Komitetler

TDP-niň Baýramaly şäher komiteti

Demokratik ýörelgeler

Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan içeri we daşary syýasaty, Watanymyzyň, halkymyzyň abadançylygy hakynda edýän bimöçber aladalary özüniň ajaýyp miwelerini berýär. Ýurdumyz gysga wagtyň içinde dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşuldy, at-abraýy dünýä doldy. Halkyň ýaşaýyş derejesi, durmuş üpjünçiligi has-da gowulandy.

Turkmen

Abadan durmuşyň güwäsi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýä ýüzünde hoşniýetli, ynsanperwer syýasaty alyp barýan döwlet hökmünde tanalýar. Bitaraplyk hukuk derejesi ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilikli syýasatynyň özeninde durýar.

Turkmen

MUKADDES TOPRAGA TAGZYM

Hezreti Magtymgulynyň obasynda

Turkmen

IŞJEŇ HÄSIÝETDE GEÇDI

Ýakynda TDP-niň Baýramaly şäher komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda Mary welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde maslahat geçirildi. 

Turkmen