Komitetler

TDP-niň Döwletli etrap komiteti

Gelse Nowruz äleme...

Her bir güni toý-baýramlara beslenýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda türkmen ili ýene bir şanly senäni — Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz gününi garşy alýar. Bu baýram ýurdumyzyň ähli künjeginde şatlyk-şagalaň bilen, ýokary ruhubelentlikde bellenilip geçilýär. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň «Gelse Nowruz äleme, reň kylar jahan peýda» diýip belleýşi ýaly, berkarar Watanymyzda baharyň gelmegi bilen, Gün özüniň ýagty şöhlesi bilen älem-jahany nurlandyrýar. Ene toprak janlanyp, al-ýaşyl öwsüp başlaýar.

Turkmen

AKLYGA ÝUGRULAN BEREKET

«Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň «Dostluk» galla önümleri kärhanasynda Lebap welaýatynyň Döwletli we Köýtendag etraplarynda ösdürilip ýetişdirilýän bugdaýdan her günde 100 tonna golaý un öndürilýär. Kärhanada öndürilen un ýokarda agzalan etraplardan başga-da, welaýatymyzyň Kerki we Hojambaz etraplarynyň ýaşaýjylaryna hem hödürlenilýär.

Turkmen

GIŇ GOLDAWA EÝE BOLÝAR

TDP-niň Döwletli etrap komitetiniň guramagynda etrapdaky 1-nji orta mekdepde «Esasy Kanunymyz — abadançylygyň kepili» atly maslahat geçirildi. Maslahata mekdebiň mugallymlary, işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Turkmen

ÇEKELEŞIKLI ÝARYŞ

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda sporty ösdürmek, ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgelerine gönükdirmek babatda öňde goýýan wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen, etrap möçberinde sport çärelerini geçirmäge aýratyn üns berilýär.

Turkmen

EZIZ DIÝAR, ENE TOPRAK – GUWANJYM HEM BUÝSANJYM

Bu gün hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli, parasatly özgertmeler syýasatynyň dabaralanmagy, öňde goýýan giň gerimli maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi bilen, ýurdumyzyň ähli künjegi döwrebap ruhda sazlaşykly ösýär. 

Turkmen

MILLI DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ROWAÇLANÝAR

Berkarar döwletimizde toýlaryň toýa ulaşýan günlerinde ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň geçirilmegi täze türkmen taryhyny altyn sahypalar bilen bezejek şanly waka bolup, merdana türkmen halkynyň buýsançly başyny göge ýetirýär. Biziň habarçymyz ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolan TDP-niň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine gatnaşýan işgärleriniň we işjeň agzalarynyň birnäçesi bilen söhbetdeş bolanynda, olar öz ýürek buýsançlaryny beýan etdiler.

Undefined

ÝAŞLAR BARADAKY ALADA

Raýatlary, ylaýta-da ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgelerine gönükdirmek, sagdyn jemgyýeti berkarar etmek döwlet syýasatynda ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. 

Turkmen

ÝAŞLAR BARADAKY ALADA

Raýatlary, ylaýta-da, ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgelerine gönükdirmek, sagdyn jemgyýeti berkarar etmek döwlet syýasatynda ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. 

Turkmen