Komitetler

TDP-niň Boldumsaz etrap komiteti

Täsirli geçen bäsleşikler

Garaşsyz Diýarymyzda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda uly buýsanç bilen toýlanyljak baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli ähli ugurlar boýunça netijeli işler alnyp barylýar.

Turkmen

BELENT SEPGITLER

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde döwletli çözgütleriniň hatarynda «Türkmenistanyň Konstitutsiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmegi aýratyn ähmiýete eýe boldy.

Turkmen

BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ BEÝIK BAÝRAMY

Halkymyzyň alnyndan bagt kuýaşy bolup dogan beýik Garaşsyzlygymyzyň hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda uludan toýlanan 29 ýyllyk şanly baýramy döwletli Diýarymyzyň asudalygynyň, abadançylygynyň, parahatçylyk söýüji, zähmetsöýer, merdana halkymyzyň agzybirliginiň, jebisliginiň ýene bir ýola aýdyň ýüze çykmasy bolup, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna barýan Arkadagly Watanymyzyň bedew batly ösüşlerini täze many-mazmun bilen baýlaşdyrdy. 

Turkmen

JEMGYÝETIŇ SAGDYNLYGY— BAGTYÝAR DURMUŞYŇ ESASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe lukman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda halkymyzyň sagdyn ýaşaýşyny emele getirmek bilen döwletimiziň asudalygyny üpjün etmek ugrunda taýsyz tagallalara esaslanýan gaýragoýulmasyz işler durmuşa geçirilýär.

Turkmen

MERTLIK MEKDEBI

Hormatly Prezidentimiz 1941 — 1945 nji ýyllarda Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan weteranlary, urşa gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlaryny hem-de uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken weteranlary «1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna» ýubileý medaly bilen sylaglamak hakyndaky Permana gol çekdi. 

Turkmen

KALPLAR ŞATLYGA BESLENDI

Geçen hepdäniň anna güni Daşoguz welaýatymyzyň ilatynyň kalbynda hemişelik galjak wakalaryň ýene-de biri bolup geçdi. Gahryman Arkadagymyz welaýatymyza iş saparyny amala aşyryp, sebitimiziň baş metjidinde berlen sadaka gatnaşdy. 

Turkmen

TÄSIRLI GEÇEN ÇÄRE

Golaýda Halkara zenanlar güni mynasybetli TDP-niň Boldumsaz etrap komitetiniň guramagynda ilkinji guramalaryň işjeň zenanlarynyň gatnaşmagynda etrap Medeniýet öýünde baýramçylyk çäresi geçirildi. Aýdym-sazly baýramçylyk çäresinde zenanlaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramak babatda we ýurdumyzy belent sepgitlere ýetiren Gahryman Arkadagymyzyň il-ýurt bähbitli, beýik işleri barada giňişleýin durlup geçildi.

Turkmen

HASABAT-SAÝLAW ÝYGNAKLARY IŞJEŇLIK ÝAGDAÝYNDA GEÇÝÄR

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ilkinji guramalarynda möhüm möwsüm bolan hasabat-saýlaw ýygnaklary dowam edýär. 

Turkmen

PAÝHAS ÄLEMINIŇ AÇARY

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Boldumsaz etrap komiteti, etrabyň merkezi kitaphanasynyň işgärleri, TDP-niň wagyz-nesihatçylar toparynyň agzalary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, köp sanly kitapsöýüjiler bilen «Kitaphana güni» yzygiderli geçirilip gelinýär. 

Turkmen

ŞANLY SENÄ BAGYŞLANDY

Boldumsaz etrap häkimliginiň Türkmenistanyň Demokratik partiýa synyň etrap komitetiniň, beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de medeniýet bölüminiň bilelikde guramagynda etrabyň «Ýagty ýyldyz» toý mekanynda «Hemişelik Bitaraplyk Garaşsyz döwletimiziň baş sütüniniň biridir» atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Turkmen

Pages