Komitetler

TDP-niň Farap etrap komiteti

BAGTLY DÖWRÜŇ HUKUK BINÝADY

Döwleti dolandyrmagyň demokratik ýörelgesini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça ýurdumyzyň kanun çykaryjy häkimiýet ulgamyny döwrebaplaşdyrmak babatda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion Kanunyň taslamasynyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi biziň milli demokratiýamyzyň jemgyýetimize mäkäm ornaşandygyny görkezýär. 

Turkmen

TÄZE ÜSTÜNLIKLERE TARAP

2020-nji, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli TDP-niň Farap etrap komiteti etrabyň 9-njy orta mekdebinde ilkinji partiýa guramalarynyň işjeňleriniň gatnaşmagynda maslahat geçirdi.

Turkmen

HEMIŞE HALKYŇ ARASYNDA

Ösüşiň şaýoly bilen ynamly öňe barýan abadan ýurdumyzyň, eşretli eýýamly, döwletli-döwranly halkymyzyň her bir güni rowaçlyklara hem üstünliklere beslenýär. Bu gün güneşli ülkämiziň ähli ulgamlary we pudaklary taryhy ähmiýetli uly özgerişlikleri başdan geçirýär. Ykdysady ösüşleriň netijeleri bolsa medeni-durmuş ulgamyny ösdürmäge, ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilýär.

Turkmen

IŞJEŇLIK ARTDYRYLÝAR

Golaýda TDP-niň Farap etrap komitetiniň guramagynda maslahat geçirilip, onuň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 14-nji fewralynda jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşygynda beren tabşyryklarynyň etrap partiýa komitetinde ýerine ýetirilişine garaldy.

Turkmen