Komitetler

TDP-niň Bagtyýarlyk etrap komiteti

Şatlyk-şowhuna beslenýär

Eziz Diýarymyzda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda bagtyýar halkymyzyň her bir güni toý-baýramlara beslenip, kalplara şatlyk paýlaýar. Ine-de, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyza ajaýyp günleriň biri bolan Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni geldi. Ol ata-babalarymyzyň köňül buýsanjyna, göwün şatlygyna öwrülen, olaryň ömür sallarynyň iň şatlykly pursatlaryny özüne siňdiren, dünýäni al-ýaşyl güllere büreýän Nowruz baýramydyr.

Turkmen

TÄZE DÖKÜN

Deňiz kirpileri çuňluklardaky merjen gaýalarda ýaşaýan mör-möjeklerdir. Olar Tasmaniýanyň gündogar kenarynda juda kän we käbir deňiz haýwanlarynyň köpelmegi üçin howp döredýärler. Ýerli hökümet deňiz kirpilerini häzire çenli peýdaly maksat üçin ulanmagy başarmadyk hem bolsa, geljekde bu jandarlary dökün hökmünde ulanmagy göz öňünde tutýarlar.

Turkmen

Beýik ösüşlerimiziň şamçyragy

Başymyzyň täji bolan Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesiniň dabaraly bellenjek günleri ýakynlaşdygyça, Watanymyzyň her bir raýatynyň kalbynda buýsanç duýgulary möwç urýar. Pederlerimiziň ençeme asyrlaryň dowamynda arzuw eden azatlygy, erkinligi hiç bir zat bilen deňäp bolmajak bagt.

Turkmen

Bagtyýarlyk mukamy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ösüşleriň täze belentliklerine üstünlikli gadam basýan eziz Watanymyzyň ýüregi gözel Aşgabadyň esaslandyrylmagyna «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda 140 ýyl dolýar.

Turkmen

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Ýakynda TDP-niň Aşgabat şäher Bagtyýarlyk etrap komiteti TMÝG-niň Bagtyýarlyk etrap geňeşi we 2-nji saglyk öýi bilen bilelikde paýtagtymyzyň 140-njy orta mekdebinde 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanan aýdym sazly baýramçylyk dabarasyny geçirdi. 

Turkmen

WATANYMYZY ROWAÇLYGA BESLÄN RÖWŞEN ÝYL

Her ýylyň özüne mahsus aýratynlyklary, şatlykly pursatlary, guwançly günleri bolýar. 2019-njy — «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly hem ýurdumyz üçin örän düşümli ýyllaryň biri boldy. 

Turkmen