Komitetler

TDP-niň Daşoguz şäher komiteti

Rowaç gadamlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda döwlet durmuşynyň ähli ugurlarynda gazanylýan guwandyryjy netijeler, ýetilýän belent sepgitler bilen şöhratlanýan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Garaşsyzlygymyzyň taryhyny bezär. Çünki döwlet durmuşynyň islendik ugry boýunça gazanylýan üstünliklerdir ýeňişler bize şeýle diýmäge doly esas berýär.

Turkmen

Kalbymyz buýsançdan doly

Düýn Daşoguz şäherinde Arkadagly Serdarymyzyň gatnaşmagynda Welaýat köpugurly hassahanasy hem-de Onkologiýa hassahanasy gurlup, ulanylmaga berildi. Şatlykly waka mynasybetli guralan dabara Hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Dabara gatnaşanlaryň ýürek buýsançlaryny okyjylara ýetirýäris.

Turkmen

TÄZE TUTUMLAR BILEN RÖWŞEN GELJEGE

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda raýat jemgyýetimizi özgertmegiň, döwletimizi dolandyrmagyň hormatly Prezidentimiz tarapyndan saýlanyp alnan milli ýoly hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmekde, dünýä döwletleri bilen oňyn hyzmatdaşlygy giňeltmekde uly ähmiýete eýedir. Garaşsyzlyk ýyllarynda geçilen menzil bolsa şöhratly Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk derejesini äleme ýaýdy.

Turkmen

Täze döwrüň ruhy joşguny

Kalplara egsilmez buýsanç paýlap gelýän ýyllar berkarar döwletimizde şanly wakalara, ajaýyp taryhy senelere beslenýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyz hem turuwbaşdan köňül joşduryjy wakalara baýdygy bilen aýratyn tapawutlanýar. Gahryman Arkadagymyzyň joşgunly goşgy setirlerinden ylham alan halkymyz bedew batly ösüşleri nazarlap, bagtyýar geljege ynamly barýar.

Turkmen

TUTUMY ZAMANA ÝARAŞYKLY WATAN

Ildeşlerimiz köňül töründen joşup çykan senaly sözleri bir şygara jem edip, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ilkinji günleriniň ajaýyp pursatlaryna şaýat bolýarlar. Gahryman Arkadagymyz bilen halkymyzyň baky bitewüliginiň sazlaşygyny emele getiren şu ýylyň şygary ýurdumyzyň şuglaly ýol bilen ösüşiň täze belentliklerine sary ynamly barýandygynyň güwäsine öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen bolsa bu ynam has-da pugtalanýar.

Turkmen

PARAHATÇYLYK SÖÝÜJILIKLI TAGLYMAT

Türkmenistanyň daşary syýasaty hemişelik Bitaraplyk ýörelgesine eýermek bilen, onuň esasynda dünýä döwletleri bilen giň möçberli halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýola goýulýar. Häzirki wagtda ynamly öňe barýan we sazlaşykly ösýän ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler dünýä jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döredýär.

Turkmen

SYÝASY IŞJEŇLIK — ÖSÜŞE BADALGA

Parasatly döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan öňdengörüjilikli, parahatçylyk söýüjilikli syýasaty netijesinde dünýä nusgalyk derejede gülläp ösýän we özgerýän güneşli Diýarymyzyň zähmetsöýer halky, “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip atlandyrylan 2021-nji ýyly ýokary zähmet üstünliklerine besleýär. Toýlary-toýlara, baýramlary baýramlara ulaşýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz Gahryman Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda bedew batly ösüşlere eýe bolup, taryh üçin örän gysga döwürde görlüp eşidilmedik ösüşlere ýetdi.

Turkmen

Основные правила для всех

Проведение в первом месяце осени месячника «Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни» имеет большое значение в обеспечении безопасности на дорогах и в предотвращении дорожно-транспортных происшествий.

Undefined

DÖWLETLILIGIŇ GÖZBAŞY

Garaşsyzlygyň gazananlary hakda, geçen 30 ýyllyk döwrüň buýsançly üstünlikleri, bitirilen şöhratly işler dogrusynda örän köp zatlary aýtmaga mümkinçiligimiz bar. Bu geçilen ýol gözleglerden, tagallalardan doly boldy. Garaşsyz milli döwleti gurmagyň, onuň ýol-ýörelgelerini kemala getirmegiň ýolunda bimöçber işler amala aşyryldy. Ägirt uly ösüşleri berkarar etmekde her ädimde, her pursatda ýüze çykýan meseleleriň iň dogry çözgüdini tapmak üçin edilen işler şu gün uly mekdep, çuňňur taryhy tejribe boldy.

Turkmen

TÄZE WEZIPELER — DEPGINLI ÖSÜŞLER

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, halkara

abraýyny belende götermek babatynda ägirt uly işler amala aşyrylýar. Täze taryhy döwürde düýpli özgertmeleri has-da çuňlaşdyryp, jemgyýetçilik-syýasy, medeni durmuşyň ähli ugurlaryny yzygiderli kämilleşdirmäge, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, şeýle hem, raýatlaryň işjeňligini ýokarlandyrmaga hem-de öňde goýlan beýik maksatlara gönükdirmäge uly ähmiýet berilýär.

Turkmen

Pages