokma we ýüplük fabriginde, Arçman oba medeniýet öýünde guramaçylykly geçirildi.

Turkmen

Ýol çekmegi, köpri gurmagy, bina galdyrmagy öran sogap iş hasapla ýan gadymy hem müdimi halkymyz bu dessury ata baba nesilden nesle geçirip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe de bedew bady bilen dowam etdirip gelýär.