Komitetler

TDP-niň Balkanabat şäher komiteti

Döwletli-döwranly döwür

Mukaddes Garaşsyzlygynyň gazanylanyna 31 ýyla golaý wagt geçen Türkmenistan döwletimiziň düýni, şu güni, ertiri hakynda oýlananyňda, kalbyň egsilmez buýsanç duýgularyna beslenýär. Sebäbi düýni, şu güni şan-şöhratly wakalara, beýik ösüşlere beslenen ýurdumyzyň ertiriniň has-da şöhratly hem-de ösüşli boljakdygyna häzirki alnyp barylýan ägirt uly işler hem-de ýüregimizdäki belent ynam kepil geçýär.

Turkmen

Alkyşlara beslenen ak arzuwlar

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzda bolup geçýän şanly wakalara bagtyýar raýatlarymyzyň buýsanjynyň egsilmezdigine geçirilýän dürli çäreleriň mysalynda göz ýetirmek bolýar. Welaýat kitaphanasy bilen bilelikde bu medeni ojakda geçiren maslahatymyzam şeýle çäreleriň biri bolup, ol «Ýoluňyz ak, işleriňiz rowaç bolsun!» diýlip atlandyryldy.

Turkmen

Parahatçylygy we dostlugy dabaralandyrýan taglymat

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen şygar astynda ähli ugurlarda uly ösüşlere beslenýän üstümizdäki ýylda mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy giňden bellenilip geçilen eziz Watanymyzyň dünýädäki abraý-mertebesiniň beýgelmeginde, Ýer ýüzünde belent ykrarnama eýe bolmagynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesiniň örän uly ähmiýeti bar.

Turkmen

MÜŇÝYLLYKLARA UZAÝAN AK ÝOL

Agzybirligiň, jebisligiň, zähmetsöýerligiň nusgasyny görkezýän türkmen halky Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bu ajaýyp zamanany peşgeş beren Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda uly ösüşleriň şaýady bolup, şanly hem taryhy seneleri dünýä ýaň salýan dabaralara besleýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen üstümizdäki ýyl hem türkmeniň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak şöhratly senäniň — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň giňden bellenilýän ýyly hökmünde aýratyn ähmiýete, many-mazmuna eýedir.

Undefined

Bagtyýar ili baýramlar bezeýär

Garaşsyz, hemişeli Bitarap Türkmenistan Watanymyz Berkarar döwletimizi bagtyýarlyk döwrüniň her bir ýylynda täze ösüşlere hem özgertmeler beslenýär. «Ýurdumy döredijiligiň we üstünlikleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ähli ugurlarda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyna oňaýly täsirin ýetirip, geljege ynamyny has-da berkidýär» diýip nygtaýan

Turkmen

PARAHATÇYLYK, DOST-DOGANLYGYŇ DABARALANMASY

Haýsy döwletde toýlar toýlara ulaşýan bolsa, elbetde, bu şol ýurtda işleriň rowaçdygyndan, zähmet gaýnap-joşup, şonuň netijesinde hem uly üstünliklere eýe bolunýandygyndan, halkyň agzybirdiginden, jebisdiginden, eşretli, bagtyýar durmuşyň hözirini görýändiginden nyşandyr. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň şeýle döwletdigini biz bu günki gün uly buýsanç bilen aýdyp bilýäris.

Turkmen

HEMIŞELIK BITARAPLYK — DÜNÝÄ NUSGALYK

Hemişelik Bitaraplyk. Bu söz agzalan wagtynda Ýer ýüzüniň haýsy yklymynda, haýsy ýurdunda bolsun, tapawudy ýok, ilki bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň göz öňüne gelýändigini buýsanç bilen aýdyp bileris. Sebäbi dünýäde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen ilkinji hemişelik Bitarap döwlet — bu biziň ata Watanymyz eziz Türkmenistandyr.

Turkmen

NEBITÇILERIŇ ARASYNDA

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Burnebitgaz hyzmat» müdirliginiň Tehniki hyzmat ediş we durmuş maksatly merkezinde wagyz-ündew maslahaty geçirildi. 

Turkmen

BEÝIK ÖZGERTMELERIŇ ÝOLUNDA

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 29-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiziň Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisini geçirmegi ýylyň möhüm wakalarynyň biri bolup, onda döwlet Baştutanymyzyň eden taryhy çykyşy halkymyzda hoşallyk duýgularyny has-da artdyrdy.

Turkmen

BEREKETLI TOÝ SAÇAGYNYŇ BAŞYNDA

Bagtyýarlyga beslenýän döwrümiziň her bir ýyly ata Watanymyzy şan-şöhrata besläp, taryh gatlaryna ýazylýar. Şeýle bolansoň, täze, 2020-nji ýylyň hem uly üstünliklere beslenjekdigine bolan ynamyň, buýsanjyň artýar. Muňa şu günler geçirilýän çärelerde has aýdyň göz ýetirmek bolýar.

Turkmen

Pages