Komitetler

TDP-niň Gökdepe etrap komiteti

Täze şähere mynasyp at dakylar

Öňňin Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasyndaky Annak Sähetmyradow adyndaky ýöriteleşdirilen 42-nji orta mekdepde, Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesindäki Berdimuhammet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdepde hem-de Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň Medeniýet köşgünde hormatly Prezidentimiziň ýakynda welaýatyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan işler bilen tanyşmak üçin amala aşyran iş saparynda beren tabşyryklarynyň berjaý edilişine bagyşlanylan maslahatlar geçirildi.

Turkmen

MELHEMLER HAZYNASY

Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda ýurdumyzda ajaýyp kitaplaryň çap edilmegi bilen halkymyzyň kitaba bolan söýgüsi barha artýar. Hormatly Prezidentimiziň peşgeş berýän dürdäne eserleri bize gymmatly hazyna bolupdurýar. Gadymy hemde gymmatly hazynamyz bolan milli mirasymyz, milli ýörelgelerimiz tebigatymyzyň ümmülmez baýlygy bu günki günde hormatly Prezidentimiziň ýiti paýhasyndan nurlanan ajaýyp eserlerinde öz beýanyny tapýar.

Turkmen

Верность национальным традициям воспитания

Общий урок по случаю Дня знаний и студенческой молодёжи, который 1 сентября в столичном Конгресс-центре провёл Президент Гурбангулы Бердымухамедов, транслировался по всем телеканалам страны и на локальных видеоплощадках ряда учебных заведений. Материалы этого выступления сегодня анализируются в общественных организациях, во всех образовательных учреждениях.

Turkmen

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 14-nji aprelinde ak mermerli paýtagtymyzdaky Maslahat köşgüniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palatasynyň bilelikdäki mejlisiniň geçirilmegi taryhy ähmiýetli waka öwrüldi. Oňa welaýatymyzdan hem ildeşlerimiziň uly toparyna gatnaşmak miýesser etdi. Ýörite habarçymyz şeýle ajaýyp bagta mynasyp bolanlaryň birnäçesiniň ýürek buýsanjyny ýazga geçirdi.

Nurjahan Hojaýewa, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Gökdepe etrap komitetiniň başlygy:

Turkmen

Kalplary ganatlandyrýan gözellik

Zergärçilik — inçe senet. Muny ykrar etmeýän ýok bolsa gerek, çünki owadan gülýakalardyr, tumarlary, kökenli ýüzüklerdir bukawlary ýasamak senetçiden ýiti zehini, iňňän inçe zähmeti we irginsizligi talap edýär. Gökdepe etrabynyň «Ahal» daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy, zergär Döwrangeldi Agageldiýew hem tejribeli zergärleriň biridir. Döwrangeldi heniz çagalykdan başlap, gülýakadyr bilezikleriň ýasalyş aýratynlygyna syn etmegi gowy görer eken. Ejesi oglunyň zergärçilige höwes bildirýänini turuwbaşdan aňypdyr.

Turkmen

IL SAGLYGY — ÝURT BAÝLYGY

Gökdepe etrabynyň edara-kärhanalarynda we oba geňeşliklerinde «Il saglygy — ýurt baýlygy» diýen ýörelgeden ugur alnyp, wagyz-nesihat maslahatlary yzygiderli geçirilýär. Etrabyň Pensiýa gaznasy bölüminde hem şeýle maslahat geçirildi. Etrap häkimliginiň meýilnamasy esasynda geçirilen bu maslahata zähmetkeşler gatnaşdy.

Turkmen

BAGTYÝARLYGYŇ WE DOST-DOGANLYGYŇ ÝURDY

Ýokary depginli ösüşlere beslenýän 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde maslahatlar, aýdym-sazly dabaralar giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar. Türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň daşyna jebis bolup, ösüşiň täze belentliklerine tarap barýar.

Turkmen

ŞA SERPAÝYNYŇ EÝESI

Yzgant şäherçesinde 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan Gökdepe etrabyna mynasyp bolan baýragy — ABŞ-nyň 1 million dollaryny gowşurmak dabarasy uly ruhubelentlige beslendi.

Turkmen

WATANYMYZY ROWAÇLYGA BESLÄN RÖWŞEN ÝYL

Her ýylyň özüne mahsus aýratynlyklary, şatlykly pursatlary, guwançly günleri bolýar. 2019-njy — «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly hem ýurdumyz üçin örän düşümli ýyllaryň biri boldy. 

Turkmen

BAGTYÝARLYGYŇ BELENT BINALARY

Berkarar döwletimiziň haýsy künjegine gadam bassaň, Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen gurlan ýa-da gurulýan durmuş we medeni maksatly döwrebap binalara gözüň düşende göwün guşuň ganatlanyp, buýsançly başyň asman bilen bäsleşýär. Hut şonuň üçin hem, her güni toý-dabaralara, taryhy wakalara beslenýän eziz Diýarymyzda uly üstünlikler we ösüşler gazanylýar.

Undefined