Komitetler

TDP-niň Esenguly etrap komiteti

DÖWLETIMIZ BERKARAR-DÖWRÜMIZ –BAGTYÝAR

Türkmenistan döwletimiz özüniň Garaşsyzlygyny gazanan ilkinji gününden parahatçylyk söýüjilikli, ynsanperwer syýasaty bilen halkara derejesinde belent abraý-mertebä eýe boldy.

Undefined

Baky Bitaraplyk — ösüşleriň gözbaşy

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan daşary syýasatynyň netijesinde eziz Diýarymyzyň halkara abraýy has-da artýar. Garaşsyz döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk we «Açyk gapylar» syýasaty dünýä döwletleri bilen hoşniýetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ösdürmekde uly mümkinçilikleri açýar.

Turkmen

HALKARA HYZMATDAŞLYGY PUGTALANÝAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda durnukly gurşawy goramak we ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan işler dünýä nusgalykdyr.

Turkmen

ÝYGNAKLAR GEÇIRILÝÄR

Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşyny ýokary götermek boýunça milli özgertmeler maksatnamalarynda kesgitlenen möhüm wezipelerden ugur alynýar. 

Turkmen

«TEGELEK STOLUŇ» BAŞYNDA

Hemişelik Bitaraplygyň 25 ýyllygyna bagyşlanylyp, TDP-niň Esenguly etrap komitetiniň dürli ulgamlarda zähmet çekýän işjeň agzalary bilen «tegelek stoluň» başynda guran söhbetdeşligi täsirli çäreleriň biri boldy.

Turkmen

MILLI SUNGATYMYZYŇ DABARASY

Golaýda TDP-niň Esenguly etrap komitetiniň etrabyň Çeperçilik haly kärhanasynda geçiren wagyz-nesihat çäresi türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi baradaky taryhy waka bilen baglanyşykly boldy.

Turkmen

HALKARA HYZMATDAŞLYGY

TDP-niň Esenguly etrap komitetiniň etrap häkimliginde, Çeperçilik haly kärhanasynda we Çekişler obasynda geçiren wagyz-nesihat çäreleri hormatly Prezidentimiziň Ýaponiýa hem-de Azerbaýjan Respublikasyna amala aşyran iş saparlarynyň, Italiýa Respublikasyna resmi saparynyň we Malaýziýanyň Premýer-ministriniň ýurdumyza bolan resmi saparynyň taryhy ähmiýetini watandaşlarymyza düşündirmekden we ile ýaýmakdan ybarat boldy.

Turkmen

WEPALYLYGYŇ NUSGASY

TDP-niň Esenguly etrap komitetiniň geçen hepdede geçiren maslahaty okyjylary hormatly Prezidentimiziň «Türkmen alabaýy» atly kitaby bilen tanyşdyrmaga bagyşlandy.

Turkmen