Komitetler

TDP-niň Etrek etrap komiteti

HASABAT-SAÝLAW ÝYGNAKLARY IŞJEŇLIK ÝAGDAÝYNDA GEÇÝÄR

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ilkinji guramalarynda möhüm möwsüm bolan hasabat-saýlaw ýygnaklary dowam edýär. 

Turkmen

SOWGATLAR GOWŞURYLDY

TDP-niň Etrek etrap komiteti etrabyň medeniýet bölümi bilen bilelikde etrap merkezindäki 8-nji orta mekdebinde gurulan etrabyň Baş arçasynyň ýanynda etrabyň çagalar baglarynyň körpeleriniň we mekdep okuwçylarynyň gatnaşmaklarynda Täze ýyl baýramçylyk çäresini geçirdi.

Turkmen

HALKARA BITARAPLYK GÜNI MYNASYBETLI

TDP-niň Etrek etrap komitetiniň etrabyň Akýaýla obasyndaky 2-nji orta mekdepde, etrap bilim bölüminde geçiren wagyz nesihat çäreleri, Madaw obasyndaky sport mekdebinde guran woleýbol we ýeňil atletika boýunça bäsleşikleri Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlandy.

Turkmen

DÖWLETLI IŞLERIŇ BAŞYNDA

Bagtyýarlyk zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasy we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde berkarar döwletimiz dünýäde agzybirligiň hem-de ruhubelentligiň ýurdy hökmünde giňden tanalýar we gün-günden gülläp ösýär.

Turkmen

WAGYZ EDILÝÄR

TDP-niň Etrek etrap komiteti ýerli jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisinden gelip çykýan wezipeleri hem-de Gahryman Arkadagymyzyň kabul eden çözgütleriniň ähmiýetini halka düşündirmekde, il arasynda wagyz-nesihat etmekde maksatnamalaýyn işleri alyp barýar.

Turkmen