Komitetler

TDP-niň Büzmeýin etrap komiteti

JAÝ TOÝLARY TUTULÝAR

Döwlet Baştutanymyzyň şähergurluşyk syýasatynda adamlar baradaky alada, türkmenistanlylaryň ýaşamaklary, işlemekleri hem-de dynç almaklary üçin amatly we zerur şertleri döretmek möhüm ugurlaryň biri bolup durýar.

Turkmen

Garaşsyzlyk – soňlanmajak aýdymym

“Watan” gazeti

31.08.2021 ý

 

Turkmen

GÖZEL GÖRKLI PAÝTAGTYMYZ

Ak şäherimiz Aşgabat gözelligiň mesgeni! Özüniň gaýtalanmajak bezegleri bilen görenleri haýrana goýýan kaşaň köşkleriň, belent-belent ymaratlaryň, ýaşamak üçin ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň her biri paýtagtymyza özboluşly gözelligini eçilýär. Al-asmana atylyp, owadan görnüşleri emele getirýän suw çüwdürimleri paýtagtymyzda bagtyň joşýandygyny alamatlandyrýar. Gülleriň ysy burk urýan seýilgähler bolsa göwünleri galkyndyrýar. Paýtagtymyzyň aýna ýaly tekiz, oklaw deýin göni ýollary ak arzuwlar bilen ýola düşenleri beýik maksatlara atarýar.

Turkmen

ŞAN-ŞÖHRATLY BEDEWLER

Bereketli hem sahawatly türkmen topragy irki döwürlerden bäri iň owadan, ýelden ýüwrük gamyşgulak bedewleriň mekany hasaplanýar. Türkmen halkynyň zehininiň, yhlasynyň, irginsiz zähmetiniň, tutanýerli hem yzygiderli alnyp barlan maksadaokgunly tohumçylyk-seçgi işiniň netijesinde döredilen ahalteke atlary ata-babalarymyzyň ruhy siňen keramatly türkmen topragynda kemal tapdy, kämilleşdi, müňýyllyklaryň dowamynda ajaýyp sungat derejesine ýetirildi. Ol atlar türkmen halkynyň taryhy bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Turkmen

DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Büzmeýin etrap komitetiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Büzmeýin etrap geňeşiniň guramagynda Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndaky 98-nji orta mekdebiň okuwçylarynyň hem-de mugallymlarynyň arasynda «Ýaşlar — döwletiň baýdak göterijileri» atly duşuşyk geçirildi.

Turkmen

SAGDYN BEDENDE — SAGDYN RUH

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gökje ýaşaýyş toplumyndaky 4-nji sport mekdebinde Ýetginjekleriň arasynda sambo boýunça etrabyň açyk birinjiligi geçirildi. TDP-niň Büzmeýin etrap komiteti tarapyndan guralan ýaryşa Aşgabat şäherinden hem-de Ahal welaýatyndan 2005—2007-nji ýyllar aralygynda doglan ýetginjekler gatnaşyp, degişli agram derejeleri boýunça güýç synanyşdylar.

Turkmen

MYNASYP ZÄHMET ÇEKERIS

Döwletli döwranly zamanyň goýnunda, bu gadymy hem mukaddes Watanda bagty boýlap, ak ertirimize ynamly barýarys. Her günümiz toý baýrama beslenip, şan şöhratly sepgitlere ýetýäris. Bu ajaýyplyklaryň gözbaşynda bolsa il halkyny söýýän ýurduny ösdürmek üçin gije-gündiz tagalla edýän hak Howandarymyz — hormatly Prezidentimiz dur. Eziz Arkadagymyzyň pähim parasada eýlenen syýasaty nesilleriň röwşen geljeginiň, il günüň şu günki bagtyýar durmuşynyň aladasyna ýugrulyp, bize ak ýol görkezýär.

Turkmen

ÝAŞLAR BILEN DUŞUŞYK

TDP-niň Büzmeýin etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda geçirilen wagyz nesihat çäresi «Ýaş nesli döwrebap terbiýelemekde hukuk sowatlylygynyň ähmiýeti» diýlip atlandyryldy.

Turkmen

GÜL AÇÝAN DIÝAR

Düýpli özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistan Diýarymyz ýyl-ýyldan şöhratly taryhynyň täze tapgyrlaryna gadam basýar. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda maliýe-ykdysady ulgamda bolup geçen wakalar Türkmenistanda milli we halkara ähmiýetli möhüm meseleleriň ynamly çözülýändigini, halk hojalyk toplumynyň ähli ulgamlarynda oňyn netijeleriň gazanylýandygyny görkezýär.

Undefined