Komitetler

TDP-niň Görogly etrap komiteti

TÜRKMENIŇ UÇAR GANATY

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri her bir türkmen raýatynyň kalbynda egsilmez joşgun, ýaşaýşa söýgi döredýär. Ajaýyp zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen, ata-baba däp-dessurlarymyz, gadymdan gelýän milli ýol-ýörelgelerimiz gaýtadan dikeldilýär. Ata-babalarymyzyň kyn günde syrdaş, ýow günde gardaş saýan bedewine goýulýan hormat hem şu ajaýyp bagtyýarlyk döwründe has uly. Gadymy däplerimizi, milli atşynaslyk ýolumyzy dikeldip beren Gahryman Prezidentimiziň hut özi türkmen bedewine erk etmekde ýaşlara nusga alarlyk görelde mekdebi bolupdurýar.

Turkmen

JEMGYÝET WE RAÝAT GATNAŞYKLARY ROWAÇLANÝAR

Berkarar döwletiň bagtyýarly döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatyny wagyz etmekde, jemgyýetiň demokratik kadalaryny we halkymyzyň agzybirligini pugtalandyrmakda, raýat bilen jemgyýetiň, döwletiň özara baglanyşygyny üpjün etmekde jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň ähmiýeti örän uly.

Undefined

ZENANLARYŇ JEMGYÝETDÄKI ORNY

Türkmen halky taryhyň dürli döwürlerinde hem zenanlara uly hor mat goýup gelen halkdyr. Zenan mertebesini belent tutmak türkmeniň milli ynsanperwer ýörelgelerinden gözbaş alýar. Halkymyz zenanlara ýaşaýşyň gözelligi, jemgyýetiň gönezligi hökmünde garapdyr. Türkmen halkynyň taryhynda uly yz galdyran zenan şahsyýetleriň bolmagy hem aýdylanlaryň aýdyň subutnamasydyr. Altynjan hatyn, Türkan hatyn, Zerinaý, Tumar şa ýaly şahsyýetleriň öz döwründe taryhy-syýasy wakalara öz täsirlerini ýetirendikleri hakynda maglumatlar bar.

Turkmen

ÇEKELEŞIKLI GEÇEN ÝARYŞ

Görogly etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi etrabyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI sport ýaryşlaryny geçirdi. 

Turkmen

BAG EKMEK — PARZ IŞ

Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri bag ösdürip ýetişdirmekde uly tejribe toplan halkdyr. Bag ekmekde Gahryman Arkadagymyzyň görelde görkezmegi şeýle sogap işe yhlasly çemeleşmäge höwes döredýär. Hormatly Prezidentimiziň bag ekmek barada ber ýän anyk tabşyryklaryndan ugur alyp, etrabymyzyň ähli ilaty bu işe yhlas bilen girişýär.

Turkmen

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Golaýda Görogly etrap häkimliginde «Arkadagymyz, Size şan-şöhrat bolsun, Bitaraplyk ýolumyz dünýä ýaň salsyn!» atly şygar astynda TDP-niň etrap komitetiniň okuw maslahaty geçirildi.

Turkmen

MAKSATLARYMYZ HASYL BOLDY

Şu ýyl Görogly etrabynyň edermen daýhanlary döwlete pagta tabşyrmak baradaky şertnamalaýyn borçnamasyny ilkinjileriň hatarynda berjaý etdiler.

Turkmen

MUKADDESLIGE BUÝSANÇ

Garaşsyzlyk Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy has-da gülledip ösdürmek we öňde goýlan belent wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda yhlas bilen zähmet çekýän halkymyzyň ruhuny belentliklere göterýär. 

Turkmen